23 december 2022

Met de Leesbevorderingsimpuls Masterplan basisvaardigheden stelt minister Wiersma € 12,9 miljoen beschikbaar voor BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school po en vmbo. Stichting Lezen heeft bibliotheken uitgenodigd om te inventariseren met hoeveel kinderopvanglocaties, basisscholen en vmbo’s ze willen uitbreiden. De belangstelling vanuit bibliotheken om, samen met kinderopvang en het onderwijs, nieuwe locaties te openen is overweldigend groot gebleken. Het beschikbare budget is vooralsnog ontoereikend om alle garantieaantallen te honoreren.

Masterplan basisvaardigheden

In mei 2022 schreven minister Wiersma en staatssecretaris Uslu in de Kamerbrief over het Masterplan dat zij voor scholen veel kansen zien in het samenwerken met partners buiten de school. Bij de presentatie van de Miljoenennota in september 2022 werd duidelijk dat er via het Masterplan basisvaardigheden in datzelfde jaar € 12,9 miljoen extra beschikbaar komt voor leesbevordering. Dit geld is bestemd voor de uitbreiding van locaties met BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school primair onderwijs en vmbo.

Het beschikbare bedrag wordt als volgt verdeeld over de vier door OCW geselecteerde onderdelen:

  • 500 nieuwe locaties BoekStart in de kinderopvang;
  • 780 nieuwe locaties van de Bibliotheek op school in het primair onderwijs, inclusief speciaal basisonderwijs;
  • 80 nieuwe vestigingen van de Bibliotheek op school in het vmbo;
  • voor Caribisch Nederland (BES-eilanden – Bonaire, St Eustatius en Saba): BoekStart op 16 kinderopvanglocaties en nieuwe vestigingen van de Bibliotheek op school voor alle 16 scholen po en vo.

Overtekening Leesbevorderingsimpuls

Alle drie de regelingen voor BoekStart in de kinderopvang, de Bibliotheek op school po en vmbo zijn qua garantieaantallen ruim overschreden. Enerzijds goed nieuws omdat hier een krachtig signaal van uitgaat dat bibliotheken graag als partner van het onderwijs werken met BoekStart en de Bibliotheek op school en dat er volop ruimte ligt om de komende jaren nog meer scholen en kinderopvanglocaties aan lokale bibliotheken te verbinden. Anderzijds betekent dit succes dat niet alle locaties waarvoor garantieaantallen zijn afgegeven kunnen worden toegekend. In afstemming met het ministerie is besloten de subsidie naar rato toe te kennen.

Steun Tweede Kamer

De waardering voor het leesbevorderingsprogramma de Bibliotheek op school komt niet alleen van het kabinet. Ook de Tweede Kamer heeft haar steun uitgesproken. In de met een ruime meerderheid aangenomen motie-Mohandis c.s. wordt de regering verzocht een meerjarige toekomstvisie voor de Bibliotheek op school te ontwikkelen en te onderzoeken welke financiële en juridische voorwaarden nodig zijn om het programma duurzaam te verankeren. De motie volgt op de Kamerbrief van minister Wiersma (OCW) waarin hij een basisagenda voor het funderend onderwijs voorstelt.

Lees hier de Kamerbrief Voortgang Masterplan basisvaardigheden voor het funderend onderwijs (21 november 2022).
Lees hier de motie-Mohandis c.s. (22 november 2022).
Lees hier de reactie van Stichting Lezen op de presentatie van de Miljoenennota 2022 (september 2022).
Lees hier de reactie van Stichting Lezen op de Kamerbrief Masterplan basisvaardigheden van minister Wiersma (13 mei 2022).

Over BoekStart en de Bibliotheek op school
Stichting Lezen biedt met BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school een structurele aanpak voor leesbevordering. Het programma stimuleert de positieve leesspiraal: voorlezen, beter lezen, doorlezen, blijven lezen. BoekStart en de Bibliotheek op school zijn ontwikkeld door Stichting Lezen, in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek. De programma’s worden uitgevoerd door lokale bibliotheken. Ze worden onder de noemer Kunst van Lezen gefinancierd door het ministerie van OCW.