19 maart 2019

Structurele aandacht leesbevordering belangrijke voorwaarde voor blijvend succes

Stichting Lezen is zeer blij met het aangekondigde vervolg van Tel mee met Taal (2020-2024). Gerlien van Dalen, directeur-bestuurder van Stichting Lezen: “Hiermee laten de bewindspersonen zien dat leesbevordering blijvende aandacht nodig heeft en dat zij vertrouwen hebben in de wijze waarop we onze leesbevorderingsaanpak Kunst van Lezen (samenwerking Stichting Lezen/de KB en openbare bibliotheken) met de programma’s BoekStart en de Bibliotheek op school hebben opgebouwd. Dat geldt ook voor onze aanpak om laaggeletterdheid binnen gezinnen te voorkomen, bijvoorbeeld door de inzet van BoekStartcoaches.”

Minister Van Engelshoven heeft maandag samen met de bewindspersonen van VWS, SZW en BZK de Tweede Kamer geïnformeerd over het 5-jarige vervolg van het actieprogramma Tel mee met Taal (2020-2024). De minister kondigt voor de komende jaren tien maatregelen aan voor een vaardiger Nederland, waarvan leesbevordering er een is: “Naast de inspanningen om de basisvaardigheden van volwassenen te verhogen, en de inzet van het reguliere onderwijs voor kinderen en jongeren, is een blijvende inzet op leesplezier nodig. De leestijd, leesvaardigheid en leesmotivatie van kinderen en jongeren in Nederland staan namelijk onder druk. Binnen Tel mee met Taal investeren we daarom in een herkenbare preventieve aanpak via bibliotheken als aanvulling op het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid en de inzet binnen het basis- en voortgezet onderwijs, de kinderopvang en jeugdgezondheidszorg. Dit doen we met verschillende activiteiten, die zowel generiek zijn, als specifiek gericht op de laagtaalvaardige doelgroep.”

Een miljoen kinderen

De minister laat weten dat ze doorgaat met BoekStart en de Bibliotheek op school en meer geld gaat investeren om laagtaalvaardige ouders te bereiken via bibliotheken, bijvoorbeeld via de BoekStartcoach. Nu al worden door onder andere BoekStart en de Bibliotheek op school meer dan een miljoen kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar bereikt met leesbevorderingsactiviteiten.
We zijn blij met de keuze het programma vijf jaar voort te zetten. Zeker gezien de positieve resultaten die nu al behaald worden, kunnen we de leesbevordering de komende jaren een sterke impuls geven. Daarbij zetten we nog meer in op kwaliteit via deskundigheidsbevordering van (toekomstige) intermediairs en via het versterken van ouderbetrokkenheid bij lezen, ook bij laagtaalvaardige ouders. Daarnaast vergroten we het bereik van BoekStart en de Bibliotheek op school, zodat op nog meer kinderdagverblijven en scholen het plezier in lezen en voorlezen verhoogd wordt.

Lees hier de Kamerbrief Samen aan de slag voor een vaardig Nederland: vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 – 2024.

Lees hier de rapportage Monitor actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018; Eindrapport.

Voor de positieve resultaten kunt u het Feitenrelaas Kunst van Lezen 2018 (januari 2019) raadplegen.

Trefwoorden