8 juli 2018

Kunst van Lezen heeft Oberon gevraagd om acht van de negen projecten die deel uitmaken van actielijn 4a van Tel mee met Taal evaluatief te beschrijven. Het project BoekStartCoach wordt in een apart onderzoek geëvalueerd en hebben we daarom in dit rapport buiten beschouwing gelaten.

Preventieve aanpak Kunst van Lezen

Sinds 2016 maakt het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen, uitgevoerd door Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek, deel uit van Tel mee met Taal. Kunst van Lezen is daarbij verantwoordelijk voor het preventieve deel van het programma, dat twee actielijnen bevat: actielijn 3 en actielijn 4a. Actielijn 3 is gericht op leesbevordering via BoekStart en de Bibliotheek op school en is de grootste van deze twee actielijnen. Actielijn 4 is kleinschaliger en experimenteler van aard.

Actielijn 4a

Doel van actielijn 4a is om op verschillende manieren laagtaalvaardige ouders van baby’s en jonge kinderen te bereiken en hen vertrouwd te maken met voorlezen en lezen. Op die manier kunnen deze ouders zich meer bewust worden van de grote rol die zij spelen in de ontwikkeling van hun kinderen en wordt de kans dat hun kinderen ook achterstanden oplopen – hopelijk – kleiner. Sommige projecten zijn nog echt in de fase van ontwikkelen en op kleine schaal uitproberen, andere zijn al veel verder gevorderd omdat ze al succesvol op grotere schaal in praktijk zijn gebracht. Voor alle projecten geldt dat ze nauw aansluiten bij de al wijd verspreide programma’s BoekStart en de Bibliotheek op school.

Trefwoorden