Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

‘Politiek zet grote stap om geletterdheid te versterken’

Datum: 
8 juli 2015

Lezen en voorlezen gaan structureel onderdeel uitmaken van het beleid op consultatiebureaus, op mbo-opleidingen en in het curriculum van lerarenopleidingen (pabo’s).

Afgelopen week nam de Tweede Kamer een zevental moties aan waarin dit wordt vastgelegd. De maatregelen kunnen structureel bijdragen aan het terugdringen van taalachterstanden en het versterken van de leesvaardigheid bij kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar, aldus Gerlien van Dalen, directeur van Stichting Lezen. “Met het aannemen van deze moties wordt laaggeletterdheid aangepakt bij de wortel. Zo voorkom je dat kinderen school met een leesachterstand  verlaten: een achterstand die later nauwelijks in te halen valt, “ aldus Van Dalen.

Met de aangenomen moties wordt de zogenoemde doorgaande leeslijn verder versterkt. Alle kinderen komen vanaf nul tot hun 18e levensjaar – vanaf het eerste bezoek aan consultatiebureaus, via het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs – ononderbroken in aanraking met lezen en leesbevordering. “Door deze maatregelen kunnen we de professionals op consultatiebureaus en op scholen nog beter toerusten om alle kinderen (voor-) te laten lezen”, stelt Van Dalen.

Volgens Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing (PvdA) kan lezen voor de vijfhonderdduizend jongeren op het mbo grote toegevoegde waarde hebben: “Toen ik laatst aan een jongere vroeg waarom hij niet aan een scholendebat wilde meedoen, was zijn antwoord: ‘ik wil wel, maar heb de woorden niet’. Lezen en leesbevordering helpt deze jongeren om meer woorden te krijgen en dat mogen we ze  niet onthouden,” aldus Jadnanansing.

Petitie

Op 2 juni overhandigde de Leescoalitie - een samenwerkingsverband van vijf landelijke organisaties op het gebied van lezen en leesbevordering  - een petitie aan Kamerleden waarin drie specifieke actielijnen rond leesbevordering worden bepleit. In de petitie benadrukt de Leescoalitie de belangrijke rol die is weggelegd voor consultatiebureaus, pabo’s en mbo’s en beveelt zij aan om deze structureel bij leesbevordering te betrekken. De combinatie van het actieprogramma ‘Tel mee met Taal’ van minister Bussemaker en de aangenomen moties brengen de ambitie van de Leescoalitie dichterbij: ‘In 2025 verlaat geen enkel kind school met een leesachterstand’.

Over Stichting Lezen

Stichting Lezen is het kennis- en expertisecentrum voor leesbevordering en literatuureducatie. Wij zetten ons in voor het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur, als onderdeel van het algemene lees- en literatuurbeleid van het Ministerie van OCW. 

Over de Leescoalitie

De Leescoalitie bestaat uit vijf organisaties die zich samen sterk maken om de leescultuur in Nederland te versterken: van het terugdringen van laaggeletterdheid tot het stimuleren van mensen tot het lezen van literatuur. Deelnemers aan de Leescoalitie zijn Stichting Lezen (voorzitter), de CPNB, Stichting Lezen & Schrijven, de Koninklijke Bibliotheek en de Vereniging Openbare Bibliotheken.

Contactpersoon bij Stichting Lezen
Coördinator communicatie en pr