icon home

Op 7 april organiseert  Stichting Lezen haar jaarlijkse congres Lezen Centraal Online, dit keer onder de titel Lees je nu lees je later. Tijd voor een leesoffensief.

Lezers worden niet geboren. Kinderen en jongeren kunnen blijvende lezers worden als ze opgroeien in een stimulerende leesomgeving met effectief leesonderwijs en volwassenen die het goede voorbeeld geven. Wie gelooft in het aloude recept ‘Jong geleerd, oud gedaan,’ denkt misschien dat het vanzelf wel goedkomt met lezen.

Helaas is dat niet het geval. Vooral onder jongeren is de leesvaardigheid en leesmotivatie zorgelijk te noemen. Zozeer zelfs, dat de overheid heeft opgeroepen tot een leesoffensief: een beweging waarbij alle volwassenen – ouders, pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten, leraren, bibliotheekmedewerkers, boekhandelaren, uitgevers – gezamenlijk nog meer werk maken van een sterke leescultuur in Nederland.

Met als doel laaggeletterdheid te voorkomen, leesvaardigheid te bevorderen en het plezier in lezen te vergroten. En vooral met het oog op de jeugd. Jongeren kunnen immers niet zichzelf tot lezer maken, daar is hulp bij nodig. Nu het onderwijs door de coronacrisis onder druk staat is dat extra belangrijk.

Op Lezen Centraal laten tal van sprekers zien hoe een vernieuwende blik u helpt om concrete resultaten te boeken in het leesoffensief.

Koop hier je ticket via Eventbrite.

10.30 uur Opening

10.35 uur Voordracht door Dichter des Vaderlands
  Lieke Marsman

10.45 uur Videoboodschap door demissionair minister van Onderwijs en Wetenschap, Arie Slob

10.50 uur Gesprek met Merel van Vroonhoven, voorzitter Stichting Lezen en
  Gerlien van Dalen, directeur-bestuurder Stichting Lezen

11.05 uur Lees!, Oproep tot een leesoffensief
  Karin Westerbeek, raadsadviseur Onderwijsraad

11.20 uur Het zal nog best een tijdje duren voordat niemand meer leest
 Resultaten onderzoek naar leescultuur onder jongeren
  Paul Sikkema, Qrius

11.35 uur Jongerenpanel aan het woord over lezen

11.50 uur Nieuws van de Kinderboekenambassadeur

12.00 uur Pauze

13.00 uur Ronde 1: Inhoudelijke deelsessies

14.00 uur Pauze

14.15 uur Ronde 2: Ontmoeting met auteurs en illustratoren

15.15 uur Pauze

15.30 uur Het verhaal en de verteller Lisette Ma Neza

Koop hier je ticket via Eventbrite.

Plenair programma van 10.00 – 12.00 uur

In het plenaire ochtendprogramma houdt Dichter des Vaderlands Lieke Marsman een voordracht, spreekt demissionair minister Slob een welkomstwoord en gaan Merel van Vroonhoven (voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Lezen) en directeur Gerlien van Dalen in gesprek over het belang van leesbevordering en het leesoffensief.

Daarna volgen twee keynotes.

Keynotes

Karin Westerbeek | raadsadviseur van de Onderwijsraad

Lees! Oproep tot een leesoffensief
In 2019 stelden de ministers van Onderwijs een adviesvraag aan de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur. Hoe zouden de afnemende leesvaardigheid en leesplezier van Nederlandse jongeren kunnen worden gekeerd? Karin Westerbeek was als projectleider nauw betrokken bij de totstandkoming van het advies. Ze vertelt over hoe de raden tot hun advies kwamen, en welke aanbevelingen de raden deden.

Paul Sikkema | Qrius

Het zal nog best een tijdje duren voordat niemand meer leest
Paul Sikkema presenteert de resultaten van een in opdracht van Stichting Lezen uitgevoerd nieuw onderzoek over de leescultuur van jongeren van 12 t/m 20 jaar; met name middelbare scholieren en mbo-studenten.
Het onderzoek onder jongeren bestond uit een kwantitatief en een kwalitatief gedeelte en geeft een actueel beeld van de stand van zaken op het gebied van lezen in het algemeen en het lezen van boeken in het bijzonder. Er is onder meer aandacht besteed aan de aantrekkelijke en minder aantrekkelijke kanten van lezen, aan favoriete boeken, aan de invloed van vrienden en ouders op het leesgedrag, aan de mening van jongeren over het aanbod van boeken en aan de rol die sociale media, influencers en series momenteel spelen. In de rapportage zijn tal van aanbevelingen opgenomen om het lezen van boeken onder jongeren te bevorderen.

Jongerenpanel
Aansluitend op deze presentatie gaat Özcan Akyol in gesprek met een aantal jongeren over de betekenis die lezen voor hen heeft. 

Koop hier je ticket via Eventbrite.

Ronde 1 Inhoudelijke deelsessies 13.00 uur – 14.00 uur

1 A. Jong geleerd is oud gedaan | Ruth Heuvelman

In deze deelsessie kijken we hoe je (alle aspecten van) de ontluikende geletterdheid kunt stimuleren in een voorschoolse setting. En hoe je zorgt voor een doorgaande lijn naar de onderbouw PO.

• Breinontwikkeling in vroege jaren
Het brein van een baby ontwikkelt zich razendsnel en in deze sensitieve periode wordt de basis gelegd voor de taal- en leesontwikkeling en het leesplezier.
• Het belang van een stimulerende (lees)omgeving
Ontluikende geletterdheid is een voorspeller voor latere leesvaardigheid. Wat is het belang van een stimulerende leesomgeving? Wat kenmerkt een stimulerende leesomgeving?
• Doorgaande lijn voor- en vroegschool: ontluikende- en beginnende geletterdheid
Welke basis leg je in de voorschool voor de latere leesvaardigheid en aan welke doelen werk je?
• Belangrijke rol van de kinderopvang
Welke rol spelen het beleid, de expertise van de pedagogisch medewerker en het aanbod van de boeken bij het leggen van de basis voor leesvaardigheid?
• Good practices: voorbeelden uit de praktijk van de kinderopvang
Wat zijn succesfactoren en wat is van belang voor het stimuleren van de ontluikende geletterdheid?

1 B. Leer ze nu lezen | Bea Ros

Voor lezers van morgen is goed leesonderwijs nu essentieel. In deze deelsessie zet Bea Ros, auteur van Leer ze lezen (2021), inzichten uit onderzoek over effectief leesonderwijs op een rijtje. Met tips over onder meer het stimuleren van ontluikende geletterdheid, het voorkomen van de leesdip in groep 6 en de zin en onzin van leesstrategieën.

1 C.  Hiphop tijdens de literatuurles | Aafje de Roest en Soortkill

Middelbare scholieren houden misschien niet allemaal van lezen, maar hiphop is wél populair. En niet zelden ook literair. Tenminste, dat is de stelling van Aafje de Roest, die onderzoek doet naar hedendaagse Nederlandse hiphop en voor Stichting Lezen naar de rol ervan in de leescultuur van jongeren. Eerder gaf ze al inzichten in de theorie, nu koppelt ze deze aan praktische lesideeën. Maar dat is niet alles, want in deze sessie volgt ook een gesprek met Soortkill, de man achter hiphopformatie SMIB en de auteur van het Smibanese woordenboek. Wat is zijn kijk op de positie van hiphop in het literatuuronderwijs? En wat doet hij zelf tijdens zijn schoolbezoeken met een klas vol tieners?

1 D. Praten over fictiefragmenten | Hans Goosen en Mara Rooijmans

In de media is er steeds meer aandacht voor de leesvaardigheid van leerlingen en het bevorderen van lezen bij jongeren. Ook de leden van de werkgroep Praten over Fictiefragmenten zijn zich ervan bewust, dat lezen niet altijd een populaire tijdsbesteding is van jongeren. Tegelijkertijd geldt dat fictie niet altijd een volwaardige plek op het lesprogramma heeft. Wij denken dat het belangrijk is, dat leerlingen binnen de lessen Nederlands kunnen ervaren hoe je kunt opgaan in boeiende teksten. Daarnaast moet er ruimte zijn om de authentieke leeservaringen bij dergelijke teksten uit te wisselen en te verdiepen.
Dat was voor de werkgroep Praten over Fictiefragmenten aanleiding aan de slag te gaan met de volgende vragen. Welk materiaal is geschikt voor verschillende leerwegen en leerjaren in het vmbo en de onderbouw van havo/vwo? Welke soorten vragen stimuleren een open, exploratieve bespreking? Welke mogelijkheden zijn denkbaar voor de inpassing van ons materiaal binnen een complete leerlijn fictie? Tijdens onze presentatie gaan we in op onze zoektocht naar de antwoorden op deze vragen. Verder delen we de eerste praktijkervaringen van Praten over Fictiefragmenten. 

1 E . Buiten zinnen, online mbo-project. | Linda Vogelesang en Marjolein Hordijk

Over welk vooroordeel maak jij een rap?

Vooroordelen hebben we allemaal. Maar hoe gaan we hiermee om? In dit project worden studenten aan het denken gezet over vooroordelen. Ze leren hun ervaringen en gevoelens op papier zetten aan de hand van het boek The Hate U Give van Angie Thomas en de verfilming daarvan.
Allereerst maken de studenten kennis met het boek en de verfilming van The Hate U Give van Angie Thomas. Dit heftige verhaal over ongelijkheid maakt veel los. Na het zien van de film volgen de leerlingen online workshops van spoken word-artiesten. Ze worden aan het denken gezet over vooroordelen en leren hun eigen gevoelens en ervaringen op papier zetten tijdens een workshop rap, poëzie, korte verhalen of spoken word. Deze vaak indrukwekkende teksten worden geüpload op een digitaal open podium en klassikaal besproken.

Dit project combineert burgerschap met lezen en creative writing. We pakken laaggeletterdheid en leesweerstand aan door uit te gaan van de betrokkenheid en het talent van de studenten. Want iedereen kan schrijven!
Tijdens deze presentatie vertellen Linda Vogelesang en Marjolein Hordijk van Bibliotheek Gelderland Zuid alles over dit project en de totstandkoming ervan.

Koop hier je ticket via Eventbrite.

Ronde 2 Ontmoeting met auteurs en illustratoren 14.15 uur  – 15.15 uur

2 A. Ebbie het aapje: woordenschatontwikkeling en leesplezier voor peuters | Milja Praagman en Marjet Huibers

Als kinderen met een te kleine woordenschat op de basisschool komen, krijgen ze problemen met leren lezen. Bovendien verloopt de uitbreiding van de woordenschat in de daaropvolgende jaren langzamer dan bij kinderen met voldoende woordenschat, waardoor de achterstand in leesvaardigheid steeds groter wordt. Dit treft vooral kinderen uit laaggeletterde gezinnen.
De boekenserie over Ebbie het aapje reikt peuters op een systematische manier een basiswoordenschat aan, ingebed in speelse verhalen. Het zijn aantrekkelijke voorleesboeken die peuters ook uitnodigen tot zelf ‘lezen’. Bovendien is Ebbie het aapje in dit opzicht een rolmodel, want hij klimt regelmatig in de boekenkast.
Auteur van de serie Marjet Huiberts licht de ideeën achter Ebbie toe en vertelt over de ambities voor de toekomst. Illustrator Milja Praagman bespreekt de belangrijkste punten uit de beeldtaal die ze heeft ontworpen voor Ebbie. Want ook beeldtaal speelt een grote rol in de boeken.

2 B. Klimaatverandering: lezen! | Janneke Schotveld

Hoe creëer je in de klas een lekker warm leesklimaat? Van aanbieden en inrichten tot goed voorbeeld doet goed volgen.
Stop de ellenlange boekverslagen, halveer de duur van de boekbesprekingen of schaf ze fijn helemaal af, maar… hoe praat je dán over boeken?
En: hoe kan creatief schrijven bijdragen aan de leesmotivatie van kinderen?

2 C. interview met Marieke Lucas Rijneveld


2 D. Ondergedoken als Anne Frank | Marcel Prins en Peter Henk Steenhuis

Documentairemaker Marcel Prins heeft een film voor de middelbare school gemaakt van het multimedia project Ondergedoken als Anne Frank. Tijdens deze deelsessie zullen we een deel van de film laten zien. Prins vertelt ook over de bijbehorende webapp, die makkelijk voor scholieren te gebruiken is. Peter Henk Steenhuis heeft hier lesbrieven bij gemaakt. Hij vertelt erover, en laat zien hoe de docenten gebruik kunnen maken van de lesbrieven.

2 E. Lezen een noodzakelijk plezier!| Buddy Tegenbosch

We gaan in op de vraag hoe leerlingen te benaderen als het om boeken, lezen en zelfs schrijven gaat. Hoe enthousiasmeren we jongeren en vooral ook: wat moeten we zeker NIET doen? Verder bespreken we concrete stappen om de jeugd aan het lezen te krijgen en vervolgens ook aan het lezen te houden. Vanzelfsprekend is er ruimte voor interactie en zal Buddy Tegenbosch ingaan op vragen en opmerkingen van het publiek.

Koop hier je ticket via Eventbrite.

Özcan Akyol is schrijver, columnist, televisiemaker en radiopresentator. Hij schreef twee bestsellers en publiceert opiniestukken in verschillende kranten en bladen. Het boekenweekessay van 2020 is van zijn hand. Als kind van twee analfabete ouders weet hij als geen ander wat het belang van lezen is. Hij reist jaarlijks langs tientallen scholen om jongeren te enthousiasmeren voor de literatuur.  

Hans Goosen werkte meer dan 40 jaar als leraar Nederlands in het voortgezet onderwijs, eerst op het Pauluslyceum en daarna op het St.-Odulphuslyceum in Tilburg. De laatste 20 jaar deed hij dat halftime; voor de andere helft van zijn werk was hij verbonden aan de lerarenopleiding Nederlands van Flot, als vakdidacticus aan de masteropleiding. Samen met zes oud-studenten startte hij in 2015 de werkgroep Praten over romanfragmenten.

Dat resulteerde in de website www.pratenoverromanfragmenten.nl, waarop nu meer dan 40 romanfragmenten voor de bovenbouw havo/vwo gepresenteerd worden met bespreekpunten voor een klassikale, lezersgerichte bespreking. 

Vanaf september 2019 is met enthousiaste docenten Nederlands in het vmbo en de onderbouw van havo/vwo een start gemaakt met een nieuwe werkgroep: Praten over fictiefragmenten. Op de website www.pratenoverfictiefragmenten.nl is sinds kort ons materiaal (in ontwikkeling) te downloaden.

Ruth Heuvelman werkt als orthopedagoog en specialist Jonge Kind bij Expertis onderwijsadviseurs. Zij heeft ruime ervaring in het adviseren, trainen en coachen van jonge kind professionals, zowel in de kinderopvang als in de onderbouw po. Als blogger was zij betrokken bij https://earlyyearsblog.nl/. Hét platform voor professionals, die werken met kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar, waar praktijk, onderzoek en innovatie elkaar vinden.

Marjolein Hordijk werkt als programmamaker bij de Bibliotheek Gelderland Zuid. Daar maakt ze educatieve, culturele en literaire programma’s voor jongeren. Ze komt veel op scholen, maar trekt ook veel jongeren naar de bibliotheek. Ze wordt gelukkig van jongeren die boeken vinden die bij hen passen of van een talentvolle jonge schrijver. Zelf leest ze alles wat los en vast zit, met een voorkeur voor YA en jonge Nederlandse auteurs.

Foto: Eric Brinkhorst

Marjet Huiberts is auteur van prentenboeken en liedteksten. Ze schreef ruim dertig boeken, waaronder Aadje Piraatje (ill. Sieb Posthuma), Ridder Florian (ill. Philip Hopman) en We hebben er een geitje bij! (ill. Iris Deppe, Prentenboek van het Jaar 2016).

Ze ontving voor haar werk twee Zilveren Griffels, vier Leespluimen en de Willem Wilminkprijs (Kinderjury). Haar boeken verschenen in negen landen. Lees meer op de website van Marjet: www.marjethuiberts.nl

Lisette Ma Neza. In 2017 won Lisette Ma Neza als eerste Nederlandstalige vrouw het Belgisch Kampioenschap in Poetry Slam. Onlangs werd ze zelfs vergeleken met Amanda Gorman, de dichteres die wereldberoemd werd na haar speech op de inauguratie van Joe Biden. Maar bij Lisette Ma Neza gaat het niet over haarzelf. Het gaat veel verder dan dat, ze draagt een zelfopgelegde verantwoordelijkheid naar haar jongere zusjes. Ze schrijft teksten die te midden houden tussen poëzie en essay, ze schrijft liedjes, ze schrijft films. Het verhaal bepaalt telkens de vorm waarin ze schrijven zal.

Foto: Merlijn Doomernik Alle rechten voorbehouden / All rights reserved

Lieke Marsman (1990, ‘s-Hertogenbosch) bracht in 2018 het werk De volgende scan duurt vijf minuten uit, een vurig pleidooi dat oproept om je heen te kijken en je maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen in een gepolariseerde samenleving; een aanklacht tegen kanker en het neoliberalisme. Marsman debuteerde op jonge leeftijd met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. Daarvoor won ze meteen de C. Buddingh-prijs, de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs en de Liegend Konijn Debuutprijs. Drie jaar later verscheen De eerste letter. In 2017 verscheen haar eerste roman: in Het tegenovergestelde van een mens vervlecht ze proza met poëzie en essayistiek in een stilistische zoektocht om een groot en actueel thema van deze tijd te kunnen belichten: klimaatverandering. In 2017 verscheen eveneens Man met hoed, een bundel verzameld werk, waarin ook vertalingen van haar hand zijn opgenomen.

In De volgende scan duurt vijf minuten (2018) onderzoekt zij in tien gedichten en een essay hoe een ziek lichaam zich verhoudt tot een zieke wereld. Op de dag van de bekendmaking van de Dichter des Vaderlands verscheen In mijn mand (2021) waarin ze de grootste thema’s behandelt die het menselijke bestaan kenmerken: de waarde van het leven en de plek van de dood in een mensenleven. Lieke Marsman is Dichter des Vaderlands 2021-2022.

Milja Praagman groeide op in Den Dungen in een oud huis op een dijk, met veel dieren en veel ruimte om zich heen. Ze studeerde grafisch ontwerpen aan de Akademie voor beeldende kunsten Sint Joost in Breda. In 1995 begon ze met een startstipendium als zelfstandig ontwerper/illustrator. Ze werkte  voor Okki, Bobo, Sesamstraat en Taptoe en het tekenen voor kinderen werd haar belangrijkste bezigheid. Voor Sesamstraat-televisie maakt ze animaties.

Gaandeweg  ontstonden er ook veel nieuwe ideeën voor ‘eigen’ verhalen. Haar eerste prentenboek Meneer Po, werd meteen goed ontvangen door de pers. Sindsdien is ze niet meer te stoppen. In Milja’s boeken gaan kleine mensen en dieren hun eigen gang. Stoer en met een subtiel gevoel voor humor, waarmee ze ook de voorlezende ouder aanspreekt. Haar verhalen zijn een ode aan de verbeelding.

Marcel Prins is werkzaam als cameraman- filmmaker en fotograaf. Daarnaast ontwikkelde hij samen met Marcel van der Drift en Peter Henk Steenhuis het project Andere achterhuizen/Ondergedoken als Anne Frank een cross-media project. In al het werk dat hij doet, probeert hij het bijzondere in het alledaagse zichtbaar te maken. Het zijn vaak de details die hem treffen. Hij heeft een voorkeur voor onderwerpen waarin levensverhalen een belangrijke rol spelen.

Marieke Lucas Rijneveld debuteerde in 2015 met de dichtbundel Kalfsvlies, die werd bekroond met de C. Buddingh’ Prijs voor het beste poëziedebuut. Zij groeide op in een gereformeerd boerengezin in Noord-Brabant en woont tegenwoordig in Utrecht, de stad die haar in 2015 het C.C.S. Cronestipendium toekende. In januari 2019 verscheen haar tweede dichtbundel Fantoommerrie. Deze bundel won de Ida Gerhardt Poëzieprijs 2020 en stond op de shortlist van de Herman de Coninckprijs voor poëzie 2020.

Haar debuutroman De avond is ongemak verscheen in 2018 en stond op de longlist van de Libris Literatuur Prijs 2019 en werd bekroond met de ANV Debutantenprijs. De vertaalrechten van De avond is ongemak zijn verkocht aan 37 landen en de Engelse vertaling, The Discomfort of  Evening, werd bekroond met de prestigieuze International Booker Prize 2020. In november 2020 verscheen haar alom geprezen tweede roman Mijn lieve gunsteling, waarvan de vertaalrechten tot nu toe aan 10 landen werden verkocht.

Aafje de Roest promoveert aan de Universiteit Leiden op culturele identiteitsvorming onder Nederlandse jongeren, via hedendaagse Nederlandse hiphop. Dit project wordt gefinancierd door NWO. Haar MA-afstudeeronderzoek ‘Buurtvaders’ werd eerder bekroond met de Vliegenthart Scriptieprijs 2017 en de Scriptieprijs 2016-2017 van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde.

Mara Rooijmans is docente Nederlands en onderwijskundige. Op dit moment is zij werkzaam op het Stedelijk College Eindhoven waar zij vooral lesgeeft aan mavo 3 en 4. Daarnaast is zij mentor van mavo 4. Naast haar werkzaamheden als docent is zij een lid van de werkgroep Praten over fictiefragmenten.

Bea Ros is neerlandica en zelfstandig (onderwijs)journalist/eindredacteur. Ze is wetenschapsredacteur bij onderwijsvakblad Didactief en publiceert daarnaast over leesbevordering, (jeugd)literatuur en cultuureducatie.

Janneke Schotveld stond twaalf jaar voor de klas op een school voor speciaal onderwijs, maar schrijft nu fulltime. Ze is onder andere bekend van de serie Superjuffie en de moderne sprookjes- en verhalenbundels De kikkerbillletjes van de koning en Avonturen van de dappere ridster .Via De Schrijverscentrale geeft ze het hele jaar door lezingen en workshops op basisscholen en pabo’s in het hele land. Daarnaast werkt ze voor De Schoolschrijver, een stichting die zich inzet voor leesbevordering.

Paul Sikkema is expert op het gebied van kinderen en jongeren (van pakweg 0 t/m 29 jaar) en op het gebied van media en communicatie. Hij is onder meer directeur en eigenaar van Qrius (van het Engelse ‘curious’), een onderzoeksbureau dat gespecialiseerd is in kinderen en jongeren. Hiernaast is hij strategy director en medeoprichter van Nowsy, een communicatiebureau gericht op jongeren. Het bureau maakt onderdeel uit van Steam (een groot bureau voor employer branding & advertising).

Paul volgt de ontwikkelingen onder jonge doelgroepen al sinds 1986 op de voet, onder meer via zijn grootschalige onderzoek ‘Jongeren’. Dat omvangrijke onderzoek verschijnt iedere twee jaar; de laatste (15e) editie dateert uit 2019.Met behulp van zijn onderzoeken en kennis over jonge doelgroepen helpt hij bedrijven en instellingen bij het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten, communicatiemiddelen en campagnes en met het schrijven van strategieën en marketingplannen.

Soortkill  is schrijver en maakt deel uit van het kunstcollectief SMIB uit Amsterdam Zuid-Oost. In 2017 bracht hij in eigen beheer het Smibanese Woordenboek uit (derde druk), dat inmiddels wordt uitgegeven bij Uitgeverij Pluim. Hij richtte daarnaast de Smibanese University op, een fictieve hiphopschool waar hij met publicaties in de vorm van boeken, tijdschriften, blogpost en podcasts de youth probeert te onderwijzen. Jonge creatievelingen kunnen zich hier ontwikkelen.

Hiernaast geeft Soortkill ook hoorcolleges en stelde hij voor de Openbare Bibliotheek Amsterdam zijn eigen bibliotheek samen met meer dan 400 boeken: de Smibliotheek. Alles wat hij doet communiceert hij in het ‘Smibanese’, de taal van de Bijlmer en praktisch gezien ook het fundament van jeugdtalen anno nu.

Peter Henk Steenhuis is parttime filosofieredacteur van Trouw. Daarnaast is hij publicist en schrijver. Zijn laatste boek verscheen in 2020: Hongerklop, dochter en vader over een eetstoornis. Samen met Marcel Prins is Steenhuis de schrijver van het boek Ondergedoken als Anne Frank. Dit boek is vertaald in het Duits, Spaans en Engels. Hidden like Anne Frank  was een bestseller in Amerika.

foto/copyright: Martijn van de Griendt

Buddy Tegenbosch. Jongeren enthousiast maken voor boeken en dan vooral ook die jongeren die eigenlijk niet zo van lezen houden. Dat is waarom Buddy schrijft en waarom hij zo graag lezingen en workshops verzorgt op scholen.

Naast schrijver is Buddy ook piloot. Voor het Duitse Lufthansa vliegt hij de wereld over; die reizen vormen een bron van inspiratie. Buddy debuteerde als auteur met de jeugdroman Pokerface (2012). Daarna verschenen Oog om oog (2015), Livestream (2017) en Match (2019) dat de Prijs van de Jonge Jury won. Jongeren laten zien dat lezen niet saai is, vindt hij zeker zo belangrijk als het schrijven zelf.

Linda Vogelesang zorgt als programmacoördinator bij Bibliotheek Gelderland Zuid dat vo- en mbo-scholen zoveel mogelijk met boeken en met leesprojecten in aanraking komen. Naast haar werk voor de bibliotheek is ze auteur van gedichten en verhalen voor (voornamelijk) kinderen.

Merel van Vroonhoven is leraar in opleiding. Sinds september 2019 volgt zij de verkorte deeltijdpabo omdat ze lerares wil worden in het speciaal onderwijs. Na meer dan twintig jaar in raden van bestuur te hebben gezeten van grote organisaties – in zowel de publieke als private sector – stopte Van Vroonhoven als bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten. 

“Ik wil op een andere manier betekenisvol zijn, meer op een individueel niveau. Ik wil dit doen door een groter deel van mijn tijd te besteden aan mensen die het niet vanzelfsprekend op eigen kracht redden”, zei zij in een FD-interview. Vandaar haar keuze voor het (speciaal) onderwijs. Naast haar Pabo-studie was Merel onafhankelijk aanjager voor de aanpak van het lerarentekort. Zij werd hiervoor door de minister van onderwijs aangesteld. Verder is zij columnist voor de Volkskrant en vervult verscheidene toezichthoudende functies bij Het Nationale Theater en Het Kunstmuseum. Daarnaast is ze voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Lezen en de raad van toezicht van de Radboud Universiteit. Merel van Vroonhoven, die in 2012 werd gekozen tot Topvrouw van het Jaar, had eerder ook bestuursfuncties bij de Nederlandse Spoorwegen en ING in binnen- en buitenland. Ze studeerde geofysica aan de TU Delft en voltooide een MBA aan INSEAD. Van Vroonhoven is getrouwd en heeft twee kinderen en twee stiefkinderen.

Karin Westerbeek is taalkundige en onderwijssocioloog. Ze deed onderzoek, ontwikkelde lesmaterialen en gaf trainingen aan leraren en schoolleiders. Sinds 2015 is ze raadsadviseur bij de Onderwijsraad. Ze was projectleider van het advies van de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad Lees!

Koop hier je ticket via Eventbrite.