19 maart 2023

Voor de uitrolfase van het project Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid zoeken we 25 gemeenten en bibliotheken. Is jouw gemeente al bezig met de gezinsaanpak? Vraag dan of ze mee wil doen aan deze fase om onze aanpak uit te rollen! Aanmelden kan tot 21 april.

Vanaf eind 2024 moeten alle Nederlandse gemeenten de regierol vervullen als het gaat om de aanpak van laaggeletterdheid, inclusief de gezinsaanpak. Dat gemeenten deze rol pakken is belangrijk, want de gezinsaanpak vraagt om een goed aangestuurde netwerksamenwerking van verschillende partners. Om gemeenten daarbij te ondersteunen werken Stichting Lezen (penvoerder), Stichting Lezen en Schrijven, en de KB Nationale Bibliotheek in de periode 2021-2024, in opdracht van het ministerie van OCW, aan de ontwikkeling en implementatie van een samenhangende lokale gezinsaanpak. Dit is het project Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid. 

Binnen de gezinsaanpak spelen bibliotheken een centrale rol. Voor een volgende fase van het project Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid zijn we op zoek naar 25 nieuwe gemeenten. Alle informatie over de werving hiervan staat op lezenenschrijven.nl.  Alleen gemeenten kunnen zich aanmelden, maar bibliotheken kunnen uiteraard in hun contacten met gemeenten aangeven welke rol zij in deze uitrolfase kunnen spelen en zo de gemeente enthousiasmeren. Andersom kunnen gemeenten de bibliotheek benaderen over hun rol voordat de gemeenten een eventuele aanvraag indienen.

Voor vragen en aanvullende informatie kun je contact opnemen met de projectleiders van de Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid: Saskia ten Houten en Boudewijn van der Lecq.

Kijk voor meer informatie over de Gezinsaanpak op Bnetwerk.nl.

Doelgroep(en)