Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

plenair ochtendprogramma

Hieronder meer informatie over de plenaire sessies

Van leesmoetivatie naar leesgoesting! De leerkracht, hulpverlener en ouder als motiverende coach

Maarten Vansteenkiste

Sommige kinderen zijn erg enthousiast en leergierig om te leren lezen: ze doen het spontaan in hun vrije tijd en boeken snel vooruitgang. Voor andere is lezen een echt karwei waar ze tegen opzien. Het lezen verloopt stroef en leerkrachten, hulpverleners en ouders moeten trekken en sleuren om hen te stimuleren tot lezen. Hoe kunnen we al deze kinderen motiveren voor het lezen? Wat moeten we doen om hun weerstand tegen lezen te verminderen en hen zelfs enige lees- en taalliefde te laten ontwikkelen? Wat kun je als leerkracht, hulpverlener of ouder doen om de kwaliteit van de leesmotivatie te verhogen, zelfs als kinderen lezen lastig vinden?
In deze lezing wordt vanuit wetenschappelijk oogpunt, meer bepaald vanuit de Zelf-Determinatie Theorie, een antwoord geformuleerd op deze vragen. Er wordt ingegaan op de vraag welke verschillende typen leesmotivatie er bestaan, welke typen motivatie gunstige en welke minder gunstige effecten hebben, en hoe de omgeving op deze typen motivatie kan inspelen. Naast het bieden van een aantal concrete oplossingsmogelijkheden wordt vooral een kader aangereikt waarop men later kan terugvallen bij het stimuleren van leesmotivatie.

Leesplezier, het belang van thuisondersteuning en de rol van digitale media

Roel van Steensel en Eliane Segers

Het gaat niet goed met het leesplezier onder Nederlandse kinderen en jongeren, rapporteerde de Inspectie van het Onderwijs (2018) onlangs. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Nederlandse jeugdigen steeds minder lezen (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2017). Maar wat weten we precies van de leesmotivatie van onze kinderen en jongeren? In deze lezing nemen Van Steensel en Segers de peiling die Stichting Lezen recent heeft laten uitvoeren naar leesmotivatie in het basis- en voortgezet onderwijs (DUO, 2017) als uitgangspunt. Op basis van de gegevens uit deze peiling gaan zij in op verschillende soorten leesmotivatie en de wijze waarop die variëren tussen groepen leerlingen. En kijken ze naar factoren die deze verschillen verklaren. Ze kijken daarbij speciaal naar de invloed van het gezin en naar de rol die digitale media spelen.

Blik op het taalonderwijs in de toekomst

Joanneke Prenger en Bart van der Leeuw

In het traject Curriculum.nu (gestart in maart 2018) zijn zo'n 130 leraren, zo’n 20 schoolleiders en ruim 80 scholen bezig geweest met de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Ze werken aan voorstellen voor een nieuw curriculum, die in april 2019 aan de minister worden aangeboden. Hij kan op basis daarvan besluiten of er nieuwe kerndoelen en eindtermen voor het funderend onderwijs moeten worden geformuleerd, ook voor het leergebied Nederlands en het taalonderwijs.

Bent u nieuwsgierig welke richting het taalonderwijs op zal gaan en welke plek het lezen van boeken in dat onderwijs in gaat nemen? In deze lezing worden de (tussen)producten van het Ontwikkelteam Nederlands gepresenteerd en toegelicht. Meer informatie is te vinden op de pagina van het Ontwikkelteam Nederlands.