4 juni 2020

Stichting Lezen is verheugd dat de Raad voor Cultuur overwegend positief is over de aanvraag voor subsidie Culturele Basisinfrastructuur 2021-2024. De raad benoemt het belang van leesbevordering en de waarde van het culturele lezen en heeft veel waardering voor Stichting Lezen en haar onmisbare positie als kenniscentrum. Ook is de raad positief over De doorgaande leeslijn. Wel wil de raad nadere toelichting over de verbinding van Stichting Lezen als kenniscentrum met de praktijk en op haar landelijke coördinerende taak als BIS-instelling.

Gerlien van Dalen, directeur-bestuurder van Stichting Lezen: ‘Ik ben blij met dit positieve advies. Dat de Raad voor Cultuur onderkent dat Stichting Lezen relevanter is dan ooit, sterkt onze motivatie. De Raad noemt het belang van Stichting Lezen evident, benoemt onze zichtbaarheid in het veld, de waarde van onze campagnes en noemt onze onderzoeksagenda actueel en relevant. We bespreken dit advies graag op korte termijn met de Raad voor Cultuur en het ministerie van OCW, en zullen de gewenste toelichting op ons activiteitenplan Voorop in Leesbevordering nader uitwerken.

De Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad stelden eerder al in Lees! dat zij de oplossingen voor ontlezing en laaggeletterdheid niet alleen zoeken in cultuur- en letterenbeleid, maar daarbij ook het onderwijsbeleid willen betrekken. Opnieuw laat de raad weten dat de ondersteunende instellingen uit de culturele basisinfrastructuur, waartoe Stichting Lezen behoort, niet alleen de volle last van dit probleem op de schouders kunnen nemen. Wij steunen het voorstel van de raad voor een integrale oplossing, waarbij er een nauwe samenwerking komt met de onderwijspoot van OCW. Wij zullen ons hiervoor, ook samen met de andere lettereninstellingen en onze partners in de Leescoalitie, zeker blijven inzetten.

Zoals we in ons activiteitenplan hebben benoemd, zijn we van plan de leesbevordering de komende jaren een nog sterkere impuls te geven met het aangekondigde Leesoffensief, met het verdiepen en verbreden van onze bewezen effectieve leesbevorderingsprogramma’s BoekStart en de Bibliotheek op school, vanuit ons kenniscentrum, en via campagnes. De komende vier jaar kunnen we dat, met dit positieve advies in handen, daadwerkelijk doen. Zoals de Raad zegt: het belang van lezen (..) kan nauwelijks worden overschat.’

Lees hier het hele advies