Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Aanvullend advies Raad voor Cultuur positief

Datum: 
1 maart 2017

Stichting Lezen is verheugd dat de Raad voor Cultuur positief heeft geadviseerd over het herziene activiteitenplan Lezen voor het leven van Stichting Lezen in het kader van de Culturele Basisinfrastructuur 2017–2020.

De visie op leesonderzoek en leesbevordering is helder verwoord en de positie van Stichting Lezen in het werkveld is duidelijk gemaakt zo oordeelt de Raad. Ook acht de Raad beter aangegeven welke activiteiten Stichting Lezen uitvoert, welk bereik die activiteiten hebben en wat de onderlinge samenhang is.

Gerlien van Dalen, directeur Stichting Lezen: ‘Ik ben blij met dit positieve advies.  Wij hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om onze plannen inhoudelijk nader uit te werken. Het geeft vertrouwen dat de Raad voor Cultuur zonder aanvullende richtinggevende aandachtspunten instemt. Wij zullen er, evenals de afgelopen jaren, hard aan trekken om leesbevordering in de komende planperiode effectief vorm te geven. In het kader van het cultuurbeleid vervult Stichting Lezen vier kerntaken. We genereren en verzamelen kennis en onderzoeksgegevens, stellen die beschikbaar aan het werkveld en bestuurders en vertalen die naar beleid. We stimuleren en faciliteren activiteiten en samenwerking in het werkveld van de intermediairs. Op basis van onze kennis en de input vanuit het werkveld werken we, in aansluiting op actuele ontwikkelingen, permanent aan de ontwikkeling van nieuwe, effectieve methoden, producten, interventies en activiteiten en stimuleren we de inbedding daarvan. Ten slotte investeren we in het overtuigen en beïnvloeden van strategische partijen die ervoor kunnen zorgen dat er meer aandacht, tijd en geld wordt besteed aan leesbevordering in het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdgezondheidszorg en het bibliotheekveld.  Leesbevordering is immers belangrijker dan ooit’.

Contactpersoon bij Stichting Lezen
Coördinator communicatie en pr