30 maart 2018

Op 26 maart heeft minister Van Engelshoven (OCW) de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het actieprogramma Tel mee met Taal. De tussentijdse resultaten van het programma hebben, zowel voor wat betreft preventie als curatie, de verwachtingen ruimschoots overtroffen.

Penvoerder Stichting Lezen en mede-uitvoerder de KB zijn verantwoordelijk voor het preventieve onderdeel via het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen – BoekStart en de Bibliotheek op school. Eind 2018 wordt door Kunst van Lezen naar verwachting de preventieve hoofddoelstelling van Tel mee met Taal behaald doordat 1.000.000 kinderen tussen 0 en 12 jaar met leesbevorderingsactiviteiten worden bereikt.  

Op basis van de succesvolle ontwikkeling heeft de minister, met haar collega’s van SZW en VWS, besloten het programma in 2019 voort te zetten en dat jaar als transitiejaar te benutten om samen met gemeenten te bespreken hoe de aanpak van laaggeletterdheid de komende jaren een verdere impuls kan krijgen. Rijk en gemeenten kunnen zo samen blijven optrekken bij de bestrijding van laaggeletterdheid, terwijl er ruimte ontstaat om de expertise van andere betrokkenen in de aanpak een rol te laten spelen. In het Regeerakkoord was eerder al afgesproken het budget voor de aanpak van laaggeletterdheid met structureel 5 miljoen euro per jaar te verhogen.
Download hier de kamerbrief over de voortgang van het actieprogramma Tel mee met Taal.

Doelgroep(en)