Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Aantal onderwijsinstellingen krimpt. https://www.lezen.nl/onderzoek/aantal-onderwijsinstellingen-krimpt/.
27 januari 2024

Nederland telt een dalend aantal onderwijsinstellingen. Dit geldt in de hele breedte, van het basis- en het voortgezet tot het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Alleen het aantal universiteiten is sinds de eeuwwisseling gestegen. De afname komt door fusies en overnames die op grote schaal hebben plaatsgevonden. In het basisonderwijs is de daling tevens het gevolg van een geringere instroom van nieuwe leerlingen (CBS, 2023). Dit komt weer doordat er in Nederland minder kinderen worden geboren (CBS, 2023).

Het basisonderwijs telt ongeveer evenveel openbare (31,2%), rooms-katholieke (30,3%) als protestants-christelijke scholen (29,6%) (Onderwijs in Cijfers, 2023). De 641 instellingen in het voortgezet onderwijs beschikken over 1.450 vestigingen. Ongeveer driekwart van de instellingen betreft een scholengemeenschap, bestaande uit vmbo, havo en/of vwo (Onderwijs in Cijfers, 2023).