Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Basisscholieren beheersen lezen voldoende. https://www.lezen.nl/onderzoek/basisscholieren-beheersen-lezen-voldoende/.
10 mei 2023

Wat wil de samenleving dat kinderen kennen en kunnen in bepaalde fases van hun schoolloopbaan? Dit is vastgelegd in de referentieniveaus taal en rekenen. Het gaat om basale kennis en vaardigheden, die nodig zijn om te kunnen functioneren in de maatschappij.

Lezen

Leerlingen worden aan het eind van groep 8 geacht ten minste niveau 1F te beheersen en idealiter niveau 2F. In 2022 behaalt 98% niveau 1F voor lezen; 73% zit op niveau 2F. De ambitie dat 85% van de leerlingen het fundamentele niveau 1F behaalt en 65% het streefniveau 2F wordt hiermee behaald (Inspectie van het Onderwijs, 2023).

In het speciaal basisonderwijs beheerst in 2022 aan het eind van groep 8 79% niveau 1F en 17% niveau 2F. Hiermee worden de ambities van 85% voor niveau 1F en 65% voor niveau 2F beide niet gehaald (Inspectie van het Onderwijs, 2023).

De leesprestaties zijn niet te vergelijken met resultaten van voorgaande jaren. Dit komt door problemen met de normering (Inspectie van het Onderwijs, 2023). De leesopgaven voor het onderzoek naar ‘lezen’ toetsen het begrijpen, interpreteren, evalueren en samenvatten van zakelijke en fictieve teksten (Inspectie van het Onderwijs, 2022).

Taalverzorging

Voor taalverzorging behaalt 97% van de leerlingen aan het eind van groep 8 niveau 1F; 62% zit op niveau 2F. Hiermee wordt de ambitie voor 1F – 85% van de leerlingen beheerst dit fundamentele niveau – gerealiseerd en die van 2F – 65% beheerst dit streefniveau – niet (Inspectie van het Onderwijs, 2023).

In het speciaal basisonderwijs beheerst in 2022 aan het eind van groep 8 75% niveau 1F en 13% niveau 2F. Hiermee worden de ambities van 85% voor niveau 1F en 65% voor niveau 2F beide niet gehaald (Inspectie van het Onderwijs, 2023).

De leesprestaties zijn niet te vergelijken met resultaten van voorgaande jaren. Dit komt door problemen met de normering (Inspectie van het Onderwijs, 2023). ‘Taalverzorging’ omvat de vaardigheden spelling, interpunctie en grammatica (College voor Toetsen en Examens, 2019).

Schrijven

Voor schrijven behaalt 74% van de leerlingen in groep 8 niveau 1F; 28% zit op niveau 2F. In het speciaal basisonderwijs gaat het om respectievelijk 33% en 9% (Inspectie van het Onderwijs, 2021). Hiermee worden de ambities voor 1F – 85% van de leerlingen beheerst dit fundamentele niveau – en van 2F – 65% beheerst dit streefniveau – in beide schooltypen niet gerealiseerd (Inspectie van het Onderwijs, 2020). Ten opzichte van 2009, de voorgaande meting voor dit onderzoek, zijn de prestaties op schrijven nagenoeg stabiel (Inspectie van het Onderwijs, 2021).

Speciaal basisonderwijs

In het speciaal basisonderwijs bereiken groep 8-leerlingen over het algemeen een niveau dat vergelijkbaar is met dat van halverwege groep 6 in het reguliere basisonderwijs (Inspectie van het Onderwijs, 2018). Dit geldt voor begrijpend lezen, het interpreteren van teksten, woordenschat, alfabetiseren en het opzoeken van informatie (Cito, 2014).

Uitdagingen met teksten

Basisscholieren hebben onder bepaalde omstandigheden meer moeite met begrip en interpretatie. Ze vinden het lastig als een tekst veel moeilijke, onbekende woorden bevat en als verbindingswoorden (omdat, want, maar) ontbreken. Daarnaast wordt hun begrip bemoeilijkt als ze veel inferenties moeten maken, eigen kennis van de wereld moeten inbrengen en de gebeurtenissen niet direct aansluiten op hun belevingswereld (Cito, 2014).

Doelgroep(en)