Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Basisschool: meer boeken, betere lezers

Datum: 
26 januari 2016

Kinderen die op de basisschool meer boeken hebben om uit te kiezen, lezen meer en worden betere lezers. Ook hun Cito-resultaten voor begrijpend lezen liggen hoger. Dat blijkt uit onderzoek van Thijs Nielen, die op 26 januari  promoveert aan de Universiteit Leiden. In zijn promotieonderzoek Aliteracy: Causes and solutions’ vergeleek Nielen een groep scholen die meedoet aan het programma de Bibliotheek op school met scholen die niet meedoen. Het belangrijkste verschil is dat scholen die meedoen aan het programma (met behulp van Bibliotheekondersteuning) meer boeken aanbieden (gemiddeld twee per leerling extra of wel 450 per school extra) en meer aandacht besteden aan hun collectie.

 

Thijs Nielen overhandigt publieksversie van zijn proefschrift 'Onwillige lezers: onderzoek naar redenen en oplossingen', aan Hermineke van Bockxmeer, directeur Media & Creatieve Industrie OCW

Voorafgaand aan de promotie van Thijs Nielen, organiseerde Stichting Lezen op 25 januari het symposium: de Bibliotheek op school onderzocht.

De Bibliotheek op school is onderdeel van Kunst van Lezen*, dat als onderdeel van  Tel mee met Taal, de omvangrijke integrale aanpak waarin drie ministeries de krachten bundelen om laaggeletterdheid tegen te gaan, de komende jaren een vervolg krijgt. Inmiddels doen zo'n 2.500 basisscholen in Nederland mee. Het project bereikt daarmee ruim een derde van alle basisschoolleerlingen: 555.000 van de 1.457.000.

Uit Nielens onderzoek blijkt dat onder invloed van de Bibliotheek op school Cito-scores op begrijpend lezen sterk vooruit gaan. Het verschil tussen leerlingen van scholen met en zonder de Bibliotheek op school was meer dan een halve standaarddeviatie. Dit effect komt tot stand doordat de leerlingen op de Bibliotheek op school-scholen meer lezen.
Nielen wijst ook op de noodzaak van meer begeleiding van jonge lezers. Goed leren lezen in de eerste drie leerjaren is geen voldoende voorwaarde om een goede lezer te blijven. Als in de bovenbouw van de basisschool en in het middelbaar onderwijs de ondersteuning wegvalt, verliezen sommigen interesse, motivatie en vervolgens ook leesvaardigheid. Zij kunnen zelfs angst voor lezen of 'leesweerstand' ontwikkelen. Blijvende ondersteuning is daarom geboden.

In de nabije toekomst, zo is de verwachting, komen grote collecties boeken digitaal beschikbaar voor scholen. Het e-boekenportaal van Bibliotheek.nl is daarvan een voorbeeld. Dat biedt nieuwe ondersteuningsmogelijkheden. Voor een deel van de kinderen kan een tutor in digitale boeken helpen bij het lezen.

*Kunst van Lezen is het leesbevorderingsprogramma van OCW dat uitgevoerd wordt door penvoerder Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek in nauwe samenwerking met provinciale en lokale bibliotheekorganisaties. Het programma bestaat uit BoekStart (0-4 jaar), de Bibliotheek op school (4-18 jaar) en het opzetten en in stand houden van (boven)lokale leesbevorderingsnetwerken. Zie verder: kunstvanlezen

Contactpersoon bij Stichting Lezen
Coördinator communicatie en pr