Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Stichting Lezen Reeks

hoe kan de kracht van verhalen worden ingezet om de psychosociale gezondheid te versterken?

In Leesbevordering op de pabo wordt verslag gedaan van de stand van zaken van leesbevordering op de pabo-opleidingen.

In dit rapport wordt verslag gedaan van de stand van zaken van leesbevordering in de kinderopvang.

Inventarisatie van online lees- en schrijfplatforms die in Nederland beschikbaar zijn.

Hoe ziet de leeswereld van jongeren en jongvolwassenen eruit? Deze vraag staat centraal in dit rapport en werd in kaart gebracht door Cedric Stalpers op basis van eerder onderzoek van SMB/GfK.

Hoe wordt leesbevordering vormgegeven op de basisschool? Op deze vraag gaven 423 leerkrachten en 200 schoolleiders antwoord.

Onderzoek naar de bekendheid, het gebruik en de waardering van De Nationale Voorleesdagen onder pedagogisch medewerkers en leerkrachten.

Stimulering van geletterdheid met ouder-kindprogramma's voor kinderen in achterstandssituaties. Een meta-analyse van effecten en werkzame elementen.

In dit rapport onderzoekt promovendus Niels Bakker welke invloed een relatief nieuwe drager, de tablet, in de klas heeft op de ervaring met vrij lezen. Draagt de tablet bij aan een positieve leeservaring of is vooral het papieren boek geschikt om in een leesflow te komen?

Het  rapport Stilte, wij lezen hier beschrijft hoe het project vrij lezen een plek heeft gekregen op het ROC Deltion College Zwolle en wat de ervaringen van de docenten zijn.

Harry Mulisch, Tim Krabbé en W.F. Hermans zijn de drie meestgelezen auteurs in de examenklassen van het havo en vwo. Maar betekent dit ook dat ze het meest geliefd zijn?

Effecten van ingebouwde inferentievragen in prentenboeken op ouder-kind interacties en verhaalbegrip.

De opbrengsten van schrijversbezoeken in primair en voortgezet onderwijs

Een literatuuronderzoek naar de leesontwikkeling van tweetalige Friese kinderen

Ouders over Tomke. Het effect van Tomke op de taalontwikkeling van peuters in Friesland

Stand-van-zakenonderzoek naar leesbevordering op het vmbo

Een evaluatieonderzoek naar de bekendheid, het bereik en de waardering van het BoekStartkoffertje onder Nederlandse ouders.

Het laatste grootschalige onderzoek naar de leesmotivatie van Nederlandse kinderen en jongeren dateert van 2002. Het rapport dat voor u ligt, biedt een nieuwe stand van zaken.

Een onderzoek naar achtergrondkenmerken, leesopvoeding en taalprestaties in laaggeletterde gezinnen

Kila van der Starre (Universiteit Utrecht) onderzocht hoe volwassenen in Nederland met poëzie in aanraking komen.

literatuurstudie naar de invloed van (re)creatief schrijven op lezen

Stand-van-zakenonderzoek naar het voorleesbeleid en de voorleespraktijk van Nederlandse kinderopvanginstellingen.

Literatuurstudie naar de psychologische opbrengsten van lezen

Een verkenning van de beschikbare literatuur over het lezen, en met name over het literaire lezen, in de 21e eeuw.

Hoe ziet de voorleescultuur in Nederlandse gezinnen eruit? Om dit te onderzoeken brachten Roel van Steensel en Nicole Lucassen de voorleesopvattingen en het voorleesgedrag in dertien diverse gezinnen in kaart. 

Dit onderzoeksrapport geeft een actueel beeld van de stand van zaken rond lees- en literatuuronderwijs in havo en vwo.

Onderzoek naar verschillen in de leesopvoeding tussen vaders en moeders.

In onderzoeksverslag #BOOK zijn de effecten onderzocht van een – op Amerikaans voorbeeld gemodelleerde – bibliotherapietraining. Het onderzoek wijst uit dat #BOOK een positief effect had op zowel het leesbegrip, de leesattitude als de sociaal-emotionele competenties van de leerlingen.

 

Vrij lezen in het Entree-onderwijs

In de curricula van mbo-opleidingen blijft de aandacht voor lezen over het algemeen beperkt tot lezen voor de vakopleiding. Dit is niet altijd de manier van lezen waardoor studenten gemotiveerd raken. 

Onderzoek naar de leesattitude, het (digitale) leesgedrag en de vrijetijdsbesteding van Vlaamse jongeren tussen 9 en 12.

Notitie met achtergrondinformatie over vormen van ouderbetrokkenheid die daadwerkelijk kunnen bijdragen aan de leesontwikkeling van kinderen. 

Samenvatting van internationale onderzoeksresultaten over leesverschillen tussen jongens en meisjes.

Notitie op basis van bijeenkomsten en  gesprekken met experts over lezen en geletterdheid in het vmbo.

Onderzoek over de plaats van jeugdliteratuur in de pabo-curricula.

Onderzoeksrapport over de leeswereld van kinderen van 7 tot 15 jaar.

Rapportage over de stand van zaken rondom lezen en voorlezen in de buitenschoolse opvang (BSO).

Leerkrachten over de opbrengsten van De Nationale Voorleeswedstrijd

 Lezers van e-boeken zijn geënquêteerd over hun mening over het leesproces en de leeservaring van hun apparaat.

Onderzoek naar de effecten van gedigitaliseerde avi-boekjes voor beginnende lezers.

Onderzoek naar het effect van het project De Schoolschrijver.

Inventariserend onderzoek naar de rol van ouders en voorlezen voor de ontwikkeling van kinderen en hun schoolprestaties. 

Een onderzoek naar de invloed van productieve literatuureducatie op receptieve literaire vaardigheden en attitudes.

Behoeftenonderzoek onder vmbo-docenten Nederlands over het bevorderen van lezen, met bijzondere aandacht voor de rol van docenten en de omgeving, en een overzicht van knelpunten en kansen.

Deze Engelstalige winnende inzending voor de Scriptieprijs Stichting Lezen 2010 gaat over de betekenis van digitale media voor ons leesgedrag. 

Inventarisatie van de beschikbaarheid van boektitels op basisscholen en voorkeuren van leerlingen en docenten, uitgevoerd door een viertal pabo’s .

Inventarisatie van Engelstalig empirisch wetenschappelijk onderzoek naar literaire conventies bij kinderen waarvan de resultaten kunnen worden gebruikt als basis voor een literaire leeslijn.

Onderzoek naar het veronderstelde leesbevorderende werking van het vertellen van verhalen aan en door kinderen.

Een eerste inventarisatie van het digitale literaire leesgedrag onder de Nederlandse bevolking. 

Onderzoek naar de positie van jeugdliteratuur binnen het vak Nederlands

Samenvatting van een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een leerlijn literaire competentie

Onderzoek naar de vraag of het in 1997 gestarte leesbevorderingsproject Fantasia nog relevantie heeft.

Een literatuuronderzoek naar de gevolgen van digitale ontwikkelingen voor het leesproces.

Verslag van een onderzoek naar het voorlezen van prentenboeken in groep 1 en 2.

Onderzoek naar de plaats van literatuur als kunstdiscipline binnen ckv1.

Een inventarisatie van het belangrijkste onderzoek op het gebied van lezen en leesbevordering van de afgelopen tien jaar. 

Onderzoek naar de stand van zaken rond Leesbevordering op pabo’s en roc’s op basis van gesprekken met docenten.

Experimenteel onderzoek naar de invloed van tekst- en lezerskenmerken op begrip en waardering voor vmbo-leerteksten.

Onderzoek onder jongeren van 16 en 17 jaar uit 5-havo en 5-vwo en een kleine groep volwassenen dat laat zien dat er een positieve relatie bestaat tussen literair lezen en creatief schrijven.

Welke rol kan de literaire adolescentenroman spelen in het literatuuronderwijs?

Empirisch onderzoek naar de vraag of er verband bestaat tussen leesattitude en persoonlijkheidsontwikkeling. 

Lezen doen we samen!  is de vertaling van uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek naar lezen en leesgedrag naar de praktijk van leesbevordering van alledag. 

Onderzoek naar de vraag of prentenboeken, ondersteund door multimedia, geschikt zijn om de taalontwikkeling te stimuleren bij kinderen die achterblijven

Een overzicht van de opzet en uitvoering van Bookstart, een leesbevorderingsprogramma in Groot-Brittannië

Onderzoek naar de invloed van de taalnorm op leesbegrip en leesplezier.

Het schoolvak Nederlands opnieuw onderzocht is een samenvatting van vakliteratuur over literatuur- en leesonderwijs

Verkennend onderzoek naar het verband tussen leesplezier en identificatiemogelijkheden bij veertienjarigen

Inventariserend onderzoek naar tekstkenmerken, die bijdragen aan de kwaliteit van studieboeken; in dit geval geschiedenismethoden voor het vmbo.

Literatuurstudie naar het effect van tekstkenmerken op begrip en waardering van informele teksten bij kinderen en tieners.

Een weergave van vijfentwintig jaar onderzoek naar diverse aspecten van leesgedrag.

Een onderzoek naar de invloed van strategiegebruik, leesmotivatie, vrijetijdslezen en andere factoren op het begrijpend lezen.

Onderzoek naar een marktgerichte indeling van vraag en aanbod in de (openbare) bibliotheek op basis van uitleengegevens, met segmentatieanalyse van leners van fictie (volwassenen).

Onderzoek naar het voorleesgedrag thuis bij leerlingen en dan vooral allochtone leerlingen, van groep zeven en acht van vijf Amsterdamse basisscholen.

Literatuurstudie naar het gebruik van oude (boeken en andere gedrukte uitgaven, radio en televisie) en nieuwe (digitale) media. Hierbij staat de vraag centraal of deze nieuwe media verdringend werken ten opzichte van het lezen.

Onderzoek naar aspecten van het leesgedrag van vmbo leerlingen.

Wat is de plaats van voorlezen en jeugdliteratuur op de pabo's?

Eerste historische inventarisatie van en literatuurstudie over de onderzoeken naar lezen en leesgedrag, waarbij de determinanten, instituties en onderzoeksmethoden aan de orde komen.

Abonneren op RSS - Stichting Lezen Reeks