Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Onderwijsinspectie: structurele aandacht voor lezen noodzakelijk

Datum: 
16 april 2014

In het Onderwijsverslag 2012/ 2013 in beeld presenteert de Inspectie van het Onderwijs de staat van het onderwijs. Dit jaar wordt onder andere ingezoomd op de motivatie van kinderen in het onderwijs. 

Over leesplezier zegt de Inspectie onder meer dat Nederlandse leerlingen weinig gemotiveerd zijn om te lezen en dat scholen te weinig gericht beleid met betrekking tot voorlezen voeren.

Uit het rapport, pagina 64:

"Weinig leesplezier bij Nederlandse leerlingen. Dat het leerstofaanbod op verreweg de meeste scholen voldoende is, betekent niet dat er geen aandachtspunten zijn. De taaldomeinen spreken, luisteren en schrijven (stellen) blijven in het onderwijsaanbod vaak onderbelicht en maken zelden deel uit van taalverbetertrajecten (Inspectie van het Onderwijs, 2010a; 2010b; 2012b). Ook aan leesplezier, een van de kerndoelen, zou meer of effectiever aandacht besteed kunnen worden. Internationaal vergelijkend onderzoek laat zien dat Nederlandse kinderen lezen minder vaak leuk vinden dan kinderen in veel andere landen. Bovendien zijn Nederlandse kinderen – vooral jongens –relatief niet erg gemotiveerd om te lezen (Netten, Droop, Verhoeven, Meelissen, Drent en Punter, 2012)".

"Voorlezen vaak te vrijblijvend. Het geringe leesplezier is zorgelijk omdat het regelmatig lezen van boeken een positief en circulair verband heeft met leerprestaties: kinderen die regelmatig lezen, verbeteren hun tekstbegrip en leren makkelijker uit boeken, waardoor lezen vervolgens weer gestimuleerd wordt (Kortlever en Lemmens, 2012). Volgens Mol en Bus (2011) blijkt uit meta-analyses dat vrijetijdslezen een drijvende kracht is achter geletterdheid en taalvaardigheid. Voorlezen is een manier om leerlingen enthousiast te maken voor lezen (Notten, 2012). Op veel scholen is voorlezen, zeker in de hogere groepen, echter een nogal vrijblijvende activiteit die vaak plaatsvindt tijdens het ‘eten en drinken’ voorafgaand aan de pauze. Gericht beleid met betrekking tot voorlezen treft de inspectie zelden in het curriculum van de school aan".

Stichting Lezen

Stichting Lezen werkt aan structureel leesbevorderingsbeleid via een doorgaande leeslijn. Uit onderzoek blijkt dat structurele aandacht voor voorlezen, vrij lezen en een stimulerende leesomgeving daarbij onbetwiste succesfactoren zijn. Deze factoren hebben een positief effect op de ontwikkeling van begrijpend lezen, spelling, schrijven, grammatica, woordenschat en leesmotivatie.

Dat de Inspectie van het Onderwijs structurele aandacht voor voorlezen en vrij lezen noodzakelijk noemt om de leeropbrengsten van kinderen in alle onderwijsniveaus te verbeteren, toont de noodzaak van blijvende inzet op structureel leesbevorderingsbeleid.

Verder lezen:

Succesfactoren leesbevordering   

Leesmonitor.nu over leesmotivatie

Leesmonitor.nu over invloed van vrij lezen

Kunst van Lezen - de Bibliotheek op school

Meer lezen, beter in taal

Meer lezen, beter in taal vmbo

Meer voorlezen beter in taal