16 juni 2020

In februari 2020 is het Activiteitenplan Kunst van Lezen 2020-2024 goedgekeurd door de directie Media & Creatieve Industrie van het ministerie van OCW. Stichting Lezen heeft in afstemming met de KB dit activiteitenplan ingediend. Kijk voor meer informatie over het activiteitenplan Voorop in leesbevordering van Stichting Lezen op lezen.nl.

Binnen Kunst van Lezen worden de komende vijf jaar de drie programmalijnen BoekStart, de Bibliotheek op school en leesbevorderingsnetwerken voortgezet en beperkt uitgebreid:

1. BoekStart voor baby’s, BoekStart in de kinderopvang en de BoekStartcoach – 0-4 jaar;

2. de Bibliotheek op school voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs (met name vmbo en praktijkonderwijs), middelbaar beroepsonderwijs, pabo en lerarenopleidingen – 4-24 jaar;

3. structurele netwerkvorming leesbevordering op strategisch, beleidsmatig en uitvoerend niveau;

4. bij de Gezinsaanpak (leesbevorderingsactiviteiten voor taalarme gezinnen) komt de komende jaren de verbinding tussen preventie en curatie centraler te staan waarbij er een grotere rol is voor gemeenten.

Trefwoorden