6 juli 2024

Op woensdag 3 juli 2024 publiceerde de Raad voor Cultuur het sectoradvies Letteren en Bibliotheken. Daarin signaleert en analyseert de Raad ontwikkelingen in de letteren- en bibliotheeksector en doet aanbevelingen om knelpunten te verlichten. De Raad benadrukt in haar positieve advies de kracht van Stichting Lezen als kenniscentrum en spin in het web. Daarnaast onderschrijft de Raad de urgentie van het oplossen van de leescrisis.

De Raad voor Cultuur schrijft in het Advies Culturele basisinfrastructuur 2025-2028: “De raad is positief over de kwaliteit van de kernactiviteiten van Stichting Lezen. De inhoudelijke kwaliteit van haar programma’s en onderzoeken is overtuigend. Het motto van het activiteitenplan Het tij keren kan! getuigt van geloof in eigen kunnen, een eigenschap die nuttig is om de nationale leescrisis het hoofd te bieden. (…) Als spin in het web van de leesbevordering is Stichting Lezen de aangewezen partij om het voortouw te nemen.”

Aandacht ging ook uit naar de opschaling van de programma’s BoekStart en de Bibliotheek op school dankzij de impuls via het Masterplan basisvaardigheden. Met de financiële injectie uit het Masterplan basisvaardigheden wordt tot 2027 op bijna 3.300 extra kinderopvang- en onderwijslocaties een goede leesomgeving gecreëerd en wordt op duizenden andere locaties de bestaande leesomgeving verbeterd. “De kennis, expertise en het uitgebreide netwerk van Stichting Lezen vormen het fundament van deze grootschalige versterkingsoperatie”, aldus de Raad.

Gerlien van Dalen, directeur-bestuurder van Stichting Lezen: “Wij zijn verheugd over het positieve advies om Stichting Lezen voor de periode 2025-2028 de gevraagde subsidie toe te kennen en over de inhoudelijke beoordeling van ons werk. Het is mooi dat de Raad voor Cultuur de vele en diverse activiteiten die wij vanuit verschillende opdrachten uitvoeren goed in beeld heeft en in samenhang heeft bezien. Het oplossen van de leescrisis is inderdaad een forse opgave voor het onderwijs en de partijen eromheen. Daarvoor blijven wij ons met onze programma’s en in samenwerking met de Leescoalitie, de bibliotheken en andere partners uit diverse beleidsterreinen graag inzetten. De Raad geeft ook een aantal aandachtspunten mee; die zullen we ter harte nemen.”

Lees het advies van de Raad voor Cultuur: Advies Culturele basisinfrastructuur 2025-2028.