Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Stichting Lezen / Eburon reeks

Lezen in het digitale tijdperk. Deze bundel laat zien hoe het medialandschap, en daarmee ook het lezen, verandert. Aan de hand van de resultaten uit wetenschappelijk onderzoek bespreken verschillende auteurs de kansen en de uitdagingen van lezen in het digitale tijdperk.

In Jeugdliteratuur door de lens van etnisch-culturele diversiteit zoomen Sara Van den Bossche en Anne Klomberg (Tilburg University) in op etnisch-culturele diversiteit in Nederlandstalige jeugdliteratuur.

Effecten van leesbevorderingsactiviteiten in het basisonderwijs en vmbo; onderzoek in het kader van een evaluatie van de Bibliotheek op school.

Hoe wordt iemand een lezer en hoe blijft iemand lezen? Niet omdat het moet voor school, maar omdat het plezierig is.

Bundel met congresbijdragen van het gelijknamige congres eind 2018

Effecten op woordenschat, verhaalbegrip, en de geletterde thuisomgeving

Twintig weken lang wekelijks een voorlezer over de vloer: zo werkt de VoorleesExpress. Voorlezen is namelijk niet voor alle ouders vanzelfsprekend.

Iedereen weet het: goed kunnen leren begint met goed kunnen lezen. Daarom zijn leesmotivatie en leesvaardigheid van cruciaal belang in het onderwijs. In deze bundel zijn hierover dertien artikelen samengebracht, de opbrengst van het wetenschappelijk congres dat Stichting Lezen eind 2016 organiseerde onder de titel Succesvol lezen in het onderwijs.

Een jaar literatuuronderwijs in groepen 7 en 8 van de basisschool. 

Verslag van promotieonderzoek van Gertrud Cornelissen naar het effect van boekgesprekken op de ontwikkeling van literaire competentie bij kinderen in de groepen 7 en 8 van de basisschool.

onderzoek naar redenen en oplossingen

Lezen in de vrije tijd is goed voor de taalontwikkeling van een kind en bevordert onderwijssucces. Voor veel kinderen is de drempel om te lezen echter hoog; zij kunnen het wel, maar doen het niet.

Positieve leeservaringen in de kindertijd vormen de basis voor een leven lang lezen. Het is dan ook belangrijk dat kinderen structureel te maken krijgen met leesbevordering en literatuureducatie. Baby’s, peuters, kleuters, kinderen en tieners, allemaal verdienen zij een aanpak op maat.

Ouders die meedoen met BoekStart en hun baby al voor dat deze acht maanden oud is voorlezen, hebben kinderen die hoger scoren op taal.

Veel leerlingen in het voortgezet onderwijs ervaren problemen bij het lezen van hun studieboeken. Educatieve uitgevers streven dan ook naar teksten die begrijpelijk zijn, en die het verwerken en reproduceren van informatie voor leerlingen makkelijker maken. Maar hoe ziet optimaal begrijpelijk lesmateriaal er eigenlijk uit? En welke tekstkenmerken dient dit lesmateriaal te hebben?

Onderzoek naar literatuuropvattingen op open protestants-christelijke basisscholen. De literatuuropvattingen op deze basisscholen blijven vaak impliciet: ze vinden geen basis in een bredere visie op de leescultuur op school, op de vormgeving van de levensbeschouwelijke schoolidentiteit of op onderwijs met pedagogische kwaliteit.

De aarzelende lezer over de streep is het resultaat van het wetenschappelijk congres van Stichting Lezen eind 2012.

Overzicht van de belangrijkste resultaten van het proefschrift van Natascha Notten, specifiek gericht op de leesopvoeding die ouders aan hun kinderen bieden.

Bundeling bijdragen aan het wetenschappelijk congres ‘Waarom zou je (nú) lezen?’ (2010). Wetenschappelijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten komen aan de orde; over de stand van het lezen, de functie van lezen voor de ontwikkeling van het individu en de samenleving, nieuwe perspectieven op leesbevordering en opvoeden in de literatuur en de rol van de leerkracht, ouders, de bibliothecaris en de docent. Zij staan immers voor de belangrijke taak lezers wegwijs te maken in de steeds groter wordende omgeving van het lezen.

Promotieonderzoek naar de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kleuters door het voorlezen van prentenboeken.

Mensen die veel literatuur lezen weten hoe krachtig de ervaring is die een boek hen kan bieden. Maar waar bestaat de literaire ervaring precies uit? En wat levert deze ervaring op, zowel voor de lezer als voor de samenleving?

Onderzoek naar de vraag op welke manier prentenboeken ingezet kunnen worden om de literaire competentie van kleuters te verhogen. Drie subdomeinen van literaire competentie zijn verder uitgewerkt: personages, spanning en ironische humor. Experimenteel is vastgesteld dat het effect van het voorlezen van de prentenboeken met de leesaanwijzingen op de toename van literaire competentie groot is.

Bundeling van bijdragen aan het congres Reading and Watching over de vraag wat leesbevordering (nog) legitimeert en in hoeverre het geschreven woord nog iets toevoegt aan de alomtegenwoordige beeldcultuur.

Momenteel winnen digitale bibliotheken – websites met prentenboeken op de computer – aan populariteit in kleutergroepen en ontstaat een nieuwe activiteit: kleuters ‘lezen’ en ‘herlezen’ boeken zonder hulp van de leerkracht.

Verzameling essays en beschouwingen over het leesgedrag van vmbo-leerlingen.

Een onderzoek naar de literaire ontwikkeling van leerlingen in de tweede fase van het voortgezet onderwijs.

De doorgaande leeslijn in wetenschappelijk perspectief. Bundeling van bijdragen aan het gelijknamige congres. 

Empirisch promotieonderzoek naar variabelen die verschillen in leesgedrag verklaren. 

Effectmeting van een leesbevorderingsproject.

Op het eerste gezicht lijkt het makkelijk om een grens te trekken tussen jeugdliteratuur en literatuur voor volwassenen. Maar in welke categorie valt de adolescentenroman?

De afsluitende en integrale publicatie van vijfentwintig jaar onderzoek naar verschillende aspecten van het leesgedrag van kinderen en jongeren in het kader van het project Kind en boek. De publicatie geeft een beeld van het leesgedrag van leerlingen en gaat in op overeenkomsten en verschillen.

Bundeling congresbijdragen waarin deskundigen uit binnen- en buitenland een weergave van hun onderzoek presenteren naar geletterdheid bij adolescenten en jongvolwassenen.

In hoeverre werpt de inspanning van ouders, bibliotheken en middelbare scholen vruchten af om jongeren in contact te brengen met lezen?

Literatuurstudie naar de wijze waarop lezers zich over het actuele boekenaanbod laten informeren en de  rol van de sociale omgeving, de media, de boekhandel, de bibliotheek en het internet in het proces van boekkeuze.

Bundeling congresbijdragen over onderzoek naar geletterdheid bij jonge allochtone en autochtone lezers en de mogelijkheden van intercultureel literatuuronderwijs.

Abonneren op RSS - Stichting Lezen / Eburon reeks