Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Geef leesbevordering een impuls

Datum: 
19 januari 2018

Jeugd moet weer gaan lezen

Jongeren en jongvolwassenen lezen steeds minder. Dat is voor Stichting Lezen aanleiding op te roepen om het leesbevorderingsbeleid voor deze doelgroepen in samenwerking met het onderwijs te intensiveren. Dat kan bijvoorbeeld door continuering van leesbevorderingsbeleid en intensivering van Tel mee met Taal, het actieprogramma om laaggeletterdheid te voorkomen en te bestrijden.
Nederlanders gaan minder lezen, en deze ontwikkeling doet zich met name voor onder de jonge generaties. Dit blijkt uit het rapport Lees:Tijd. Lezen in Nederland van het Sociaal Cultureel Planbureau, een verdiepend onderzoek naar de stand van het lezen in Nederland. Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door vijf landelijke partijen in het boekenvak, waaronder Stichting Lezen.

Uit het onderzoek blijkt dat er minder jongeren (13-19 jaar) en jongvolwassenen (20-34 jaar) zijn die lezen dan oudere mensen. Het verschil tussen de generaties is de laatste tien jaar gegroeid. Terwijl er evenveel 65-plussers zijn die lezen, daalde het percentage lezers onder jongeren tussen 2006 en 2016 van 65% naar 40%, en onder jongvolwassenen van 87% naar 49%.

De jongeren en jongvolwassenen die lezen, besteden daar nagenoeg evenveel tijd aan als oudere generaties. De daling van de leestijd wordt dus voornamelijk veroorzaakt doordat er meer mensen zijn die helemaal niet lezen. Het SCP constateert dat deze ontwikkeling aanzet tot actie. “Op basis van de resultaten van deze studie zou een intensivering van het leesbevorderingsbeleid in de volle breedte in de rede liggen.”

Stichting Lezen onderschrijft deze aanbeveling die ook steun vindt in andere recente onderzoeken. Zo gaan Nederlandse kinderen minder vaak lezen als ze de overstap maken van het basis- naar het voortgezet onderwijs. Zowel basis- als middelbare scholieren vinden lezen bovendien minder leuk dan leeftijdsgenoten uit andere landen.

Leesbevordering kan deze negatieve spiraal helpen tegengaan. Educatieve programma's die aandacht besteden aan een goede boekencollectie op school en aandacht voor voorlezen en vrij lezen in de klas, blijken effectieve middelen om het leesplezier en de leesvaardigheid te vergroten. Vooral de leesvaardigheid van middelbare scholieren gaat dankzij dergelijke interventies vooruit, zo blijkt uit een meta-analyse van 88 wetenschappelijke onderzoeken.

Reden om nog gerichter in te zetten op leesbevordering onder deze doelgroep. Stichting Lezen roept de overheid op om dit de komende jaren te doen, door continuering en intensivering van Tel mee met Taal. Dit is het actieprogramma om laaggeletterdheid te voorkomen en te bestrijden. Op dit moment worden er binnen Tel mee met Taal met de leesbevorderingsprogramma’s BoekStart en de Bibliotheek op school in totaal 750.000 kinderen tussen de 0 en 12 jaar bereikt.

Contactpersoon bij Stichting Lezen
Coördinator communicatie en pr