Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Kunst van Lezen

Kunst van Lezen is het leesbevorderingsprogramma van het ministerie van OCW, dat sinds 2008 loopt en nog tot en met 2015 voortduurt. Stichting Lezen draagt samen met de Koninklijke Bibliotheek de verantwoordelijkheid voor het beleid en de algemene coördinatie van het programma.

Kunst van Lezen baseert zich op vier pijlers die samen het woord LEES vormen:
Leesomgeving (ook aandacht voor een goede collectie die past bij de te bereiken populatie).
Expertise (investeren in deskundigheidsbevordering van zowel Bibliotheekmedewerkers als personeel in de kinderopvang en het onderwijs).
Evidentie (brochures, wetenschappelijk onderzoek, monitoring).
Samenwerking (strategische samenwerking is de kern om te bewerkstelligen dat programma’s als BoekStart en de Bibliotheek op school niet vrijblijvend maar duurzaam worden uitgevoerd).

Op 6  maart 2015 werd door Minister Bussemaker (OCW), minister Asscher (SZW), staatssecretaris Klijnsma (SZW) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) het actieprogramma Tel mee met Taal gepresenteerd voor de bestrijding van laaggeletterdheid en voor leesbevordering. Kunst van Lezen (BoekStart en de Bibliotheek op school) is een belangrijk onderdeel van Tel mee met Taal.

Het Actieplan Kunst van Lezen, uitgevoerd door Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek, wordt de komende drie jaar voortgezet. Kunst van Lezen wordt versterkt en in het hele land uitgevoerd. Verder is een pilot aangekondigd rond extra inzet bij ouders met een lage taalvaardigheid en hun kinderen.

www.kunstvanlezen.nl/