23 april 2021

In de brochure Meer lezen, beter in taal – vmbo (2021) beschrijft Kees Broekhof, op basis van wetenschappelijk onderzoek, hoe vrij lezen op school en vrijetijdslezen thuis bijdragen aan de taalontwikkeling van vmbo-leerlingen.

Dilemma van het vmbo

Veel vmbo-leerlingen komen de school binnen met een beheersing van de Nederlandse taal die onder het gemiddelde ligt en die een belemmering kan vormen voor succesvolle deelname aan het onderwijs. Kees Broekhof benoemt het dilemma van het vmbo: leerlingen zouden meer moeten lezen, maar dat is nu juist waar velen niet goed in zijn en wat zij niet graag doen.

Leesmotivatie stimuleren

Hoe kunnen docenten hun vmbo-leerlingen motiveren om te lezen? Volgens de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan hebben alle mensen dezelfde drie psychologische basisbehoeften om gemotiveerd actief te zijn: autonomie, competentie en relatie. Deze theorie is ook van toepassing op leesmotivatie. Voor elk van deze basisbehoeften geeft Broekhof tips. Ook het ‘leeshonger-model’ van Stokmans en Wolters komt aan bod.

Goed lezen

Om echt profijt te hebben van lezen, moeten leerlingen ook goed lezen. Maar wat is goed lezen? Broekhof beschrijft dat goed lezen onder andere betrekking heeft op de manier van lezen, zoals diep lezen, en hij gaat in op de rol van digitaal lezen. Ook beschrijft hij het belang van voorlezen aan vmbo-leerlingen.

Structurele samenwerking tussen school en Bibliotheek

Onderzoek laat zien dat als kinderen gemakkelijker toegang hebben tot een bibliotheek, het lezen in de vrije tijd toeneemt. De mediatheek en de Bibliotheek kunnen ervoor zorgen dat leerlingen die van huis uit geen leescultuur kennen toch makkelijk boeken binnen hun bereik krijgen. In deze brochure worden daarom ook richtlijnen gegeven voor een effectieve samenwerking tussen vmbo-scholen en de Bibliotheek.

De brochure Meer lezen, beter in taal is er voor vier leeftijdsgroepen.