Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

publicaties op trefwoord pagina's

Achtergronden en praktische tips voor leraren po en vo om leeshonger te stimuleren.

De nieuwe lezer: lezen in een uitdijend medialandschap’ is het onderwerp van de achtste editie van Leesmonitor Het Magazine. En of je nu bij Marshall McLuhan of dichter Dean Bowen te rade gaat; nieuwe technologie zoals digitalisering verandert onze kijk op de wereld. Maar hoe dan? Ook benieuwd? Dit Leesmonitor Magazine laat zien welke antwoorden de wetenschap biedt.

  • Het nieuwe nummer van Lezen laat weer eens zien hoe veelvormig leesbevordering in de praktijk is. Zo is er een bijdrage over internationale samenwerking en de mogelijkheid ook over grenzen heen met verhalen bruggen te slaan en wederzijds begrip te bevorderen.
  • Dichter bij huis, laat een gesprek met de kindervakjury voor historische jeugdboeken zien hoe goed jonge lezers in staat zijn over boeken te oordelen. De conclusie?

Bouw een leesroutine op, begeleid het vrij lezen en praat met kinderen over boeken of teksten. Deze drie onderzoeksbevindingen over lezen in de basisschoolleeftijd staan samen met nog vijf andere bevindingen in een overzichtelijke infographic. Deze infographic over lezen in het primair onderwijs is de tweede in onze reeks Lezen in beeld.

Mbo-docenten komen regelmatig studenten tegen die lezen en taal moeilijk vinden, er weinig plezier aan beleven en er het nut niet van inzien. Het zijn studenten die te weinig konden profiteren van het taalonderwijs dat zij kregen. In de brochure Lezen over burgerschapsthema’s (2020) laten Erna van Koeven van Hogeschool Windesheim en docenten van ROC Deltion College Zwolle zien hoe dat beter kan. Zij hebben vrij lezen breed ingevoerd ter ondersteuning van de kennis- en taalbasis.

Goed leesonderwijs vraagt om bekwame pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten. Zij spelen een belangrijke rol in het stimuleren van leesplezier bij jonge kinderen en leggen daarmee een goede bodem voor hun (latere) leesvaardigheid.

Een van de meest onderschatte maatregelen om de taalontwikkeling van studenten te stimuleren is het invoeren van een structureel beleid rond vrij lezen en vrijetijdslezen. In de brochure Meer lezen, beter in taal - mbo (2020) gaat Kees Broekhof uitgebreid op deze maatregel in. Broekhof beschrijft de stand van zaken rond taal op het mbo en biedt argumenten om meer te investeren in leesbevordering op het mbo.

Goed (lees)onderwijs vraagt om bekwame leerkrachten. Professionals die niet alleen beschikken over kennis en vaardigheden op uiteenlopend gebied, maar ook de juiste attitude hebben om leerlingen tot ontwikkeling te laten komen. De goede leerkracht fungeert als model en luistert, bemoedigt, ondersteunt en enthousiasmeert. Al deze aspecten spelen een belangrijke rol bij leesbevordering en staan dan ook centraal in de minor Open Boek Pabo (2020).

hoe kan de kracht van verhalen worden ingezet om de psychosociale gezondheid te versterken?

  • Het komende wetenschappelijke congress van Stichting Lezen gaat over lezen in het digitale tijdperk. Literatuurwetenschapper Inge van de Ven en mediawetenschapper Dan Hassler-Forest nemen alvast een voorschotje.

De activiteitenplannen Stichting Lezen en Kunst van Lezen zijn verschenen. Het activiteitenplanVoorop in leesbevordering is goed ontvangen. Het activteitenplan Kunst van Lezen (Tel mee met taal 2) is eerder al goedgekeurd.

Dit jaarverslag toont u dat 2019 een goed leesbevorderingsjaar was. Goede en structurele leesbevordering doet ertoe, daar is iedereen van overtuigd. 

In deze geactualiseerde versie van De doorgaande leeslijn wordt bondig samengevat hoe de leesontwikkeling van 0-20 jaar verloopt en wat er nodig is om die ontwikkeling te stimuleren.

In Jeugdliteratuur door de lens van etnisch-culturele diversiteit zoomen Sara Van den Bossche en Anne Klomberg (Tilburg University) in op etnisch-culturele diversiteit in Nederlandstalige jeugdliteratuur.

In Leesbevordering op de pabo wordt verslag gedaan van de stand van zaken van leesbevordering op de pabo-opleidingen.

Leeskalender voor in het klaslokaal met informatie over leesbevorderende campagnes

In de nieuwe Lezen een uitgebreid interview met de veelvuldig bekroonde literaire alleskunner Edward van de Vendel.

In dit rapport wordt verslag gedaan van de stand van zaken van leesbevordering in de kinderopvang.

Hoe ziet de leeswereld van jongeren en jongvolwassenen eruit? Deze vraag staat centraal in dit rapport en werd in kaart gebracht door Cedric Stalpers op basis van eerder onderzoek van SMB/GfK.

Inzetten op leesmotivatie: hoe doe je dat?
Nederlandse leerlingen behoren wereldwijd tot de beste én minst gemotiveerde lezers. In de bovenbouw van het basisonderwijs begint hun leesmotivatie te zakken, en deze daling zet door in het voortgezet onderwijs.

Inventarisatie van online lees- en schrijfplatforms die in Nederland beschikbaar zijn.

Met de landelijke leesbevorderingsprogramma’s BoekStart en de Bibliotheek op school stimuleren we kinderen van jongs af aan om te lezen.

In ‘Lezen onderzocht’ staat een overzicht van recent verschenen publicaties.

Hoe wordt leesbevordering vormgegeven op de basisschool? Op deze vraag gaven 423 leerkrachten en 200 schoolleiders antwoord.

In dit nummer onder veel meer: Gerlien van Dalen over de urgentie van leesbevordering. Kim van Kooten over voorlezen en Marco Kunst over de Middag van het Kinderboek.

In haar promotieonderzoek is Marloes Schrijvers (2019) nagegaan in hoeverre literatuuronderwijs zich leent voor het ontwikkelen van inzicht in jezelf en anderen, en met welke aanpak in de klas dat inzicht gestimuleerd kan worden.

Hoe wordt iemand een lezer en hoe blijft iemand lezen? Niet omdat het moet voor school, maar omdat het plezierig is.

Zeven argumenten om voor te lezen aan jonge kinderen in een overzichtelijke infographic.

Effecten van leesbevorderingsactiviteiten in het basisonderwijs en vmbo; onderzoek in het kader van een evaluatie van de Bibliotheek op school.

Deze editie van Leesmonitor – Het Magazine biedt een overzicht van de meest recente inzichten in de leesopvoeding.

Bundel met congresbijdragen van het gelijknamige congres eind 2018

In dit nummer onder veel meer: Grootouders en (voor)lezen; online lees- en schrijfplatforms en onderwijs in menswording.

Onderzoek naar de bekendheid, het gebruik en de waardering van De Nationale Voorleesdagen onder pedagogisch medewerkers en leerkrachten.

Stimulering van geletterdheid met ouder-kindprogramma's voor kinderen in achterstandssituaties. Een meta-analyse van effecten en werkzame elementen.

Leesbevordering vergt de inzet van velen. Het gaat niet vanzelf. Maar daar staat tegenover dat het de moeite loont: de opbrengst is groot.

In dit nummer onder veel meer een artikel over leesclubs op school, een interview met Vlogboek bedenker Jorgen Apperloo en een artikel over tweetalig lezen.

De publieksversie van het jaarverslag 2018 kunt u hiernaast downloaden. De verslagen van Kunst van Lezen en de leescoalitie zijn als bijlage opgenomen.

In dit nummer onder veel meer; diversiteit in jeugdliteratuur, begrijpend lezen op de Alan Turingschool en de X-factor van Lês No.

In dit rapport onderzoekt promovendus Niels Bakker welke invloed een relatief nieuwe drager, de tablet, in de klas heeft op de ervaring met vrij lezen. Draagt de tablet bij aan een positieve leeservaring of is vooral het papieren boek geschikt om in een leesflow te komen?

Leesbevordering van vmbo tot gymnasium 2019-2020.

Achtergronden en praktische tips voor het voeren van literaire gesprekken in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Effecten op woordenschat, verhaalbegrip, en de geletterde thuisomgeving

Twintig weken lang wekelijks een voorlezer over de vloer: zo werkt de VoorleesExpress. Voorlezen is namelijk niet voor alle ouders vanzelfsprekend.

In dit nummer onder veel meer: Curriculum.nu, graphic novels in de klas en kwispellezen

Harry Mulisch, Tim Krabbé en W.F. Hermans zijn de drie meestgelezen auteurs in de examenklassen van het havo en vwo. Maar betekent dit ook dat ze het meest geliefd zijn?

Het  rapport Stilte, wij lezen hier beschrijft hoe het project vrij lezen een plek heeft gekregen op het ROC Deltion College Zwolle en wat de ervaringen van de docenten zijn.

Op de buitenschoolse opvang brengen kinderen een deel van hun vrije tijd door. Net als thuis kan voorlezen en zelf lezen een plek hebben op de bso.

In het onderwijs staat de ontwikkeling van kinderen en jongeren in brede zin centraal. Naast de vakken die scholen aanbieden beogen zij ook om kinderen en jongeren te laten opgroeien tot actieve en betrokken burgers.

Draaiboek voor het opzetten van een Boekenbende op de buitenschoolse opvang.

Leesmotivatie: hoe raak je de juiste snaar?

Hoe krijgen en houden we onszelf in beweging? Wat drijft ons om bepaalde activiteiten te ontplooien, of andere activiteiten juist te vermijden? Deskundigen die zich bezighouden met motivatie, stellen zich deze vragen. 

In dit laatste nummer van 2018 onder meer: kinderkunstboeken, jeugdliteraire vertalers en schoolmediatheken.

De opbrengsten van schrijversbezoeken in primair en voortgezet onderwijs

Het vijftigste nummer van Lezen is een feestelijk nummer, met een extra bijlage waarin de redactie een kijkje achter de schermen geeft.

Effecten van ingebouwde inferentievragen in prentenboeken op ouder-kind interacties en verhaalbegrip.

Naar meer samenhang in het leesonderwijs!

Informatiefolder over de cursus Open Boek 2.0.

Open Boek 2.0 leidt op tot leescoördinator en is een actuele versie van de eerdere Open Boek cursus.

In deze beleidsnotitie worden de mogelijkheden van de integratie van burgerschapsvorming en lezen verkend.

Publieksversie van het jaarverslag 2017. Hiernaast te downloaden. Het jaarverslag Kunst van Lezen is als bijlage opgenomen. 

In dit nummer onder meer: Literatuur voor je oren, nieuws van de Kinderboekenambassadeux en 25 jaar De Nationale Voorleeswedstrijd.

De brochure Lezen in de klas 2018-2019 laat zien op welke uiteenlopende manieren lezen in de klas kan worden vormgegeven.

Dit document dient als een stand-van-zaken-paper waarin de organisatie van het mbo-onderwijs wordt belicht, alsmede de positie van Nederlands en in het bijzonder leesvaardigheid.

In dit nummer onder meer: Boeken kunnen kinderen moreel vormen, een interview met Enne Koens en Zonder lezen kom je er niet.

Een literatuuronderzoek naar de leesontwikkeling van tweetalige Friese kinderen

Ouders over Tomke. Het effect van Tomke op de taalontwikkeling van peuters in Friesland

Een evaluatieonderzoek naar de bekendheid, het bereik en de waardering van het BoekStartkoffertje onder Nederlandse ouders.

Stand-van-zakenonderzoek naar leesbevordering op het vmbo

Het laatste grootschalige onderzoek naar de leesmotivatie van Nederlandse kinderen en jongeren dateert van 2002. Het rapport dat voor u ligt, biedt een nieuwe stand van zaken.

In dit nummer nemen we onder meer leesmotivatie onder de loep, een interview met Ludwig Volbeda en smartphones en lezen.

Notitie over leesvaardigheid, leesproblemen en dyslexie

Creatief schrijven en lezen combineren op de middelbare school. Achtergronden en praktische tips.

Een onderzoek naar achtergrondkenmerken, leesopvoeding en taalprestaties in laaggeletterde gezinnen

Iedereen weet het: goed kunnen leren begint met goed kunnen lezen. Daarom zijn leesmotivatie en leesvaardigheid van cruciaal belang in het onderwijs. In deze bundel zijn hierover dertien artikelen samengebracht, de opbrengst van het wetenschappelijk congres dat Stichting Lezen eind 2016 organiseerde onder de titel Succesvol lezen in het onderwijs.

Dit rapport geeft een beeld van het leesklimaat thuis en van de potentie van leesbevorderingsinterventies in gezinnen met jonge kinderen (0-12 jaar) waar een stimulerende leesopvoeding niet vanzelfsprekend is.

Wat beweegt het boek? Over de opbrengsten van lezen.

Lezen is goed voor je, het maakt je tot een beter mens. Dit wordt met grote regelmaat beweerd, maar klopt het ook?

Kila van der Starre (Universiteit Utrecht) onderzocht hoe volwassenen in Nederland met poëzie in aanraking komen.

In dit nummer onder meer een pleidooi voor meer kleur in een witte boekenwereld: over diversiteit in Young Adultboeken.

Leeservaringen van leerlingen havo en vwo serieus nemen om uiteindelijk tot dieper begrip en nieuwe ideeen over teksten te komen.

Achtergronden en praktische tips voor docenten in het voortgezet onderwijs

Zo wordt schrijven een feestje

Door creatieve schrijftaken en lezen te combineren, maak je schrijven aantrekkelijker voor basisschoolleerlingen.

In dit nummer onder veel meer een interview met Gerda Dendooven die met  een eigentijds sprookje over anders zijn: Stella, ster van de zee de Wouterje Pieterse Prijs won.

Publieksversie van het jaarverslag 2016. Het jaarsverslag is hiernaast te downloaden of inte zien. Het jaarverslag Kunst van Lezen is als bijlage in dit jaarverslag opgenomen.

De brochure Lezen in de klas 2017-2018 laat zien op welke uiteenlopende manieren lezen in de klas kan worden vormgegeven. Zowel beproefde succesformules als nieuwe activiteiten zijn beschreven.

Stand-van-zakenonderzoek naar het voorleesbeleid en de voorleespraktijk van Nederlandse kinderopvanginstellingen.

literatuurstudie naar de invloed van (re)creatief schrijven op lezen

In dit nummer: Een gesprek over wetenschappelijk onderzoek naar de opbrengsten van lezen. Herman Koch over het Boekenweekgeschenk. Nieuwe voorleesfilmpjes over het voorlezen aan heel jonge kinderen en nog veel meer

Beleidsvoornemens van Stichting Lezen voor de planperiode 2017-2020.

Literatuurstudie naar de psychologische opbrengsten van lezen

Dit artikel biedt een overzicht van beleid en praktijk van leesbevordering en literatuureducatie in Nederland anno 2016.

Lijstlezen: een uitdaging voor de docent.
Onderzoek en praktische tips voor docenten en mediathecarissen in het voortgezet onderwijs.

Leesplezier, ook bij leesproblemen?
Achtergronden en praktische tips voor leerkrachten.

Leesbevordering in het basisonderwijs

Anke de Vries weet niet hoe dat voelt oud zijn. In Sassenheim hebben ze de Nationale Mediatheek trofee gewonnen. De Bibliotheek op school bestaat vijf jaar. Frank van der Lende vindt lezen supergoed voor je woordenschat en Anne Vegter analyseert voor de laatste keer een gedicht.

Een verkenning van de beschikbare literatuur over het lezen, en met name over het literaire lezen, in de 21e eeuw.

Publieksversie van het Jaarverslag 2015. Het jaarverslag is hiernaast te downloaden. Het jaarverslag 2015 Kunst van Lezen is als een bijlage opgenomen bij dit jaarverslag.

Hoe ziet de voorleescultuur in Nederlandse gezinnen eruit? Om dit te onderzoeken brachten Roel van Steensel en Nicole Lucassen de voorleesopvattingen en het voorleesgedrag in dertien diverse gezinnen in kaart. 

In dit nummer van Lezen vertelt Dolf Verroen dat de opdracht om het Kinderboekenweekgeschenk te schrijven een cadeautje was waarop hij niet meer had gerekend.

Speciale uitgave van kwartaaltijdschrift Lezen ter gelegenheid van Literatour, de Boekenweek voor jongeren.

In het nieuwe nummer van Lezen onder veel meer een dubbelinterview met 'onze' leesprofessoren: Roel van Steensel en Eliane Segers waarin ze vertellen over hun ambities en plannen.

Een jaar literatuuronderwijs in groepen 7 en 8 van de basisschool. 

Verslag van promotieonderzoek van Gertrud Cornelissen naar het effect van boekgesprekken op de ontwikkeling van literaire competentie bij kinderen in de groepen 7 en 8 van de basisschool.

Dit onderzoeksrapport geeft een actueel beeld van de stand van zaken rond lees- en literatuuronderwijs in havo en vwo.

Je hoort regelmatig beweren dat digitaal lezen anders lezen is. Hoeveel bewijs bestaat er voor deze stelling? En als we anders lezen van het scherm, welke verschillen zijn er dan? En hoe kunnen leesbevorderaars daarop inspelen?

Brochure met informatie over leesactiviteiten voor het voortgezet onderwijs.

In dit veertigste nummer aandacht voor De nieuwe bibliotheek of, zoals architect Francine Houben ze noemt, de kathedralen van onze tijd. Voor haar is een bibliotheek veel meer dan een huis voor boeken: "Het idee van een bibliotheek als investering in het menselijk kapitaal van de stad vind ik inspirerend."

onderzoek naar redenen en oplossingen

Lezen in de vrije tijd is goed voor de taalontwikkeling van een kind en bevordert onderwijssucces. Voor veel kinderen is de drempel om te lezen echter hoog; zij kunnen het wel, maar doen het niet.

Deze lessenreeks werd oorspronkelijk ontwikkeld voor Nederland Leest 2015, maar is toepasbaar op elk kort verhaal. Wie deze lessenreeks toepast in de klas, leert de leerlingen verhalen te interpreteren door een aantal stappen te doorlopen. 

De reeks bestaat uit zes lessen van ca. 50 minuten, bedoeld voor 4 havo/vwo. In iedere les wordt één kort verhaal gelezen en besproken. Als u de verhalen niet in de klas maar vooraf thuis laat lezen, kunt u volstaan met drie of vier lessen. Inkorten van de stappen is eenvoudig. 

Docentenhandleiding bij de lessenreeks Korte verhalen lezen en interpreteren

Deze lessenreeks werd oorspronkelijk ontwikkeld voor Nederland Leest 2015, maar is toepasbaar op elk kort verhaal. Wie deze lessenreeks toepast in de klas, leert de leerlingen verhalen te interpreteren door een aantal stappen te doorlopen.

De brochure Bibliotheken en de jeugd in de 21ste eeuw, kennis en inspiratie bij het bereiken en ondersteunen van kinderen en jongeren is online gepubliceerd.

Na een lange tijd van daling zit er weer groei in het aantal jonge bibliotheekleden. Met de traditionele expertise van bibliotheken als vertrouwde basis, moet dat een stimulans vormen om de bibliotheek van de nabije toekomst vorm te geven.

Ouders die meedoen met BoekStart en hun baby al voor dat deze acht maanden oud is voorlezen, hebben kinderen die hoger scoren op taal.

In opdracht van het ministerie van OCW is Kunst van Lezen - gezamenlijk leesbevorderingsprogramma van Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek - geëvalueerd door de KWINK groep. De aanleiding is dat de bewindspersonen van OCW, SZW en VWS het voornemen hebben om de samenhang in het beleid op het gebied van leesbevordering, bestrijding laaggeletterdheid en taalonderwijs te versterken en gezamenlijk de Tweede Kamer daarover in het voorjaar van 2015 een beleidsbrief zullen sturen.

Door het ministerie van OCW is besloten het Actieplan Kunst van Lezen 2012-2015 (uitgevoerd door Stichting Lezen en het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken) te evalueren in het najaar van 2014. Hoewel het programma tot eind 2015 doorloopt heeft OCW twee redenen om het programma nu te
evalueren. Enerzijds is OCW bezig met een OCW-brede werkgroep, gericht op samenhang in geletterdheid, en anderzijds wil OCW de evaluatie laten aansluiten

Positieve leeservaringen in de kindertijd vormen de basis voor een leven lang lezen. Het is dan ook belangrijk dat kinderen structureel te maken krijgen met leesbevordering en literatuureducatie. Baby’s, peuters, kleuters, kinderen en tieners, allemaal verdienen zij een aanpak op maat.

Publieksversie van het Jaarverslag 2014. Het jaarverslag is hiernaast te downloaden. Het jaarverslag 2014 Kunst van Lezen is als een bijlage opgenomen bij dit jaarverslag.

Vrij lezen in het Entree-onderwijs

In de curricula van mbo-opleidingen blijft de aandacht voor lezen over het algemeen beperkt tot lezen voor de vakopleiding. Dit is niet altijd de manier van lezen waardoor studenten gemotiveerd raken. 

Onderzoek en praktische tips voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten.

De seksekloof: hoe krijgen we jongens aan het lezen?

Tweede Leesmonitor - Het Magazine

Spin-off van de Stichting Lezen-website Leesmonitor.nu. Stichting Lezen wil met dit magazine actuele onderwerpen rond de leescultuur voorzien van feiten en duiden aan de hand van het daarover beschikbare onderzoek.

In dit eerste nummer van 2015 vanzelfsprekend aandacht voor de Boekenweek: met dit jaar als thema Waanzin.

In het zomernummer van Lezen een dubbelinterview met Eddy Schuyer, de scheidende bestuursvoorzitter en Frank Elderson de nieuwe bestuursvoorzitter.

Boekbewerkingen in het theater, een interview met Simon van der Geest, het 'proeven' van gedichten, de kinderliteratuur als apotheek en nog veel meer.

2016 Jaar van het Boek, prentenboekentips voor De Nationale Voorleesdagen en een impressie van een inspirerende didactische tournee van Aidan Chambers.

Brochure met informatie over leesactiviteiten. Of u nu wilt werken aan de literaire competentie van leerlingen of gewoon leesplezier wilt stimuleren. Leesbevordering van vmbo tot gymnasium, iedereen kan wel iets van zijn gading vinden in deze gids.

Wie meer leest wordt beter in taal. Dit klinkt niet alleen logisch, het is ook echt zo. Meer lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Deze brochure beschrijft, op basis van wetenschappelijk onderzoek, hoe vrij lezen op school en vrijetijdslezen thuis bijdragen aan de taalontwikkeling van vmbo-leerlingen.

In onderzoeksverslag #BOOK zijn de effecten onderzocht van een – op Amerikaans voorbeeld gemodelleerde – bibliotherapietraining. Het onderzoek wijst uit dat #BOOK een positief effect had op zowel het leesbegrip, de leesattitude als de sociaal-emotionele competenties van de leerlingen.

 

Achtergronden en praktische tips voor in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs.

Onderzoek naar verschillen in de leesopvoeding tussen vaders en moeders.

Onderzoek over de plaats van jeugdliteratuur in de pabo-curricula.

Voorlezen is samen leuker dan alleen

Publieksversie van het jaarverslag 2013. Het jaarverslag is hiernaast te downloaden. Het jaarverslag 2013 Kunst van Lezen is als een bijlage opgenomen bij dit jaarverslag. U kunt deze bijlage ook hiernaast downloaden.

Digitale kinderboeken. Onderzoek en praktische tips voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers.

Notitie op basis van bijeenkomsten en  gesprekken met experts over lezen en geletterdheid in het vmbo.

Samenvatting van internationale onderzoeksresultaten over leesverschillen tussen jongens en meisjes.

Veel leerlingen in het voortgezet onderwijs ervaren problemen bij het lezen van hun studieboeken. Educatieve uitgevers streven dan ook naar teksten die begrijpelijk zijn, en die het verwerken en reproduceren van informatie voor leerlingen makkelijker maken. Maar hoe ziet optimaal begrijpelijk lesmateriaal er eigenlijk uit? En welke tekstkenmerken dient dit lesmateriaal te hebben?

In aanloop naar Lezen Centraal: twee keynote speakers aan het woord.

Met onder meer Jacques Vriens over zijn rol als kinderboekenambassadeur 

Over jongens en lezen en nog veel meer.

In de nieuwe Lezen aandacht voor de Ambitie-agenda van de Leescoalitie en nog veel meer.

Leesbevordering van vmbo tot gymnasium

Notitie met achtergrondinformatie over vormen van ouderbetrokkenheid die daadwerkelijk kunnen bijdragen aan de leesontwikkeling van kinderen. 

Onderzoek naar de leesattitude, het (digitale) leesgedrag en de vrijetijdsbesteding van Vlaamse jongeren tussen 9 en 12.

Onderzoek naar de effecten van gedigitaliseerde avi-boekjes voor beginnende lezers.

De aarzelende lezer over de streep is het resultaat van het wetenschappelijk congres van Stichting Lezen eind 2012.

 Lezers van e-boeken zijn geënquêteerd over hun mening over het leesproces en de leeservaring van hun apparaat.

Leerkrachten over de opbrengsten van De Nationale Voorleeswedstrijd

Publieksversie van het jaarverslag 2012 van Stichting Lezen. Het volledige jaarverslag is hieronder ook te downloaden.

Kwestie van Lezen is een serie folders met achtergronden en praktische tips voor leerkrachten. Deel 1, 2 en 3 zijn gericht op de basisschool.

Praten over boeken is een van de succesfactoren van leesbevordering. Deze brochure bevat achtergronden en praktische tips. 

Kwestie van Lezen is een serie folders met achtergronden en praktische tips voor leerkrachten. Deel 1, 2 en 3 zijn gericht op de basisschool.

Kwestie van Lezen is een serie folders met achtergronden en praktische tips voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Deel 4, 5 en 6 zijn gericht op de kinderopvang.

Kwestie van Lezen is een serie folders met achtergronden en praktische tips voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Deel 4, 5 en 6 zijn gericht op de kinderopvang.

Voorlezen stimuleren in meertalige gezinnen. Achtergronden en praktische tips voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers.

In het kader van het Jaar van het Voorlezen is het eerste nummer van 2013 een voorleesspecial.

Met voorlezer Yuba Zalen over zijn ervaringen als vrijwilliger voor de Voorleesexpress, kinderboekenvakanties en leesbelevingsonderzoek. 

Voor Pieter van den Hoogenband zijn boeken verbonden aan zijn momenten als kampioen.

Stijn Aerden glijdt in dit jubileumnummer in vogelvlucht over 25 jaar Stichting Lezen.

Brochure met leesbevorderingsprojecten van vmbo tot gymasium

Rapportage over de stand van zaken rondom lezen en voorlezen in de buitenschoolse opvang (BSO).

Onderzoeksrapport over de leeswereld van kinderen van 7 tot 15 jaar.

Onderzoek naar literatuuropvattingen op open protestants-christelijke basisscholen. De literatuuropvattingen op deze basisscholen blijven vaak impliciet: ze vinden geen basis in een bredere visie op de leescultuur op school, op de vormgeving van de levensbeschouwelijke schoolidentiteit of op onderwijs met pedagogische kwaliteit.

Onderzoek naar het effect van het project De Schoolschrijver.

Publieksversie van het jaarverslag 2011 van Stichting Lezen. De volledige versie is hieronder ook te downloaden.

Printuitgaven van Leesmonitor.nu verschenen ter gelegenheid van het wetenschappelijk congres op 8 november 2012

Het tablet als toverboek en wanneer is een app nog een boek?

Natascha Notten over het voordeel van het goede voorbeeld. Over ouders en leesopvoeding.

Leespromotie in Zweden, hoe gaan ze in het land van Astrid Lingren de ontlezing te lijf? 

Lezen is onzichtbaar leren, Gerlien van Dalen vertelt in dit nummer over het belang van voorlezen, reden om 2013 uit te roepen tot Jaar van het Voorlezen.

Overzicht van de belangrijkste resultaten van het proefschrift van Natascha Notten, specifiek gericht op de leesopvoeding die ouders aan hun kinderen bieden.

Beleidsvoornemens voor de cultuurplanperiode 2013-2016. Samen werken aan een sterke leescultuur laat zien hoe Stichting Lezen het leesbevorderingsbeleid in de komende jaren wil verdiepen en versterken.

Periodiek onderzoek met als doel het voorleesklimaat in kindercentra te onderzoeken en inzicht te verschaffen in behoeften van de kindercentra en de mate waarin de activiteiten van Stichting Lezen hierin voorzien. In deze laatste editie is speciaal aandacht besteed aan de kindercentra die deelnemen aan BoekStart.

Mensen die veel literatuur lezen weten hoe krachtig de ervaring is die een boek hen kan bieden. Maar waar bestaat de literaire ervaring precies uit? En wat levert deze ervaring op, zowel voor de lezer als voor de samenleving?

Promotieonderzoek naar de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kleuters door het voorlezen van prentenboeken.

Publieksversie van het jaarverslag 2010 van Stichting Lezen. De volledige versie is hieronder ook te downloaden.

De Grote Jongerenliteratuur Prijs, drie jonge veellezers over de noodzaak van zo'n prijs

Over honderd jaar Annie M.G. Schmidt en nog veel meer.

Bestaan er nog echte kinderboekenhelden, wie zijn de opvolgers van Jonathan Leeuwenhart, Matilda, Dolf en Tiuri?

 Een gesprek met Bas Heijne over de rol van de roman in de samenleving, over profeten en pessimisten en over het grote belang van de leraar Nederlands. 

Inventariserend onderzoek naar de rol van ouders en voorlezen voor de ontwikkeling van kinderen en hun schoolprestaties. 

Bundeling bijdragen aan het wetenschappelijk congres ‘Waarom zou je (nú) lezen?’ (2010). Wetenschappelijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten komen aan de orde; over de stand van het lezen, de functie van lezen voor de ontwikkeling van het individu en de samenleving, nieuwe perspectieven op leesbevordering en opvoeden in de literatuur en de rol van de leerkracht, ouders, de bibliothecaris en de docent. Zij staan immers voor de belangrijke taak lezers wegwijs te maken in de steeds groter wordende omgeving van het lezen.

Een eerste inventarisatie van het digitale literaire leesgedrag onder de Nederlandse bevolking. 

Onderzoek naar het veronderstelde leesbevorderende werking van het vertellen van verhalen aan en door kinderen.

Special van het vakblad Didaktief over jeugdliteratuur in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Aandacht voor vaardigheden en ervaringen die leerlingen in de basisvorming dankzij jeugdliteratuur opdoen. De special biedt een staalkaart van didactiek en inspirerende (lees)tips voor het werken met jeugdboeken in de onderbouw.

Inventarisatie van Engelstalig empirisch wetenschappelijk onderzoek naar literaire conventies bij kinderen waarvan de resultaten kunnen worden gebruikt als basis voor een literaire leeslijn.

Vier schrijvers over hun literaire jeugdhelden.

In dit nummer een portret van P.C. Hooft-prijs winnares Charlotte Mutsaers.

Een herfstnummer met veel aandacht voor Nederlandse kinderboekenillustratoren.

Met een reportage uit het vernieuwde Kinderboekenmuseum in Den Haag

Special van het vakblad Didaktief over de prijswinnende projecten van de prijsvraag Lezen in het vmbo.

Inventarisatie van de beschikbaarheid van boektitels op basisscholen en voorkeuren van leerlingen en docenten, uitgevoerd door een viertal pabo’s .

Deze Engelstalige winnende inzending voor de Scriptieprijs Stichting Lezen 2010 gaat over de betekenis van digitale media voor ons leesgedrag. 

Onderzoek naar de vraag op welke manier prentenboeken ingezet kunnen worden om de literaire competentie van kleuters te verhogen. Drie subdomeinen van literaire competentie zijn verder uitgewerkt: personages, spanning en ironische humor. Experimenteel is vastgesteld dat het effect van het voorlezen van de prentenboeken met de leesaanwijzingen op de toename van literaire competentie groot is.

Behoeftenonderzoek onder vmbo-docenten Nederlands over het bevorderen van lezen, met bijzondere aandacht voor de rol van docenten en de omgeving, en een overzicht van knelpunten en kansen.

Een onderzoek naar de invloed van productieve literatuureducatie op receptieve literaire vaardigheden en attitudes.

Momenteel winnen digitale bibliotheken – websites met prentenboeken op de computer – aan populariteit in kleutergroepen en ontstaat een nieuwe activiteit: kleuters ‘lezen’ en ‘herlezen’ boeken zonder hulp van de leerkracht.

Verslag van een onderzoek naar het voorlezen van prentenboeken in groep 1 en 2.

Een literatuuronderzoek naar de gevolgen van digitale ontwikkelingen voor het leesproces.

Onderzoek naar de vraag of het in 1997 gestarte leesbevorderingsproject Fantasia nog relevantie heeft.

Samenvatting van een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een leerlijn literaire competentie

Onderzoek naar de positie van jeugdliteratuur binnen het vak Nederlands

Bundeling van bijdragen aan het congres Reading and Watching over de vraag wat leesbevordering (nog) legitimeert en in hoeverre het geschreven woord nog iets toevoegt aan de alomtegenwoordige beeldcultuur.

Een onderzoek naar de literaire ontwikkeling van leerlingen in de tweede fase van het voortgezet onderwijs.

Verzameling essays en beschouwingen over het leesgedrag van vmbo-leerlingen.

Effectmeting van een leesbevorderingsproject.

Empirisch promotieonderzoek naar variabelen die verschillen in leesgedrag verklaren. 

Onderzoek naar de stand van zaken rond Leesbevordering op pabo’s en roc’s op basis van gesprekken met docenten.

De doorgaande leeslijn in wetenschappelijk perspectief. Bundeling van bijdragen aan het gelijknamige congres. 

Een inventarisatie van het belangrijkste onderzoek op het gebied van lezen en leesbevordering van de afgelopen tien jaar. 

Onderzoek naar de plaats van literatuur als kunstdiscipline binnen ckv1.

Onderzoek onder jongeren van 16 en 17 jaar uit 5-havo en 5-vwo en een kleine groep volwassenen dat laat zien dat er een positieve relatie bestaat tussen literair lezen en creatief schrijven.

Op het eerste gezicht lijkt het makkelijk om een grens te trekken tussen jeugdliteratuur en literatuur voor volwassenen. Maar in welke categorie valt de adolescentenroman?

Experimenteel onderzoek naar de invloed van tekst- en lezerskenmerken op begrip en waardering voor vmbo-leerteksten.

Empirisch onderzoek naar de vraag of er verband bestaat tussen leesattitude en persoonlijkheidsontwikkeling. 

Welke rol kan de literaire adolescentenroman spelen in het literatuuronderwijs?

Een overzicht van de opzet en uitvoering van Bookstart, een leesbevorderingsprogramma in Groot-Brittannië

Onderzoek naar de vraag of prentenboeken, ondersteund door multimedia, geschikt zijn om de taalontwikkeling te stimuleren bij kinderen die achterblijven

Lezen doen we samen!  is de vertaling van uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek naar lezen en leesgedrag naar de praktijk van leesbevordering van alledag. 

Verkennend onderzoek naar het verband tussen leesplezier en identificatiemogelijkheden bij veertienjarigen

Het schoolvak Nederlands opnieuw onderzocht is een samenvatting van vakliteratuur over literatuur- en leesonderwijs

Onderzoek naar de invloed van de taalnorm op leesbegrip en leesplezier.

Een onderzoek naar de invloed van strategiegebruik, leesmotivatie, vrijetijdslezen en andere factoren op het begrijpend lezen.

Een weergave van vijfentwintig jaar onderzoek naar diverse aspecten van leesgedrag.

Literatuurstudie naar de wijze waarop lezers zich over het actuele boekenaanbod laten informeren en de  rol van de sociale omgeving, de media, de boekhandel, de bibliotheek en het internet in het proces van boekkeuze.

In hoeverre werpt de inspanning van ouders, bibliotheken en middelbare scholen vruchten af om jongeren in contact te brengen met lezen?

Bundeling congresbijdragen waarin deskundigen uit binnen- en buitenland een weergave van hun onderzoek presenteren naar geletterdheid bij adolescenten en jongvolwassenen.

Literatuurstudie naar het effect van tekstkenmerken op begrip en waardering van informele teksten bij kinderen en tieners.

Inventariserend onderzoek naar tekstkenmerken, die bijdragen aan de kwaliteit van studieboeken; in dit geval geschiedenismethoden voor het vmbo.

De afsluitende en integrale publicatie van vijfentwintig jaar onderzoek naar verschillende aspecten van het leesgedrag van kinderen en jongeren in het kader van het project Kind en boek. De publicatie geeft een beeld van het leesgedrag van leerlingen en gaat in op overeenkomsten en verschillen.

Onderzoek naar een marktgerichte indeling van vraag en aanbod in de (openbare) bibliotheek op basis van uitleengegevens, met segmentatieanalyse van leners van fictie (volwassenen).

Onderzoek naar aspecten van het leesgedrag van vmbo leerlingen.

Bundeling congresbijdragen over onderzoek naar geletterdheid bij jonge allochtone en autochtone lezers en de mogelijkheden van intercultureel literatuuronderwijs.

Literatuurstudie naar het gebruik van oude (boeken en andere gedrukte uitgaven, radio en televisie) en nieuwe (digitale) media. Hierbij staat de vraag centraal of deze nieuwe media verdringend werken ten opzichte van het lezen.

Onderzoek naar het voorleesgedrag thuis bij leerlingen en dan vooral allochtone leerlingen, van groep zeven en acht van vijf Amsterdamse basisscholen.

Wat is de plaats van voorlezen en jeugdliteratuur op de pabo's?

Eerste historische inventarisatie van en literatuurstudie over de onderzoeken naar lezen en leesgedrag, waarbij de determinanten, instituties en onderzoeksmethoden aan de orde komen.