Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Lezen brochures

Leeskalender voor in het klaslokaal met informatie over leesbevorderende campagnes

Inzetten op leesmotivatie: hoe doe je dat?
Nederlandse leerlingen behoren wereldwijd tot de beste én minst gemotiveerde lezers. In de bovenbouw van het basisonderwijs begint hun leesmotivatie te zakken, en deze daling zet door in het voortgezet onderwijs.

In ‘Lezen onderzocht’ staat een overzicht van recent verschenen publicaties.

In haar promotieonderzoek is Marloes Schrijvers (2019) nagegaan in hoeverre literatuuronderwijs zich leent voor het ontwikkelen van inzicht in jezelf en anderen, en met welke aanpak in de klas dat inzicht gestimuleerd kan worden.

Zeven argumenten om voor te lezen aan jonge kinderen in een overzichtelijke infographic.

Leesbevordering van vmbo tot gymnasium 2019-2020.

Achtergronden en praktische tips voor het voeren van literaire gesprekken in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Op de buitenschoolse opvang brengen kinderen een deel van hun vrije tijd door. Net als thuis kan voorlezen en zelf lezen een plek hebben op de bso.

In het onderwijs staat de ontwikkeling van kinderen en jongeren in brede zin centraal. Naast de vakken die scholen aanbieden beogen zij ook om kinderen en jongeren te laten opgroeien tot actieve en betrokken burgers.

Draaiboek voor het opzetten van een Boekenbende op de buitenschoolse opvang.

Naar meer samenhang in het leesonderwijs!

Informatiefolder over de cursus Open Boek 2.0.

Open Boek 2.0 leidt op tot leescoördinator en is een actuele versie van de eerdere Open Boek cursus.

De brochure Lezen in de klas 2018-2019 laat zien op welke uiteenlopende manieren lezen in de klas kan worden vormgegeven.

Creatief schrijven en lezen combineren op de middelbare school. Achtergronden en praktische tips.

Leeservaringen van leerlingen havo en vwo serieus nemen om uiteindelijk tot dieper begrip en nieuwe ideeen over teksten te komen.

Achtergronden en praktische tips voor docenten in het voortgezet onderwijs

Zo wordt schrijven een feestje

Door creatieve schrijftaken en lezen te combineren, maak je schrijven aantrekkelijker voor basisschoolleerlingen.

De brochure Lezen in de klas 2017-2018 laat zien op welke uiteenlopende manieren lezen in de klas kan worden vormgegeven. Zowel beproefde succesformules als nieuwe activiteiten zijn beschreven.

Lijstlezen: een uitdaging voor de docent.
Onderzoek en praktische tips voor docenten en mediathecarissen in het voortgezet onderwijs.

Leesplezier, ook bij leesproblemen?
Achtergronden en praktische tips voor leerkrachten.

Leesbevordering in het basisonderwijs

Speciale uitgave van kwartaaltijdschrift Lezen ter gelegenheid van Literatour, de Boekenweek voor jongeren.

Brochure met informatie over leesactiviteiten voor het voortgezet onderwijs.

Deze lessenreeks werd oorspronkelijk ontwikkeld voor Nederland Leest 2015, maar is toepasbaar op elk kort verhaal. Wie deze lessenreeks toepast in de klas, leert de leerlingen verhalen te interpreteren door een aantal stappen te doorlopen. 

De reeks bestaat uit zes lessen van ca. 50 minuten, bedoeld voor 4 havo/vwo. In iedere les wordt één kort verhaal gelezen en besproken. Als u de verhalen niet in de klas maar vooraf thuis laat lezen, kunt u volstaan met drie of vier lessen. Inkorten van de stappen is eenvoudig. 

Docentenhandleiding bij de lessenreeks Korte verhalen lezen en interpreteren

Deze lessenreeks werd oorspronkelijk ontwikkeld voor Nederland Leest 2015, maar is toepasbaar op elk kort verhaal. Wie deze lessenreeks toepast in de klas, leert de leerlingen verhalen te interpreteren door een aantal stappen te doorlopen.

Onderzoek en praktische tips voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten.

Brochure met informatie over leesactiviteiten. Of u nu wilt werken aan de literaire competentie van leerlingen of gewoon leesplezier wilt stimuleren. Leesbevordering van vmbo tot gymnasium, iedereen kan wel iets van zijn gading vinden in deze gids.

Achtergronden en praktische tips voor in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs.

Voorlezen is samen leuker dan alleen

Digitale kinderboeken. Onderzoek en praktische tips voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers.

Leesbevordering van vmbo tot gymnasium

Kwestie van Lezen is een serie folders met achtergronden en praktische tips voor leerkrachten. Deel 1, 2 en 3 zijn gericht op de basisschool.

Praten over boeken is een van de succesfactoren van leesbevordering. Deze brochure bevat achtergronden en praktische tips. 

Kwestie van Lezen is een serie folders met achtergronden en praktische tips voor leerkrachten. Deel 1, 2 en 3 zijn gericht op de basisschool.

Kwestie van Lezen is een serie folders met achtergronden en praktische tips voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Deel 4, 5 en 6 zijn gericht op de kinderopvang.

Kwestie van Lezen is een serie folders met achtergronden en praktische tips voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Deel 4, 5 en 6 zijn gericht op de kinderopvang.

Voorlezen stimuleren in meertalige gezinnen. Achtergronden en praktische tips voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers.

Brochure met leesbevorderingsprojecten van vmbo tot gymasium

Special van het vakblad Didaktief over jeugdliteratuur in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Aandacht voor vaardigheden en ervaringen die leerlingen in de basisvorming dankzij jeugdliteratuur opdoen. De special biedt een staalkaart van didactiek en inspirerende (lees)tips voor het werken met jeugdboeken in de onderbouw.

Special van het vakblad Didaktief over de prijswinnende projecten van de prijsvraag Lezen in het vmbo.