13 mei 2022

Minister Wiersma heeft op 12 mei 2022 de Kamer geïnformeerd over het Masterplan basisvaardigheden. Stichting Lezen is verheugd over de belangrijke rol voor bibliotheken en leesconsulenten die zij als partner van het onderwijs hebben bij de leesontwikkeling van kinderen.

Met het Masterplan basisvaardigheden spreekt minister Wiersma de ambitie uit om de teruggang van de beheersing van de basisvaardigheden te keren en ervoor te zorgen dat ze aantoonbaar verbeteren.

Het masterplan bestaat uit vijf pijlers. De minister wil deze pijlers de komende tijd samen met het onderwijsveld verder uitwerken.

  1. Extra tijd en ruimte voor kwalitatief goede leraren
  2. Effectieve leer- en ontwikkelmiddelen
  3. Aansluiting school en omgeving (incl. extra aandacht voor lezen en boeken op school)
  4. Basisblik, door monitoring en onderzoek, inclusief scherper toezicht
  5. Duidelijke opdracht aan het funderend onderwijs

Partners in leesbevordering

Om de basisvaardigheden te verbeteren ziet minister Wiersma voor scholen veel kansen in samenwerken met partners buiten de school. De minister neemt leesontwikkeling als voorbeeld en benoemt daarbij expliciet de expertise en collectie van bibliotheken. Uit de Kamerbrief: ‘Een laagdrempelige toegang tot goede boeken en persoonlijke begeleiding, via onder andere de Bibliotheek op School, zorgen voor meer leesmotivatie, wat cruciaal is voor leesvaardigheid.’

Directeur-bestuurder Gerlien van Dalen: ‘Dat de minister de Bibliotheek op school noemt in zijn opzet voor het Masterplan basisvaardigheden is een erkenning voor ons leesbevorderingsprogramma. Binnen dit programma werkt al bijna de helft van de basisscholen structureel samen met de Bibliotheek. We ontwikkelen het programma steeds verder op basis van onderzoeksresultaten en ervaringen uit het veld. Zo onderzoeken we in de pilot ‘Effectief leesonderwijs en de Bibliotheek op school’ hoe bij de implementatie van effectief leesonderwijs de Bibliotheek op school kan ondersteunen. Stichting Lezen gaat graag met de minister in gesprek over de manier waarop we de samenwerking tussen onderwijs en bibliotheken (nog) meer kunnen verbreden en beter kunnen verankeren.’

Taalproblemen vragen om effectief leesonderwijs

Minister Wiersma beschrijft de problemen rond taal helder. Uit de Kamerbrief: ‘Om het tij te keren moeten scholen de oorzaken voor deze problemen gericht aanpakken: hierbij valt te denken aan meer onderwijstijd aan deze vaardigheden, taal niet geïsoleerd benaderen, leesstrategieën aanleren als middel en niet als doel en met rijke teksten leesmotivatie stimuleren.’

Stichting Lezen verwijst hierbij graag naar de nieuwe website lezeninhetpo.nl, ontwikkeld in opdracht van het ministerie van OCW. De site biedt leraren in het basisonderwijs alle informatie die ze nodig hebben om goed leesonderwijs te geven; de site belicht zowel onderzoek, beleid als praktijk.

Lees hier de Kamerbrief over Masterplan basisvaardigheden.

Lees hier over de pilot Effectief leesonderwijs en de Bibliotheek op school.

Lezeninhetpo.nl is ontwikkeld door Stichting Lezen en SLO, met steun van de Taalunie, in opdracht van het ministerie van OCW. Direct naar lezeninhetpo.nl.

Stichting Lezen biedt met de Bibliotheek op school een structurele aanpak voor leesbevordering. Het programma stimuleert de positieve leesspiraal: voorlezen, beter lezen, doorlezen, blijven lezen. De Bibliotheek op school is ontwikkeld door Stichting Lezen, in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek. Het programma wordt uitgevoerd door lokale bibliotheken. Het wordt onder de noemer Kunst van Lezen gefinancierd door het ministerie van OCW.

Doelgroep(en)