Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Scriptieprijs

De Scriptieprijs Leesbevordering is een gezamenlijk initiatief van Stichting Lezen (Nederland) en Iedereen Leest (Vlaanderen). De prijs, ter waarde van €1.000, wordt tweejaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste afstudeerscriptie op het gebied van leesbevordering. Hieronder vallen diverse onderzoeksthema’s: leescultuur, leesmotivatie en -gedrag, leesbegrip, lezersprofielen, de sociale of maatschappelijke functie van lezen, digitaal lezen, lezen in relatie tot andere media, de rol van lezen binnen literatuuronderwijs en cultuureducatie, maar ook onderzoek naar good practices of succesfactoren binnen leesbevordering.

Scripties die in aanmerking komen kan men, vergezeld van het deelnameformulier, inzenden tot 30 september 2020. Een onafhankelijke jury beoordeelt de scripties op verschillende criteria. De laureaat wordt bekroond tijdens het wetenschappelijk congres van Stichting Lezen. Alle genomineerden van de scriptieprijs kunnen tijdens dit congres hun scriptie toelichten aan het publiek en komen in aanmerking voor publicatie in de bijhorende congresbundel.

Onderstaand reglement biedt meer informatie omtrent criteria en data. U kunt het reglement ook downloaden.

REGLEMENT

DEELNEMERS

Artikel 1
Deelname staat open voor studenten die een scriptie indienen die voorgelegd is of beoordeeld wordt i.s.m. een Nederlandse of Vlaamse universiteit of hogeschool om een graad als Master te behalen in de academiejaren 2018-2019 of 2019-2020.
Artikel 2
Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en met de inhoud ervan akkoord te gaan.

DOMEIN

Artikel 3
De Scriptieprijs leesbevordering wordt uitgereikt aan de beste afstudeerscriptie binnen het domein van leesbevordering. Hieronder vallen o.a. volgende onderzoeksthema’s:onderzoeksthema’s:
• leescultuur;
• leesgewoonte en -gedrag;
• leesmotivatie;
• literaire competentie (verhalen kunnen kiezen, interpreteren, beoordelen, vergelijken)
• lezersprofielen (bijv. op basis van gender, etniciteit …);
• de sociale functie van lezen (bijv. lezerscommunity’s, rol van het netwerk);
• de maatschappelijke functie van lezen of andere functies van lezen;
• digitaal lezen
• lezen in relatie tot andere media;
• de rol van lezen binnen literatuuronderwijs of cultuureducatie;
• onderzoek naar good practices binnen leesbevordering (detecteren van succesfactoren, impactmeting etc.).

Artikel 4
De volgende onderzoeksthema’s komen niet in aanmerking:
• technische leesvaardigheid;
• literaire analyses;
• literatuurwetenschap rond literaire stromingen;
• studies van auteurs en/of hun literair oeuvre.
De jury van de Scriptieprijs Leesbevordering bepaalt of een ingezonden scriptie al dan niet aan deze criteria voldoet.

JURERING

Artikel 5
De ingezonden scripties worden door een onafhankelijke, deskundige jury beoordeeld, samengesteld door Stichting Lezen en Iedereen Leest. De inzendingen worden beoordeeld op de volgende criteria:
• Wetenschappelijke kwaliteit: getuigt de scriptie van een goede beheersing van relevante onderzoeksmethoden en -technieken? Is de argumentatie overtuigend?
• Verslaglegging en taalgebruik: is de tekst gestructureerd, helder en coherent? Wordt een foutloos taalgebruik gehanteerd?
• Relevantie: wat is de impact van het onderzoek op wetenschap en/of praktijk m.b.t. leesbevordering?
• Creativiteit: is de scriptie innoverend op vlak van onderwerpkeuze en/of aanpak?
Artikel 6
Voor beoordeling door de jury komen slechts scripties in aanmerking die:
• door een Nederlandse of Vlaamse instelling voor een masteropleiding in het academiejaar 2018-2019 of 2019-2020 zijn beoordeeld;
• zijn beoordeeld met het cijfer 7 of hoger (op een schaal van één tot tien) of 14 of hoger (op een schaal van één tot twintig).
• voldoen aan de in artikels 10 en 11 genoemde uitvoeringseisen.
Artikel 7
Begeleiders van ingezonden scripties kunnen niet in de jury zetelen.
Artikel 8
De beraadslagingen van de jury zijn besloten. De jury stelt een schriftelijk rapport op waarin de keuze van de laureaat wordt gemotiveerd. Vertegenwoordigers van Stichting Lezen en Iedereen Leest wonen de juryvergaderingen bij als lid zonder stemrecht.
Artikel 9

De jury heeft het recht om bij onvoldoende niveau van de inzendingen de Scriptieprijs Leesbevordering niet uit te reiken. Verdienstelijke werken kunnen wel een eervolle vermelding krijgen.

UITVOERING

Artikel 10
De scriptie moet voor 30 september 2020 digitaal worden gestuurd naar Jette van den Eijnden voor Nederland (jvandeneijnden@lezen.nl) of Simon Bequoye voor Vlaanderen (simon.bequoye@iedereenleest.be).
Artikel 11
De inzending bevat een deelnameformulier met de volgende gegevens: voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, vakgroep en afstudeerrichting, universiteit/hogeschool, onderzoekstitel en naam van de promotor(en).
Artikel 12
In december 2020 wordt de laureaat van de Scriptieprijs Leesbevordering bekendgemaakt.

RECHTEN

Artikel 13
Stichting Lezen en Iedereen Leest verwerven het recht de ingezonden scripties te gebruiken voor publicaties in verschillende vormen.
Artikel 14
De inzender vrijwaart Stichting Lezen en Iedereen Leest voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk van auteursrechten.

PRIJS

Artikel 15
De laureaat van de Scriptieprijs Leesbevordering ontvangt een bedrag van €1.000. Overige verdienstelijke inzendingen kunnen een eervolle vermelding krijgen.