Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Vmbo-leerlingen en lezen volop in belangstelling komende week

Datum: 
7 november 2014

In de week van 10 t/m 15 november staat het thema jongeren en lezen volop in de belangstelling. Met name leerlingen in het vmbo staan centraal.

Activiteiten

• Op maandag 10 november organiseert Stichting Samenleving & Kunst Amsterdam het vmbo-leesevenement ‘Start op de Rode Loper’ in Nemo, Amsterdam. Zo’n duizend leerlingen ontmoeten schrijvers, verhalenvertellers en dichters. De dag begint om 9.30 uur met de aftrap van de vmbo-leesbevorderingscampagne De Weddenschap.

• Op dinsdag 11 november organiseert Passionate Bulboek in de Doelen in Rotterdam de Dag van het Literatuuronderwijs voor docenten in het voortgezet onderwijs. De dag biedt een enerverend programma met lezingen, discussies en workshops. Ook hier veel aandacht voor het vmbo.

• Op vrijdag 14 en zaterdag 15 november is het jaarlijkse congres Het Schoolvak Nederlands voor Nederlandse en Vlaamse leerkrachten. Dit jaar vindt het plaats in Brugge op de Katholieke Hogeschool. Een van de presentaties op dit congres gaat over De Bibliotheek op School – vmbo, een Nederlands programma waarbij openbare bibliotheken en vmbo-scholen intensief samenwerken. Binnen dit project is een monitor ontwikkeld waarmee de opbrengsten kunnen worden vastgesteld.

Achtergronden

Onlangs brachten Stichting Lezen en het ITTA het rapport ‘Leesbevordering en leesvaardigheid in het vmbo: noodzaak en kansen’ uit. Daarin wordt de stand van zaken beschreven rond lezen in het vmbo en welke mogelijkheden er zijn om lezen in het vmbo te verbeteren. Dat vraagt in elk geval nadrukkelijke samenwerking van diverse partijen. Het gaat uiteraard om docenten, maar ook beleidsmakers, schoolbesturen, schooldirecties, ouders en bibliotheken moeten hier een rol in hebben. De kern van de boodschap luidt: lezen en leesbevordering verbeteren begint bij interesse en motivatie en is een kwestie van structurele aanpak.
Voor veel jongeren is lezen geen vanzelfsprekendheid. Lezen kent veel concurrentie van andere vrijetijdsbestedingen. Het belang van goed kunnen lezen is in onze geletterde samenleving echter steeds groter geworden.
Met name leerlingen in het vmbo hebben moeite met lezen. Uit PISA (2009) blijkt dat 14,3% van de vijftienjarigen in Nederland gerekend moet worden tot de laaggeletterden. Die zijn met name te vinden in het praktijkonderwijs en vmbo basis/kader. Een kwart van die jongeren heeft moeite teksten uit lesboeken te begrijpen. En vergeleken met jongeren in andere landen is de leesmotivatie van 15-jarigen in Nederland onvoldoende.

Meer informatie

Voor meer informatie over de bijeenkomsten kunt u terecht op de volgende websites:
www.stapopderodeloper.nl
www.dagvanhetliteratuuronderwijs.nl
www.hetschoolvaknederlands.org

Voor meer achtergrondinformatie kunt u terecht bij Stichting Lezen:
Desirée van der Zander (communicatie)020-6230566 / 06-41420284 of Peter van Duijvenboden (projectleider vmbo).

Contactpersoon bij Stichting Lezen
Coördinator communicatie en pr