8 juli 2011

Om de Tweede Kamer goed te kunnen informeren, om de opbouw en uitvoering van het programma Kunst van Lezen goed te kunnen volgen en om effectiviteit te kunnen vaststellen, voert Sardes in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een monitor uit. Er hebben al twee metingen plaatsgevonden. In dit rapport doen we verslag van een tussenmeting.

Doel van de tussenmeting

Er zijn twee belangrijke redenen voor deze tussenmeting. Ten eerste is het belangrijk in kaart te brengen hoe de uitvoering loopt en of de aanbevelingen verwoord in de vorige metingen ter harte zijn genomen. De aanbevelingen waren er vooral op gericht aandacht te besteden aan registratie en metingen, zodat er genoeg gegevens beschikbaar zijn voor de eindmeting.

Ten tweede is het goed enigszins op de toekomst vooruit te lopen en in kaart te brengen of en hoe men borging voorbereidt en welke keuzes men verwacht te gaan maken in de context van andere projecten en beschikbare middelen.

Het doel van de tussenmeting wijkt dus af van de voorgaande rapportages. De tussenmeting schetst geen volledig beeld van het verloop van het project tot nu toe, maar brengt vooral in kaart hoe betrokkenen in deze fase van het project denken over bovengenoemde onderwerpen en welke belemmeringen en kansen zij zien op de weg naar de afronding van het project. Een uitgebreidere beschrijving zal worden opgenomen in de eindrapportage van de monitor.

Trefwoorden