Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Betrek consultatiebureaus bij leesbevordering om taalachterstanden tegen te gaan

Datum: 
2 juni 2015

De Leescoalitie biedt Tweede Kamer petitie aan

Den Haag, 2 juni – De Leescoalitie roept de Tweede Kamer op om leesbevordering in de eerste levensjaren van kinderen te versterken. Het advies werd vandaag in de vorm van een petitie overhandigd in Den Haag. “Voorlezen en lezen is niet alleen een aangename tijdsbesteding, maar leidt ook tot een aantoonbaar betere taalvaardigheid bij jonge kinderen,” aldus Gerlien van Dalen, directeur Stichting Lezen en voorzitter van de Leescoalitie. “Door kinderen van heel jongs af aan voor te lezen, voorkom je onoverkomelijke taal- en leesachterstanden.” Het is bekend dat taalachterstanden op den duur leiden tot sociale, maatschappelijke en economische problemen. De coalitie ziet een belangrijke rol weggelegd voor consultatiebureaus, pabo’s en mbo’s en beveelt dan ook aan om die structureel bij leesbevordering te betrekken. De Tweede Kamer debatteert op 4 juni over leesbevordering en laaggeletterdheid.

De Nationale Voorleeskampioen Julie Slagman (11 jaar) leest Tweede Kamerleden voor bij petitie-overhandiging (foto: Kees-Jan Bakker)

Positief over Tel mee met Taal

Ook voor minister Bussemaker van Onderwijs is het aanpakken van laaggeletterdheid een speerpunt. Dat blijkt onder meer uit het nieuwe actieprogramma Tel mee met Taal. De Leescoalitie is positief over dit beleid en is blij met de plannen om laaggeletterdheid aan te pakken. “Tel mee met Taal gaat helpen om onze ambitieagenda te vervullen: over tien jaar verlaat geen kind meer de school met een leesachterstand,” aldus Van Dalen. Wel beveelt het samenwerkingsverband aan om daarnaast een drietal ‘witte vlekken’ structureel in te vullen.

Drietal aanbevelingen

De eerste aanbeveling is structurele leesbevordering in de eerste levensjaren van een kind. Voorlezen geeft letterlijk een goede start, zoals wetenschappelijk onderzoek onlangs heeft aangetoond. Consultatiebureaus zouden in hun gesprekken met ouders structureel aandacht moeten besteden aan het belang van voorlezen en taalontwikkeling.

In de petitie adviseert de coalitie verder om leesbevordering een vast onderdeel van het pabo-curriculum en op de mbo-opleidingen tot pedagogisch medewerker en onderwijsassistent te maken. Toekomstige leerkrachten, onderwijsassistenten en medewerkers van peuterspeelzalen worden hierdoor in hun opleiding beter voorbereid op het creëren van een stimulerende leesomgeving voor kinderen.

De derde aanbeveling die de Leescoalitie doet is gericht op leesbevordering voor mbo-studenten. Een groot deel van de leerlingen gaat al op 15-16-jarige leeftijd naar het mbo. Evenals op het vmbo, havo en vwo moeten ook deze leerlingen gestimuleerd worden om te (blijven) lezen. Daarvoor moeten programma’s worden ontwikkeld om leesplezier te bevorderen en te behouden.

Ook VNG positief over Tel mee met Taal en het onderdeel Kunst van Lezen

De VNG laat in een reactie in aanloop naar het debat op 4 juni weten zeer verheugd te zijn dat scholing op basisvaardigheden de aandacht heeft van de gezamenlijke ministeries OCW, SZW en VWS. Voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid zijn belangrijke onderwerpen waarbij het zaak is dat de verschillende leerlijnen duurzaam in het regionale educatiebeleid worden verankerd.
VNG wijst in de brief nadrukkelijk op het belang van voortzetting van de programma’s BoekStart en de Bibliotheek op school van Kunst van Lezen (Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek):
"Wij zijn opgetogen met de continuering van het programma Kunst van Lezen, dat is opgezet om het lezen door kinderen en jongeren te bevorderen. Gemeenten waarderen de deelprogramma's BoekStart en de Bibliotheek op school, die hun effectiviteit hebben bewezen. Met behulp van de Bibliotheek op school zijn gemeenten in staat de bibliotheek toekomstgericht in te zetten op ondersteuning van het onderwijs, zoals ook is vastgelegd in de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen. Voor het welslagen van het programma is van belang vanuit Rijk ook het onderwijsveld tot leesbevordering en samenwerking met de bibliotheek te stimuleren."

Voorleeskampioenen lezen voor

De petitieoverhandiging over leesbevordering werd ingeluid door De Nationale Voorleeskampioen, de 11-jarige Julie Slagman en de Pabo Voorleeskampioen Simone van Laar. Zij lazen aan de Kamerleden voor uit het boek Matilda van Roald Dahl.

De Leescoalitie

De Leescoalitie bestaat uit vijf organisaties die zich samen sterk maken om de leescultuur in Nederland te versterken: van het terugdringen van laaggeletterdheid tot het stimuleren van mensen tot het lezen van literatuur. Deelnemers aan de Leescoalitie zijn Stichting Lezen (voorzitter), de CPNB, de Koninklijke Bibliotheek, Stichting Lezen & Schrijven en de Vereniging Openbare Bibliotheken. Door de Leescoalitie was in aanloop naar de petitie aanbieding op 28 mei al een brief aan de Tweede Kamer verstuurd. De Vereniging van Openbare Bibliotheken had dit namens haar leden al eerder (21 mei) gedaan.

Contactpersoon bij Stichting Lezen
Coördinator communicatie en pr