1 januari 2014

Jaar: januari 2014

Veel leerlingen in het voortgezet onderwijs ervaren problemen bij het lezen van hun studieboeken. Educatieve uitgevers streven dan ook naar teksten die begrijpelijk zijn, en die het verwerken en reproduceren van informatie voor leerlingen makkelijker maken. Maar hoe ziet optimaal begrijpelijk lesmateriaal er eigenlijk uit? En welke tekstkenmerken dient dit lesmateriaal te hebben?

In Leuk om te lezen of makkelijk te begrijpen? Optimaal begrijpelijke teksten voor het voortgezet onderwijs doet Gerdineke van Silfhout verslag van haar promotieonderzoek naar de effecten van structuur- en stijlkenmerken op het tekstbegrip van middelbare scholieren. Met behulp van oogbewegings- en begripsonderzoek brengt Van Silfhout in kaart hoe tekstkenmerken zoals lay-out en de aanwezigheid van verbindingswoorden en verhalende elementen het tekstbegrip van leerlingen beïnvloeden, en welk effect dit soort kenmerken hebben op het leesproces. Ook onderzoekt zij of leerlingen uit verschillende onderwijsniveaus, zoals vaak wordt aangenomen, gebaat zijn bij verschillend geschreven of vormgegeven teksten. Van Silfhout maakt niet alleen inzichtelijk welke tekstkenmerken bevorderend (of verstorend) zijn voor het tekstbegrip van leerlingen op het voortgezet onderwijs, maar ook waaróm ze dit zijn. Waarom profiteren leerlingen wel van teksten met verbindingswoorden, maar niet van teksten met een gefragmenteerde lay-out of verhalende elementen? Leuk om te lezen of makkelijk te begrijpen? geeft antwoord op deze vragen, en biedt daarmee theoretische en praktische handvatten voor uitgeverijen, lesontwikkelaars, onderwijskundigen en docenten.

Voor deze publicatie van Stichting Lezen heeft Van Silfhout haar Engelstalige proefschrift samengevat en herschreven in het Nederlands. Alle belangrijke resultaten uit haar dissertatie komen in deze publieksvriendelijke versie aan bod.