19 oktober 2018

In 2018 zijn binnen Bibliotheek Helmond-Peel en Bibliotheek Lek & IJssel intensieve verkenningen uitgevoerd naar hun aanpak rond laagtaalvaardige gezinnen. Hoe kunnen Bibliotheken op strategisch, beleidsmatig en uitvoerend niveau de preventieve en curatieve aanpak beter stroomlijnen? Kunst van Lezen wil in 2019 nog tien bibliotheekorganisaties, in samenwerking met POI’s, ondersteunen.

Op basis van de trajecten die bij Bibliotheek Helmond en Bibliotheek Lek & IJssel zijn uitgevoerd, creëert Kunst van Lezen een stimuleringsregeling om tien bibliotheekorganisaties in de overige provincies te ondersteunen. De focus ligt daarbij op het strategisch niveau. Voor de front-office en het middenkader zijn respectievelijk een training en een masterclass over hetzelfde onderwerp in voorbereiding.

Gezinsaanpak binnen geletterdheidsnetwerken
De problematiek rond de cyclus van laaggeletterdheid was voor Kunst van Lezen de aanleiding om in 2017 opdracht te geven tot het uitvoeren van een verkennend onderzoek naar een gezinsaanpak binnen lokale netwerken en de rol die de Bibliotheek daarbij kan spelen. Dit onderzoek resulteerde in het rapport De cyclus van laaggeletterdheid doorbreken. Een onderzoek naar de mogelijkheden tot het verbinden van preventie en curatieve taalactiviteiten binnen lokale geletterdheidsnetwerken (juli 2017). Dit onderzoek vormde de eerste aanzet voor het komen tot een goed samenwerkingsmodel rond preventie en curatie op lokaal niveau.

Gezinsaanpak binnen de Bibliotheek
Uit het onderzoek uit 2017 bleek echter ook dat de interne organisatie van veel Bibliotheken nog niet voldoende was (in)gericht op het uitvoeren van een succesvolle gezinsaanpak. Daarom gaf Kunst van Lezen opdracht tot een nieuw onderzoek, dat in de eerste helft van 2018 werd uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek was achterhalen welke maatregelen Bibliotheken moeten nemen om laagtaalvaardige gezinnen op een goede manier te ondersteunen, samen met partners binnen lokale geletterdheidsnetwerken. Om hier meer zicht op te krijgen, hebben onderzoekers op lokaal niveau bij Bibliotheek Helmond en Bibliotheek Lek & IJssel intensieve verkenningen uitgevoerd. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met POI’s om te bepalen welke rol deze provinciale organisaties kunnen spelen bij het ondersteunen van de basisbibliotheken die werk willen maken van de gezinsaanpak. Ook op landelijk niveau zijn er gesprekken gevoerd en presentaties gegeven om de gezinsaanpak hoger op de agenda te zetten.

Het rapport Werken aan een geletterde samenleving. Meer aandacht voor het laagtaalvaardige gezin om de cyclus van laaggeletterdheid te doorbreken (oktober 2018) van Marie-Anne Raaijmakers en Hermien Lankhorst is de uitkomst van dit onderzoek.