Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Bezoek bibliotheek hangt samen met leesplezier. https://www.lezen.nl/onderzoek/bezoek-bibliotheek-hangt-samen-met-leesplezier/.
10 februari 2021

Er bestaat een positief verband tussen de leesattitude en het bibliotheekbezoek. Hoe meer plezier kinderen beleven aan lezen, hoe vaker ze naar de bibliotheek gaan om een boek te lenen. Andersom houden scholieren die de bibliotheek mijden, vaak niet erg van lezen (Stalpers, 2006; CHOICE, 2010).

Naast de leesattitude zijn er drie andere factoren die het bibliotheekbezoek beïnvloeden. Het gaat om de attitude tegenover de bibliotheek, de sociale norm van ouders en vrienden en de mate waarin iemand zichzelf in staat acht om te gaan, oftewel het vertrouwen in kennis en vaardigheden. 50% van de verschillen in de bezoekfrequentie aan de bibliotheek van volwassen leden laten zich verklaren door deze factoren (Bos, 2009).

Voor middelbare scholieren ligt dit percentage op 42%. Met name de attitude over de bibliotheek en de sociale norm van ouders en vrienden zijn bepalend. Jongeren die de bibliotheek positief waarderen en door hun ouders en vrienden worden gestimuleerd om erheen te gaan, brengen vaker een bezoek. Het zelfvertrouwen over hun kennis en vaardigheden oefent invloed uit via de bibliotheekattitude. Hoe sterker jongeren zich in staat achten boeken in de kast te kunnen vinden en te begrijpen hoe de catalogus werkt, hoe positiever hun houding, en hoe regelmatiger het bezoek (Stalpers, 2011).

Het bezoek aan de boekhandel hangt sterker samen met een positieve leesattitude dan het bezoek aan de bibliotheek. Het boekhandelbezoek wordt, net als van de bibliotheek, ook gestimuleerd door ouders en vrienden. De deelname aan activiteiten en campagnes op het gebied van leesbevordering, zoals de Jonge Jury en Read2Me!, hangt positief samen met zowel het bezoek van de bibliotheek als de boekhandel (Stalpers, 2020).

Lidmaatschap bibliotheek hangt positief samen met leesplezier en leesvaardigheid
De leesfrequentie en de leesattitude bij 12- tot 25-jarigen hangen, naast het bibliotheekbezoek, ook positief samen met het bibliotheeklidmaatschap. Boekenwurmen, die regelmatig lezen en lezen plezierig vinden, beschikken vaker over een bibliotheekpas dan boekenmijders, die weinig lezen en lezen weinig plezierig vinden (Stalpers, 2020).

Het lidmaatschap van de bibliotheek houdt ook positief verband met de leesprestaties. Kinderen die zelf lid zijn van de bibliotheek of die ouders hebben met een lidmaatschap, presteren op school beter in taal en lezen (Baeg, Choi, Lee & Lee, 2012).

Doelgroep(en)