Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2022). Leestijd daalt met leeftijd. https://www.lezen.nl/onderzoek/leestijd-daalt-met-leeftijd/.
10 februari 2021

Kinderen gaan minder vaak boeken lezen als ze ouder worden (Monitor de Bibliotheek op school basisonderwijs, 2020; Monitor de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs, 2020). Van de 7-jarigen – beginnende lezers – leest 68% vrijwel dagelijks een boek in de vrije tijd. Aan het eind van de basisschool, op 12-jarige leeftijd, is dat met de helft gedaald (naar 35%). Het aantal kinderen dat nooit voor het plezier een boek leest, wordt in deze periode juist vijf keer zo groot. De trend van een geleidelijk dalende leestijd zet zich door tot het vijftiende levensjaar. 21% leest op deze leeftijd nog dagelijks in een boek – nagenoeg even veel als het percentage ‘nooit’-lezers (Huysmans, 2013).

Ook jongeren en jongvolwassenen gaan minder vaak boeken lezen als ze ouder worden. Tussen het twaalfde en vijfentwintigste levensjaar neemt de leesfrequentie van boeken af (Stalpers, 2020).

Het populairste genre onder basisscholieren (8-12 jaar) is het stripboek, gevolgd door romans en verhaalboeken en informatieve boeken. Bij middelbare scholieren (13-18 jaar) is de rangschikking informatief boek, roman en verhaalboek en stripboek. Dit is als gekeken wordt naar het dagelijkse lezen. Middelbare scholieren lezen minder vaak dan basisscholieren. De groep die zegt nooit te lezen, is voor elk van de genres de helft of meer (DUO Onderwijsonderzoek, 2017). Onder 15-jarigen is de groep die nooit leest voor het plezier, tussen 2009 en 2018 gegroeid van 49% naar 53% (Dood, Gubbels & Segers, 2020).

7- tot 15-jarigen lezen vaker in boeken dan in kranten en tijdschriften. Deze leesmedia kennen, anders dan boeken, geen daling met de leeftijd. Als kinderen ouder worden, blijven ze ongeveer even vaak tijdschriften lezen, terwijl kranten aan bereik winnen (Huysmans, 2013).

Er zijn steeds meer kinderen die lezen op school. 77% van de 10-jarigen leest op school (bijna) elke dag stil voor zichzelf. Dit is een toename ten opzichte van de 68% in 2001 en de 71% in 2006 en 2011. Vier op de tien leerlingen leest buiten school voor het plezier, bijna twee op de tien om dingen te weten te komen. Deze aantallen zijn sinds 2001 stabiel. De tijd die 10-jarigen buiten school aan lezen besteden daalt wel: 16% geeft aan meer dan een uur per dag te lezen, tegen 22% in 2011 (Expertisecentrum Nederlands, 2017).