Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Groot draagvlak voor voortbestaan Friese taal

Datum: 
26 juni 2013

Het gros van de Friezen (83%) pleit voor het voortbestaan van de Friese taal en beheersing van de taal door Friezen die elders zijn geboren (60%). Dit blijkt uit onderzoek naar het koop-, lees- en leengedrag van boeken in Fryslân dat onderzoeksbureau GfK Intomart in opdracht van het Platfoarm Lêsbefoardering Fryslân (PLF) heeft uitgevoerd. Aan het onderzoek namen 500 respondenten die in Friesland wonen deel.

Verschil in beheersing

Respondenten geven aan de Friese taal goed te verstaan, maar dat het verschil in de beheersing van spreken, lezen en schrijven in het Fries, vergeleken met de Nederlandse taal groot is. Televisie en internet vormen voor Friezen de belangrijkste media. Een op de vijf Friezen leest naast Nederlandstalige ook Friestalige boeken. Het gaat daarbij meestal om streekromans, kinderenboeken en gedichten die worden ook als het meest plezierig ervaren om in het Fries te lezen. Juist het veelvuldig lezen in het Fries draagt bij aan de taalvaardigheid in het Fries. Vrouwen en hoogopgeleiden lezen vaker boeken dan mannen. Ondanks de opkomst van de tablet en de e-reader, leest een meerderheid van de Friezen alleen papieren boeken. Een op de vier leest daarnaast soms digitaal.

Voorlezen

Naast zelf lezen kan ook voorlezen bijdragen aan het levend houden van de Friese taal. Een meerderheid van de Friezen leest wel eens voor, meestal aan (klein)kinderen. Drie op de tien Friezen leest meestal in het Nederlands en daarnaast soms in het Fries voor. 
In tegenstelling tot Nederlandse boeken die vooral als ontspannend worden gezien, worden boeken in het Fries vooral gezien als leerzaam. Hieruit kunnen we afleiden dat Friese boeken meer een educatieve rol vertegenwoordigen. Juist om die reden is het zinvol om het voorlezen van Friestalige boeken meer onder de aandacht te brengen.

Noot voor de pers, niet voor publicatie

Het PLF bestaat uit de volgende organisaties: Tresoar, Cedin, Afûk, Partoer CMO, Fryske Akademie, BSF, Omrop Fryslân en Stichting Lezen.

Op 1 juli worden de resultaten uit het onderzoek gepresenteerd tijdens het tekenen van het Bondgenootschap voor Geletterdheid Fryslân in Sneek.

Voor meer informatie over het onderzoek, Stichting Lezen, Roos Wolters 
tel. 020 623 05 66.

Voor meer informatie over het tekenen van het bondgenootschap, Stichting Lezen en Schrijven, Dave Boomkes tel. 070 302 2660.

Contactpersoon bij Stichting Lezen
Coördinator communicatie en pr