Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Stichting Lezen beleid

Dit jaarverslag toont u dat 2019 een goed leesbevorderingsjaar was. Goede en structurele leesbevordering doet ertoe, daar is iedereen van overtuigd. 

In deze geactualiseerde versie van De doorgaande leeslijn wordt bondig samengevat hoe de leesontwikkeling van 0-20 jaar verloopt en wat er nodig is om die ontwikkeling te stimuleren.

Met de landelijke leesbevorderingsprogramma’s BoekStart en de Bibliotheek op school stimuleren we kinderen van jongs af aan om te lezen.

Leesbevordering vergt de inzet van velen. Het gaat niet vanzelf. Maar daar staat tegenover dat het de moeite loont: de opbrengst is groot.

De publieksversie van het jaarverslag 2018 kunt u hiernaast downloaden. De verslagen van Kunst van Lezen en de leescoalitie zijn als bijlage opgenomen.

In deze beleidsnotitie worden de mogelijkheden van de integratie van burgerschapsvorming en lezen verkend.

Publieksversie van het jaarverslag 2017. Hiernaast te downloaden. Het jaarverslag Kunst van Lezen is als bijlage opgenomen. 

Dit document dient als een stand-van-zaken-paper waarin de organisatie van het mbo-onderwijs wordt belicht, alsmede de positie van Nederlands en in het bijzonder leesvaardigheid.

Notitie over leesvaardigheid, leesproblemen en dyslexie

Dit rapport geeft een beeld van het leesklimaat thuis en van de potentie van leesbevorderingsinterventies in gezinnen met jonge kinderen (0-12 jaar) waar een stimulerende leesopvoeding niet vanzelfsprekend is.

Publieksversie van het jaarverslag 2016. Het jaarsverslag is hiernaast te downloaden of inte zien. Het jaarverslag Kunst van Lezen is als bijlage in dit jaarverslag opgenomen.

Beleidsvoornemens van Stichting Lezen voor de planperiode 2017-2020.

Dit artikel biedt een overzicht van beleid en praktijk van leesbevordering en literatuureducatie in Nederland anno 2016.

Publieksversie van het Jaarverslag 2015. Het jaarverslag is hiernaast te downloaden. Het jaarverslag 2015 Kunst van Lezen is als een bijlage opgenomen bij dit jaarverslag.

De brochure Bibliotheken en de jeugd in de 21ste eeuw, kennis en inspiratie bij het bereiken en ondersteunen van kinderen en jongeren is online gepubliceerd.

Na een lange tijd van daling zit er weer groei in het aantal jonge bibliotheekleden. Met de traditionele expertise van bibliotheken als vertrouwde basis, moet dat een stimulans vormen om de bibliotheek van de nabije toekomst vorm te geven.

In opdracht van het ministerie van OCW is Kunst van Lezen - gezamenlijk leesbevorderingsprogramma van Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek - geëvalueerd door de KWINK groep. De aanleiding is dat de bewindspersonen van OCW, SZW en VWS het voornemen hebben om de samenhang in het beleid op het gebied van leesbevordering, bestrijding laaggeletterdheid en taalonderwijs te versterken en gezamenlijk de Tweede Kamer daarover in het voorjaar van 2015 een beleidsbrief zullen sturen.

Door het ministerie van OCW is besloten het Actieplan Kunst van Lezen 2012-2015 (uitgevoerd door Stichting Lezen en het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken) te evalueren in het najaar van 2014. Hoewel het programma tot eind 2015 doorloopt heeft OCW twee redenen om het programma nu te
evalueren. Enerzijds is OCW bezig met een OCW-brede werkgroep, gericht op samenhang in geletterdheid, en anderzijds wil OCW de evaluatie laten aansluiten

Publieksversie van het Jaarverslag 2014. Het jaarverslag is hiernaast te downloaden. Het jaarverslag 2014 Kunst van Lezen is als een bijlage opgenomen bij dit jaarverslag.

Publieksversie van het jaarverslag 2013. Het jaarverslag is hiernaast te downloaden. Het jaarverslag 2013 Kunst van Lezen is als een bijlage opgenomen bij dit jaarverslag. U kunt deze bijlage ook hiernaast downloaden.

Notitie op basis van bijeenkomsten en  gesprekken met experts over lezen en geletterdheid in het vmbo.

Notitie met achtergrondinformatie over vormen van ouderbetrokkenheid die daadwerkelijk kunnen bijdragen aan de leesontwikkeling van kinderen. 

Publieksversie van het jaarverslag 2012 van Stichting Lezen. Het volledige jaarverslag is hieronder ook te downloaden.

Publieksversie van het jaarverslag 2011 van Stichting Lezen. De volledige versie is hieronder ook te downloaden.

Beleidsvoornemens voor de cultuurplanperiode 2013-2016. Samen werken aan een sterke leescultuur laat zien hoe Stichting Lezen het leesbevorderingsbeleid in de komende jaren wil verdiepen en versterken.

Publieksversie van het jaarverslag 2010 van Stichting Lezen. De volledige versie is hieronder ook te downloaden.