Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

BoekStart/BoekenPret goed onderbouwde interventie volgens Nederlands Jeugdinstituut (NJi)

Datum: 
20 maart 2017

BoekStart/BoekenPret is medio maart door de Erkenningscommissie Jeugdinterventies beoordeeld als goed onderbouwd.

Het programma wil het lezen van kinderen tussen 0 en 6 jaar bevorderen waardoor de taalontwikkeling en het leesgedrag wordt gestimuleerd. De interventie BoekStart/BoekenPret geeft ouders en professionals handvatten om van voorlezen een routine te maken in het gezin, op de kinderopvang en op school. Het programmaonderdeel BoekStart voor baby’s (sinds 2009) richt zich op alle kleine kinderen van 0 tot 1,5 jaar. De gemeente of het consultatiebureau stuurt of geeft alle ouders met pasgeboren baby’s een waardebon waarmee zij bij de plaatselijke bibliotheek een koffertje met twee babyboekjes kunnen ophalen plus informatie hoe je voorleest aan een baby. Baby’s die het koffertje ophalen, zijn meteen lid van de bibliotheek. Begin 2017 doen vrijwel alle bibliotheken mee met BoekStart voor baby’s, er werden ruim 56.000 koffertjes opgehaald in 2016, dat is circa 34% van de in 2016 geboren baby’s.

Sinds 2011 is BoekStart uitgebreid met een kinderopvangvariant. BoekStart ondersteunt bibliotheken en kinderopvanglocaties door te investeren in een aantrekkelijke voorleeshoek en collectie, leesbevorderingstraining van pedagogisch medewerkers en het monitoren van het voorleesklimaat binnen kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Aan BoekStart in de kinderopvang doen 130 basisbibliotheken (85%) en ruim 1.400 kinderopvanglocaties mee (16%). 

Het programmaonderdeel BoekenPret is voor laaggeletterde ouders die intensievere begeleiding nodig hebben bij het voorlezen. Het consultatiebureau vraagt hen om deel te nemen aan dit traject. De ouders krijgen vervolgens een contactpersoon toegewezen die ouders thuis en of in de bibliotheek begeleidt. Ook krijgt het kind extra begeleiding op de kinderopvang.

De Erkenningscommissie Jeugdinterventies kan interventies erkennen op vier niveaus: goed onderbouwd of effectief volgens eerste, goede of sterke aanwijzingen. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

BoekStart is onderdeel van het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen (Stichting Lezen en de KB) als preventief onderdeel van het actieprogramma Tel mee met Taal. Boekstart wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW (directie Media & Creatieve Industrie).

Meer informatie over BoekStart via projectleiders Marijke Bos van Stichting Lezen of Julienne van den Heuvel van de Koninklijke Bibliotheek.

Contactpersoon bij Stichting Lezen
Coördinator communicatie en pr