31 oktober 2019

De programmalijnen BoekStart, de Bibliotheek op school en leesbevorderingsnetwerken hebben onder de noemer Kunst van Lezen (samenwerking Stichting Lezen/de KB en openbare bibliotheken) een vervolg gekregen tot en met 2024 binnen Tel mee met Taal 2. In het Activiteitenplan Kunst van Lezen 2020-2024 beschrijven we de plannen deze beleidsperiode.

Binnen Kunst van Lezen worden de komende vijf jaar de drie programmalijnen Boekstart, de Bibliotheek op school en leesbevorderingsnetwerken voortgezet en beperkt uitgebreid:
1. BoekStart voor baby’s, BoekStart in de kinderopvang en de BoekStartcoach (0-4 jaar);
2. de Bibliotheek op school voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs (met name vmbo en praktijkonderwijs), middelbaar beroepsonderwijs, pabo en lerarenopleidingen (4-24 jaar);
3. structurele netwerkvorming leesbevordering op strategisch, beleidsmatig en uitvoerend niveau;
4. bij de Gezinsaanpak (leesbevorderingsactiviteiten voor taalarme gezinnen) komt de komende jaren de verbinding tussen preventie en curatie centraler te staan waarbij er een grotere rol is voor gemeenten.

Trefwoorden