Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

NOODZAAK LEESBEVORDERING BLIJFT ONVERMINDERD GROOT

Datum: 
8 december 2016

PISA-ONDERZOEK 2015 VERSCHENEN

Uit het internationale onderzoek PISA (Programme for International Student Assessment) dat op 6 december is verschenen, blijkt dat Nederlandse 15-jarige leerlingen iets minder goed zijn gaan presteren op leesvaardigheid. Hun gemiddelde score op de test is gedaald van 511 punten in 2012 naar 503 punten in 2015. De kloof tussen zwakke en sterke lezers op die leeftijd is groter geworden. Dit komt met name omdat zwakkere lezers - vooral op de lagere vmbo-niveaus - minder goed zijn gaan presteren. Nederland telt 17,9% 15-jarige laaggeletterden. Overigens zijn de dalingen volgens de PISA-onderzoekers niet significant.
De bevindingen uit het nieuwe PISA-onderzoek bevestigen voor Stichting Lezen de noodzaak om in leesbevordering te blijven investeren. Stichting Lezen pleit voor een stevigere inbedding van leesbevordering thuis en in het onderwijs, zowel voor sterke als zwakke lezers, teneinde de basis van alle kinderen te verstevigen.

Structurele aandacht voor leesbevordering op school

Voor veel kinderen is lezen in de vrije tijd geen vanzelfsprekende bezigheid en lang niet alle kinderen groeien op met (voor)lezende ouders en een huis met boeken. Daarom is het van belang om juist in het onderwijs structureel aandacht te besteden aan leesbevordering via voorlezen, vrij lezen en boekverwerkingsactiviteiten zoals praten over boeken. Een aantrekkelijke, actuele boekencollectie en deskundige docenten zijn daarbij cruciaal.

Positieve spiraal in gang zetten

De PISA-resultaten onderstrepen het onverminderde belang van leesbevordering. Wie vaak leest in de vrije tijd wordt een steeds vaardiger lezer, is meer gemotiveerd en gaat als gevolg daarvan nog vaker lezen. Vrijetijdslezen en leesvaardigheid versterken of verzwakken elkaar over en weer als in een spiraal. Voor een veellezer is die spiraal positief. Maar iemand die weinig leest, ziet zijn woordenschat en taalvaardigheid juist afnemen, en gaat als gevolg daarvan nog minder lezen. Hier pakt de spiraal negatief uit. Volgens Gerlien van Dalen, directeur Stichting Lezen is het daarom van groot belang dat kinderen en jongeren de gelegenheid krijgen om positieve leeservaringen op te doen, thuis en op school, om zo de spiraal in opwaartse richting te laten lopen.

Doorgaande leeslijn

Stichting Lezen maakt al jaren werk van leesbevordering. We willen dat er voor alle kinderen en jongeren gedurende hun hele onderwijscarrière, hoe die er ook uitziet, structureel en ononderbroken aandacht is voor lezen: de doorgaande leeslijn. Docenten worden hierbij op allerlei manieren ondersteund, zie bijvoorbeeld leesplan.nl, jonge jury.nl en weddenschap.nl.  Daarnaast stimuleren we geletterdheid via Bibliotheek op school, het leesbevorderingsprogramma voor het (voortgezet) onderwijs van Kunst van Lezen binnen Tel mee met Taal. 

Lees meer over het PISA-onderzoek en meer wetenschappelijk onderzoek naar lezen op de Leesmonitor:
http://www.leesmonitor.nu/leesprestaties-kinderen
http://www.leesmonitor.nu/welke-kinderen-zijn-goed-in-lezen-0

Contactpersoon bij Stichting Lezen
Coördinator communicatie en pr