Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

programma

Het symposium kent een afwisselend programma met plenaire voordrachten, video's, poëziecarroussels en workshops.

Wegens beperkte beschikbaarheid van de zaal starten we een kwartier later dan voorheen vermeld. De juiste tijden zijn: 

12.45 - 13.15 uur | zaal open 

13.15 - 14.15 uur | plenair programma 

 

Kila van der Starre 

In Nederland komt zowat iedereen in aanraking met poëzie: 97% van de volwassen bevolking. Dit gebeurt echter nauwelijks door het lezen van bundels. Poëzie wordt vooral ervaren in mondelinge vorm, op collectieve wijze, in sociale situaties en zonder dat ervoor betaald wordt. Hoe verhouden deze veel voorkomende poëzie-ervaringen zich tot de manieren waarop jongeren poëzie beleven op school? Bestaat er een kloof tussen dagelijkse poëzie-ervaringen en het poëzieonderwijs? Op welke multimediale manieren kunnen we jongeren uitnodigen om meer poëzie te lezen en te schrijven?

Poëziecarrousel

Drie sprekers introduceren hun initiatief op het gebied van poëzieonderwijs. 

Poëzievideo's

Oude bekende en nieuwe verrassende (online) poëzievideo's 

14.15 - 15.15 uur | workshops ronde 1 

 

Corina Breukink

Uit internationaal onderzoek en de actuele onderwijspraktijk blijkt dat beginnende lezers van poëzie vaak niet meer begrijpen dan wat er letterlijk in de tekst staat. Jammer, want in tegenstelling tot zakelijk proza, lokt poëzie juist meerdere betekenissen uit.

Over de manier waarop poëzie wordt gelezen en begrepen in vergelijking met proza is nauwelijks kennis beschikbaar. We presenteren daarom kort inzichten uit een recent vergelijkend leesonderzoek in vwo-3, vwo-5 en onder eerstejaars docenten Nederlands-in-opleiding, waarin hun leesaanpak en -begrip voor proza en poëzie is onderzocht. Vervolgens gaan we na wat dit kan betekenen voor je onderwijspraktijk.

Hans Das

Wat maakt een gedicht voor een leerling eenvoudig of lastig? Wat voor type lezers zijn er op havo en vwo te onderscheiden? En hoe kunnen we hen bedienen en uitdagen? In deze workshop maak je kennis met wat resultaten van een promotieonderzoek en maken we een vertaalslag naar wat dit voor jouw lessen kan betekenen.

Babs Gons

Spoken word, de performance van eigen teksten, is een uitermate geschikte vorm van literatuur voor scholieren. Ze leren zichzelf uit te drukken, uit te spreken en putten daarbij uit hun eigen ervaringen in de taal van hun belevingswereld. In deze workshop ontdek je wat spoken word is en ervaar je middels een aantal opdrachten hoe je met spoken word in de klas aan de slag kan gaan.

Maarten van der Graaff

'Als ik dichters hoor voordragen en zie optreden, begrijp ik de gedichten beter.' Ik heb deze opmerking heel vaak gehoord, maar wat wordt er eigenlijk mee bedoeld? Close reading is een bekende manier om gedichten te benaderen, maar hoe zit het met close listening? Poëzie is niet beperkt tot één medium en de ervaring van poëzie niet tot één zintuig, maar hoe doe je dit recht? In de workshop hebben we het over deze vragen en gaan op zoek naar verschillende manieren om op school met gedichten om te gaan. Als je goed luistert, hoor je dat alles geluid maakt.

Lucas Hirsch & Mystery Guest

Tijdens de workshop 'Puzzling Poetry' gaan Lucas Hirsch en een dichter (we houden nog even geheim wie) in op de literaire game apps Puzzling Poetry (2016) en Puzzling Poetry Schatkist (najaar 2018), een verslavend schuifspel waarin kinderen gedichten van onder anderen Annie M.G. Schmidt, Ted van Lieshout en Bart Moeyaert terug in elkaar puzzelen. Ook ontdekken kinderen hun dichterstalent door zelf gedichten te maken. Spelenderwijs stimuleert het spel de woordenschat, creativiteit en het begrijpend lezen van kinderen.

15.25 - 16.20 uur | workshops ronde 2

Zelfde sprekers als ronde 1

16.30 - 17.15 uur | plenair programma

 

Poëziecarrousel

Vier sprekers introduceren hun initiatief op het gebied van poëzieonderwijs.

Poëzievideo's

Oude bekende en nieuwe verrassende (online) poëzievideo's

Jeroen Dera 

De laatste jaren zijn er tal van werkvormen ontwikkeld om het poëzieonderwijs toegankelijker en appellerender te maken voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Toch blijven leerlingen - of misschien zelfs: poëzielezers in het algemeen - nog altijd zitten met de vraag: 'Wat betékent dit gedicht nu eigenlijk?' De afsluitende lezing handelt over de vraag hoe docenten zouden kunnen omgaan met deze cruciale vraag in hun lespraktijk, ook buiten het specifieke domein van het poëzieonderwijs. Hoe kunnen we in het schoolvak recht doen aan de multi-interpretabiliteit van poëzie, zonder leerlingen in grote onzekerheid naar huis te sturen?

Jeroen Dera sluit het symposium af met een korte beschouwing op de middag. 

17.15 - 18.00 uur | afsluitende borrel 

Mogelijkheid tot napraten en netwerken.