8 augustus 2018

Het programma Tel mee met Taal loopt tot eind 2018. Jaarlijks levert Kunst van Lezen een jaarverslag op aan het ministerie van OCW waarin zij aangeeft welke resultaten zij heeft bereikt per programmalijn. Medio 2018 dient Kunst van Lezen ook een zelfevaluatie op te leveren.

In de zelfevaluatie moet het antwoord staan op de volgende vragen:
• In hoeverre zijn partners van Kunst van Lezen tevreden over de geboden ondersteuning door Kunst van Lezen?
• In hoeverre zijn partners van Kunst van Lezen tevreden over de samenwerking met Kunst van Lezen?

Kunst van Lezen heeft KWINK groep opdracht gegeven om deze zelfevaluatie onafhankelijk uit te voeren. De zelfevaluatie richt zich op de periode 2016-2018. KWINK groep heeft deze zelfevaluatie uitgevoerd in de periode maart-augustus 2018. Het onderzoek heeft geresulteerd in het voorliggende rapport.

Trefwoorden