Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

BoekStart, het leesbevorderingsproject voor de allerjongsten, is een nieuwe fase ingegaan. 

[Uit: Lezen 4, 2011]

Gistermiddag verscheen een Kamerbrief over de stand van zaken van het Leesoffensief. Hierin onderkennen ministers Van Engelshoven en Slob dat het tij gekeerd moet worden als het gaat om de leesvaardigheid in Nederland. De leesvaardigheid moet omhoog, en de ministers geven prioriteit aan de verbinding van leesonderwijs met leesplezier.

Over kritisch leren denken en het opdoen van inzicht in jezelf en anderen via literatuuronderwijs


Inzetten op leesmotivatie: hoe doe je dat?
Nederlandse leerlingen behoren wereldwijd tot de beste én minst gemotiveerde lezers. In de bovenbouw van het basisonderwijs begint hun leesmotivatie te zakken, en deze daling zet door in het voortgezet onderwijs.

GRAPPIG EN INHOUDELIJK − Jörgen Apperloo is de bedenker van Vlogboek, het YouTubekanaal met bijna tweehonderd filmpjes over literatuur: inhoudelijke besprekingen en literatuurgeschiedenislesjes van een paar minuten. Scholieren, docenten en hoogleraren maken er gretig gebruik van. Apperloo: ‘Je kan én grappig zijn en iets inhoudelijks vertellen.’

Verslag van Lekker lezen: over het belang van leesmotivatie, wetenschappelijk congres 13 december 2018


Een uitverkochte zaal en een mooi rapportcijfer van bezoekers. Het wetenschappelijke congres op 13 december 2018 was geslaagd en leverde een schat aan inzichten op over het belang van leesmotivatie.

Het laatste grootschalige onderzoek naar de leesmotivatie van Nederlandse kinderen en jongeren dateert van 2002. Het rapport dat voor u ligt, biedt een nieuwe stand van zaken.

Paul van Loon, Selma Noort, Marco Kunst, Simon van der Geest, Edward van de Vendel, Sylvia Vanden Heede, Anna Woltz. Steeds meer populaire of kinderboekenschrijvers van bekroond niveau schrijven boeken waarmee kinderen kunnen leren lezen. Pardon, léuk kunnen leren lezen.

Vakantielezen

Marieke Baselmans werkt sinds vijfentwintig jaar als leerkracht op een basisschool, waar het haar opvalt dat kinderen na de zomervakantie vaak een terugval vertonen in hun leesvaardigheid. Afgelopen zomer organiseerde ze een pilotstudie, om te onderzoeken hoe die zomerleesdip bestreden kan worden.

Speciale voetbalwedstrijd Vaders Voor Lezen elftal als aftrap voor de Vaderweek met o.a. Ruben Nicolai, Job Cohen en Beau van Erven Dorens

 

VADERS INSPIREREN – Vaders moeten vaker voorlezen,luidt de boodschap van de Vaders Voor Lezen-campagne van de Leescoalitie. Vooral jongens hebben daar baat bij, blijkt uit onderzoek.

Positieve leeservaringen in de kindertijd vormen de basis voor een leven lang lezen. Het is dan ook belangrijk dat kinderen structureel te maken krijgen met leesbevordering en literatuureducatie. Baby’s, peuters, kleuters, kinderen en tieners, allemaal verdienen zij een aanpak op maat.

Schenk de zwakke lezer vertrouwen. Dat was de rode draad door de lezingen en workshops tijdens de studiedag ‘Over lezen gesproken’. Ruim 150 leraren en leesbevorderaars lieten zich op vrijdag 2 oktober 2015 bijpraten over en enthousiasmeren voor leesbevordering in het (v)mbo.

14 oktober 2015

De seksekloof: hoe krijgen we jongens aan het lezen? Is de titel van de derde uitgave van  Leesmonitor – Het Magazine, waarin actueel onderzoek over lezen, leesbevordering en literatuuronderzoek wordt besproken. Dat jongens minder lezen dan meisjes is zeker. Maar over de vraag waarom jongens minder lezen, of dat erg is en of er iets aan kan worden veranderd  is veel discussie.

Bij het schrijven van het Kinderboekenweekgeschenk 2015 vond tweevoudig Gouden Penseelwinnaar Simon van der Geest inspiratie in de geschiedenis van de Zweedse ontdekkingsreiziger Salomon August Andrée, die in een ballon richting Noordpool vloog. Per ongelukt!

LEERLINGEN OVER DE WEDDENSCHAP – De Weddenschap is in vier jaar tijd uitgegroeid tot een succesvolle leescampagne voor het vmbo. Tijdens het afgelopen schooljaar gingen 3500 leerlingen de uitdaging aan om binnen een halfjaar drie boeken te lezen. Het Wolfert Pro in Bergschenhoek leverde de meeste deelnemers: 206 van de 494 leerlingen van deze school gingen een persoonlijke weddenschap aan.

INTERVIEW MET LOUIS TAVECCHIO
Vaders hebben een belangrijke voorbeeldrol voor hun kinderen en vooral hun zoons, ook als het gaat om (voor) lezen. Waarin zit hun toegevoegde waarde? Emeritus hoogleraar pedagogiek Louis Tavecchio weet: ‘Hun natuurlijke manier om met tekst om te gaan verruimt de blik van het kind op de wereld.’

Vaders doen minder aan leesopvoeding. Is dat uit vrije wil of houden moeders de poorten gesloten? En hoe maak je voorlezen aantrekkelijk voor de hipsterman met designbaard? Over deze vragen ging het tijdens de expertmeeting Vaders Voor Lezen: Van geclaimde naar gedeelde domeinen, die op vrijdag 12 december werd gehouden in het Letterenhuis in Amsterdam.

7 november 2014

In de week van 10 t/m 15 november staat het thema jongeren en lezen volop in de belangstelling. Met name leerlingen in het vmbo staan centraal.

Veel leerlingen in het voortgezet onderwijs ervaren problemen bij het lezen van hun studieboeken. Educatieve uitgevers streven dan ook naar teksten die begrijpelijk zijn, en die het verwerken en reproduceren van informatie voor leerlingen makkelijker maken. Maar hoe ziet optimaal begrijpelijk lesmateriaal er eigenlijk uit? En welke tekstkenmerken dient dit lesmateriaal te hebben?

Taalbeleid op het vmbo

Hoe hangt de vlag erbij op het gebied van taal en lezen in het vmbo? Daar is nog een wereld te winnen, denkt Kees Broekhof, consultant bij Advies- en onderzoeksbureau Sardes: ‘Ik hoop dat we over vijf jaar kunnen vieren dat alle vmbo-scholen een taalbeleid hebben ontwikkeld waarin vrij lezen prominent aanwezig is.

Samenvatting van internationale onderzoeksresultaten over leesverschillen tussen jongens en meisjes.

Bijna geen meesters meer, toenemende leesachterstanden bij jongens. Wie maakt zich er geen zorgen over? Pjotr van Lenteren, jeugdrecensent van de Volkskrant en zelf die ene jongen die graag leest, bekeek het rapport Leesverschillen tussen jongens en meisjes: aangeboren of aangeleerd? dat onlangs is uitgebracht door Stichting Lezen. 

Onderzoek naar de leesattitude, het (digitale) leesgedrag en de vrijetijdsbesteding van Vlaamse jongeren tussen 9 en 12.

Regelmatig verschijnen er berichten die erop wijzen dat Nederlandse kinderen steeds minder graag lezen, zeker nu ze zich van jongs af aan omringd weten door smartphones, videospelletjes en Facebook. Rapporten van het Cito en het toonaangevende PIRLS-onderzoek lieten jarenlang een dalende trend zien in het leesplezier.

Stichting Lezen en het ITTA organiseerden op 14 mei j.l. de tweede expertmeeting ‘Lezen in het vmbo’ met als sprekers o.a. Gerdineke van Silfhout en Kees Broekhof. Bea Ros maakte het onderstaande verslag.

Lezen voor de lijst, hoe doe je dat? Met een traditionele aanpak waarin cultuuroverdracht centraal staat, zodat leerlingen met voldoende literaire bagage de school verlaten? Of liever de keus (gedeeltelijk) vrijlaten en de individuele ontwikkeling van de leerling centraal stellen? Bovenbouwdocenten van verschillende vwo-scholen vertellen over hun zoektocht naar evenwicht.

Boekenbabbels.nl is een website waarop  basisschoolleerlingen elkaar via een zelf opgenomen filmpje kunnen enthousiasmeren over boeken die ze gelezen hebben

Notitie met achtergrondinformatie over vormen van ouderbetrokkenheid die daadwerkelijk kunnen bijdragen aan de leesontwikkeling van kinderen. 

Verslag van de expertmeeting Ouders betrekken bij lezen op vrijdag 21 maart 2014

De Inspectie van het Onderwijs stelt in haar op 16 april verschenen verslag dat structurele aandacht voor voorlezen en vrij lezen noodzakelijk is om leeropbrengsten te verhogen.

Op 2 april is het International Children's Book Day, oftewel Internationale Kinderboekendag.

Een dubbelinterview met Angela Crott en Gijsbert Stoet.

VAN GAGSTRIPS TOT GRENSOVERSCHRIJDERS − Voor kunstminnaars, stripverslinders, lezers die visueel zijn ingesteld, maar ook voor scholieren die moeite hebben met lange lappen tekst, is de graphic novel een cadeautje. Het genre bloeit, maar laat zich moeilijk onder één noemer vangen.

Tijdens het jubileumcongres van Stichting Lezen benadrukte de Amerikaanse emeritus hoogleraar Education, Stephen Krashen, het belang van vrij lezen voor de taalontwikkeling en de leesmotivatie van kinderen.

4 december 2013

Gerlien van Dalen: “Ons onderwijs slaagt erin een grote groep kinderen goed te leren lezen. Dat betekent niet dat er geen verbetering mogelijk is. Het leesonderwijs kan sterker inzetten op leesplezier. Dat is de sleutel tot een grotere leesvaardigheid en meer excellentie.”

10 september 2013

Jongens lezen minder dan meisjes en vinden lezen ook minder leuk.

De Weddenschap heeft op enkele plaatsen in het land een feestelijke aftrap. Daarbij staat steeds de ontmoeting tussen een BN’er en een vmbo-klas centraal.

Effectmeting van een leesbevorderingsproject.

Onderzoek naar aspecten van het leesgedrag van vmbo leerlingen.

Verkennend onderzoek naar het verband tussen leesplezier en identificatiemogelijkheden bij veertienjarigen

Empirisch onderzoek naar de vraag of er verband bestaat tussen leesattitude en persoonlijkheidsontwikkeling. 

Een goede leesomgeving creëren is belangrijk

Een goede voorlezer is goud. Zeker als die wekelijks naar je toekomt. 

[Uit: Lezen 2, 2013]

Onderzoeksrapport over de leeswereld van kinderen van 7 tot 15 jaar.

Behoeftenonderzoek onder vmbo-docenten Nederlands over het bevorderen van lezen, met bijzondere aandacht voor de rol van docenten en de omgeving, en een overzicht van knelpunten en kansen.

Draaiboek voor het opzetten van een Boekenbende op de buitenschoolse opvang.

Periodiek onderzoek met als doel het voorleesklimaat in kindercentra te onderzoeken en inzicht te verschaffen in behoeften van de kindercentra en de mate waarin de activiteiten van Stichting Lezen hierin voorzien. In deze laatste editie is speciaal aandacht besteed aan de kindercentra die deelnemen aan BoekStart.

De Nationale Voorleeswedstrijd is een jaarlijks terugkerende voorleeswedstrijd voor kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Door mee te doen aan De Nationale Voorleeswedstrijd ervaren leerlingen op een speelse manier dat voorlezen leuk en waardevol is. Doel is om  kinderen enthousiast te maken voor lezen in het algemeen en kinder- en jeugdliteratuur in het bijzonder.

Wat vergroot de kans dat leeservaringen van kinderen positief uitpakken? Dat is afhankelijk van verschillende factoren. Stichting Lezen onderscheidt in haar beleidsplan 2013-2016, op basis van wetenschappelijke inzichten, acht succesfactoren voor leesbevordering en literatuureducatie.

2013 is door Stichting Lezen uitgeroepen tot het Jaar van het Voorlezen. Directeur Gerlien van Dalen vertelt waarom boeken mensen slimmer en sociaal vaardiger maken. ‘Voorlezen maakt het verschil.’

Jasper Leibbrand, docent Nederlands in Zaandam, organiseert elk jaar een themacursus rond de Jonge Jury

De Jonge Jury daagt alle jongeren in de eerste tot en met de derde klas van de middelbare school uit om jeugdboeken uit het jaar ervoor te lezen en daaruit het mooiste boek te kiezen. Iedereen tussen twaalf en vijftien jaar kan meedoen, want iedereen die een stem uitbrengt op een boek is lid van de Jonge Jury.

Voor (v)mbo-scholieren is er een eigen leescampagne: De Weddenschap. Drie bekende Nederlanders dagen leerlingen uit om, net als zij, drie boeken te lezen. Met De Weddenschap kunt u leerlingen in het (v)mbo die minder graag lezen, toch een positieve leeservaring bezorgen.

Wedden dat er voor iedereen een boek is? Dat is kort gezegd waar het in de leesbevorderingscampagne De Weddenschap om draait. In eerste instantie richt het project zich op leerlingen uit de bovenbouw van het vmbo. De campagne is echter zo flexibel en laagdrempelig opgezet dat ook leerlingen van de lagere klassen en van een ander type onderwijs eraan kunnen deelnemen.

Het is een vertrouwd beeld geworden: een foto van een voorlezende politicus omringd door kleuters op de voorpagina van de krant. De Nationale Voorleesdagen werden tien jaar geleden in het leven geroepen om het voorlezen aan baby's, peuters en kleuters extra onder de aandacht te brengen.

Abonneren op RSS - Leesmotivatie