1 mei 2014

Lezen is leuk is het project dat Stichting Lezen heeft ingediend bij Stichting Kinderpostzegels met als doel de taalontwikkeling van kinderen in krimpregio’s in
Nederland te stimuleren. Dit gebeurt door gericht in te zetten op leesbevordering en kinderen een rijke leesomgeving te bieden.

Annelies Kanis (Stichting Kinderpostzegels) en Gerlien van Dalen met de samenwerkingsovereenkomst. foto: Jorgen Koopmanschap

Op veel basisscholen is de leesomgeving onvoldoende; de aanwezige boeken zijn vaak sterk verouderd en sluiten niet aan bij de belevingswereld van kinderen. De Bibliotheek en de basisschool kunnen dus veel baat hebben bij samenwerking en samen werken aan het versterken van de leesvaardigheid van kinderen. Het dragende kader voor ‘Lezen is leuk’ is de Bibliotheek op school (po).
Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto: ‘voor kinderen door kinderen’. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende voorbeeld en vormt het visitekaartje van de organisatie. Kinderen helpen met de actie andere kinderen. Met de opbrengst steunt Kinderpostzegels wereldwijd projecten waarin de bescherming en ontwikkeling van kinderen centraal staan. ‘Lezen is leuk’ is één van de projecten die Stichting Kinderpostzegels actief ondersteunt.

Voor wie is Lezen is leuk bedoeld

Het project richt zich op de ondersteuning van circa 100 scholen in krimpgebieden in Nederland. Er zijn (top)krimpgebieden in Noord-Oost Groningen, Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. Voor andere gebieden is er momenteel nog geen sprake van forse krimp, maar dient deze zich op korte termijn wel aan. Dit zijn de zogenaamde anticipeergebieden. Voor de actie komen in beginsel 60 scholen (3 x 20) in de topkrimpgebieden in Noord-Oost Groningen, Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen in aanmerking en 40 scholen in de anticipeergebieden. Scholen die actief meedoen aan de landelijke Kinderpostzegelactie3 genieten de voorkeur.

Waaruit bestaat Lezen is leuk

Per school stelt Stichting Kinderpostzegels een bedrag beschikbaar van € 4.500. Dit bedrag bestaat uit: 

  • Nieuwe Bibliotheekboeken: € 2.500. Dit zijn ongeveer 175 exemplaren.
  • Nieuwe kasten voor de leesomgeving: € 1.000. Kast(en) voor promotie van de Bibliotheekcollectie op school (met browserbakken en frontale presentatie van de boeken).
  • Boekenbonnen: € 1.000. Afhankelijk van het aantal leerlingen op de school wordt bij grote aantallen alleen aan de hoogste groepen een Boekenbon verstrekt, bij kleine scholen ontvangen alle leerlingen een Boekenbon.

Samenwerking met de (plaatselijke boekhandel)

De Koninklijke Boekverkopersbond (KBb) is als belangenbehartiger van de boekverkopers zeer enthousiast over het project Lezen is leuk en ondersteunt de samenwerking tussen lokale boekverkopers, betrokken scholen en Bibliotheken in dit project. De afspraken die met de boekverkoper gemaakt worden zijn er op gericht een duurzame samenwerkingsrelatie te laten ontstaan tussen de boekverkoper, de aan de school verbonden leescoördinator en de leesconsulent van de Bibliotheek die de Bibliotheek op school op de betreffende school exploiteert. Op deze manier kunnen boekverkopers ook na afloop van de actie op een goede manier bij de school betrokken blijven en wordt de relatie tussen boekhandel en Bibliotheek versterkt. Via het geld van de Stichting Kinderpostzegels krijgt ieder kind op een school tot 100 leerlingen een Boekenbon van 10 euro van de boekverkoper. Bij grotere scholen krijgen alleen de hogere groepen een Boekenbon. Per school is namelijk in een budget van maximaal € 1.000,-voorzien.  Gezien de lokale situatie ligt het voor de hand dat de Bibliotheek en de boekhandel met elkaar praktische afspraken maken om de actie zo goed mogelijk op plaatselijk niveau te laten verlopen.

Meer weten?

Het hele projectplan inclusief voorwaarden en criteria voor deelname is te downloaden.

Voorbeelden

Lees hier de persberichten van de aftrap van Lezen is leuk in Sluiskil en Veendam

Doelgroep(en)