2 februari 2023

Cultuureducatie en leesbevordering kunnen elkaar versterken. Beide leergebieden kunnen van elkaar profiteren, waardoor de opbrengst voor leerlingen groter is. Dat blijkt uit het rapport dat  Stichting Lezen en LKCA  samen publiceren.

Succesvolle combinaties

In het gezamenlijke rapport Werken met verhalen: inspirerende combinaties van leesbevordering en cultuureducatie worden als voorbeeld programma’s en projecten beschreven die leesbevordering en cultuureducatie succesvol combineren. De twee leergebieden worden dichter bij elkaar gebracht door te werken met verhalen, literatuur en poëzie.

Activiteiten rond leesbevordering lenen zich bij uitstek om, naast het ‘belevend lezen’, ook aan de literaire ontwikkeling van kinderen te werken. Zij genieten van verhalen en leren tegelijkertijd hoe een verhalende tekst in elkaar zit. Bij cultuureducatie kan een verhaal de functie hebben om te leren emoties te uiten, je in te leven en het verhaal op een andere manier te verwerken dan via taal.

Het onderzoek is uitgevoerd door Sardes in opdracht van Stichting Lezen en LKCA.

Leesvaardigheid onder druk

Beide leergebieden kunnen aan elkaar worden gekoppeld door bijvoorbeeld bij leesbevordering ook niet-verbale verwerkingsmanieren te gebruiken en door bij cultuureducatie een boek als uitgangspunt te nemen.

Ronald Kox, specialist cultuureducatie bij LKCA: “Cultuureducatie is van essentieel belang voor een brede ontwikkeling van kinderen. Ze leren zichzelf te uiten, te presenteren en zich te verplaatsen in een ander. Cultuureducatie krijgt een betere verankering in het onderwijs door het te verbinden met lezen.

Gerlien van Dalen, directeur-bestuurder Stichting Lezen: ”Lezen is een vaardigheid die werelden opent. Dat laat dit onderzoek ook zien. Bovendien blijkt dat de combinatie met cultuureducatie een wisselwerking op gang brengt die voor beide organisaties winst oplevert. En de voorbeelden laten zien dat het in de praktijk echt kan!”

Doelstelling Tweede Kamer

Stichting Lezen en LKCA startten begin 2020 een samenwerking om een sterkere verbinding tot stand te brengen tussen leesbevordering en cultuureducatie in het onderwijs. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wens van de Tweede Kamer en het Kabinet-Rutte III om tot een nauwere afstemming te komen tussen de programma’s ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ en ‘de Bibliotheek op school’. Op woensdag 1 februari overhandigden afgevaardigden van LKCA en Stichting Lezen het rapport aan Tweede Kamerlid Jorien Wuite (D66).

Over LKCA

Kunst en cultuur dragen bij aan de kwaliteit van ieders leven en de ontwikkeling van elk mens, maar zijn niet vanzelfsprekend voor iedereen toegankelijk. LKCA agendeert daarom de waarde van cultuur op plekken waar de meeste impact kan worden gemaakt. En draagt op die manier bij aan het scheppen van de voorwaarden voor toegankelijke en hoogwaardige cultuureducatie en cultuurparticipatie.

Over Stichting Lezen

Stichting Lezen biedt met de Bibliotheek op school een structurele aanpak voor leesbevordering. Het programma stimuleert de positieve leesspiraal: voorlezen, beter lezen, doorlezen, blijven lezen. De Bibliotheek op school is ontwikkeld door Stichting Lezen, in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek. Het programma wordt uitgevoerd door lokale bibliotheken. Het wordt onder de noemer Kunst van Lezen gefinancierd door het ministerie van OCW.

Doelgroep(en)