Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

over de sprekers

Sprekers plenaire programma:


Maarten Vansteenkiste is als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Gent bij de vakgroep ontwikkelings-, persoonlijkheids-, en sociale psychologie. Hij heeft zich gespecialiseerd in de motivatiepsychologie, de tak van de psychologie die zich bezighoudt met de vraag waarom mensen doen wat ze doen. Vansteenkiste onderzoekt de impact van de kwaliteit van motivatie op het psychosociaal functioneren en de rol van socialisatiefiguren in het voeden van optimale motivatie. Hij publiceerde al talrijke bijdrages over dit thema in talrijke levensdomeinen, zoals onderwijs, werk(loosheid), psychotherapie en hulpverlening, sport, en opvoeding (zie www.vopspsy.ugent.be en www.selfdeterminationtheory.org). Samen met Bart Soenens schreef hij het studieboek Vitamines voor groei: Ontwikkeling voeden vanuit de Zelf-Determinatie Theorie.

Eliane Segers is als hoogleraar verbonden aan het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit. Daarnaast is ze als bijzonder hoogleraar Lezen en Digitale Media (Stichting Lezen) verbonden aan de vakgroep Instructietechnologie van de Universiteit Twente. Haar onderzoek richt zich op individuele variatie in leren en leerproblemen, met een speciale focus op hoe ICT het leren kan ondersteunen en hoe kinderen digitale media verwerken.

Roel van Steensel studeerde Taal- en Cultuurstudies aan de Universiteit van Tilburg. Aan diezelfde universiteit promoveerde hij in 2006 op een onderzoek naar de effecten van voor- en vroegschoolse stimuleringsactiviteiten op de geletterde ontwikkeling van jonge kinderen. Hij is universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en sinds mei 2016 namens Stichting Lezen bijzonder hoogleraar Leesgedrag aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Op dit moment houdt hij zich bezig met onderzoek naar family literacy, leesstrategie en leesmotivatie.

Joanneke Prenger en Bart van der Leeuw werken als leerplanontwikkelaars Nederlands (po en vo) bij SLO. Ze zijn als inhoudelijk adviseurs vanuit SLO betrokken bij het ontwikkelteam Nederlands en begeleiden de aan het leergebied Nederlands gekoppelde ontwikkelscholen.

Edith Bosch is voormalig topsporter. Als judoka haalde zij drie Olympische medailles, een wereldtitel en vier Europese titels. Na haar topsportcarrière nam Edith deel aan en won zij Expeditie Robinson (2013). In 2016 verscheen haar biografie Expeditie Edith. In 2017 was Edith te gast bij TEDx voor een inspiratiesessie. Sinds 2013 is Edith werkzaam als performancecoach. Zij begeleidt individuen en teams in de business. Daarnaast begeleidt zij iedereen die aan zichzelf wil werken. Edith geeft trainingen, workshops en is spreker.
Woorden die Edith het best omschrijven zijn: energiek, enthousiast, toegankelijk, menselijk, sportief, positief, direct, kwetsbaar.

Sprekers en referenten deelsessies:
 

Aike Senna Broens is sinds maart 2017 junior onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze heeft een achtergrond in Social Work en Onderwijswetenschappen, met een specifieke interesse in culturele diversiteit en onderwijsongelijkheid binnen een grootstedelijke context.

Natascha Notten is socioloog en werkzaam bij de Radboud Universiteit. In haar onderzoek staat de intergenerationele overdracht van ongelijkheid centraal. Haar expertise ligt op het terrein van gezin en opvoeding, de rol van mediagebruik hierin, en de langdurige gevolgen daarvan voor de ontwikkeling van kinderen. Zij publiceert regelmatig over ouderlijke leesopvoeding en laaggeletterdheid.


Liesbeth Zon is leesmediaconsulent en coördinator BoekStart in de kinderopvang bij De Bieb voor de Zaanstreek. Tot 2015 was zij groepsleerkracht en taalcoördinator op verschillende basisscholen. Liesbeth werkt in een team van 14 leesmediaconsulenten samen met ruim 65 basisscholen. Daarnaast coördineert zij de samenwerking met 90 locaties voor kinderopvang.

Menno van der Schoot is als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen aan de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn onderzoek is zowel fundamenteel als toegepast van aard en richt zich op de rol van hogere-orde cognitieve processen en strategieën bij begrijpend lezen en rekenen.

Coosje van der Pol studeerde Algemene Cultuurwetenschappen en promoveerde in 2010 aan Tilburg University op een onderzoek naar hoe prentenboeken kunnen bijdragen aan de literaire ontwikkeling van jonge kinderen. Nadien was zij docent aan de masteropleiding Jeugdliteratuur in Tilburg. Sinds 2015 is zij programmamaker Lezen en Literatuur bij De Bibliotheek Midden-Brabant.

Jessica van den Hurk-van Schadewijk studeerde Internationale Bedrijfscommunicatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds 2009 werkt zij bij Stichting Hulphond, waar zij vanaf 2015 actief is als manager Research & Development bij het Expertisecentrum. Het Expertisecentrum richt zich onder meer op het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van AAI (Animal Assisted Interventions).

Martijn Blijleven werkt al 15 jaar op basisschool Twickel in Hoofddorp in de groepen 6, 7 en 8. Hij is er leescoördinator en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor alle leesbevorderingsactiviteiten en de schoolbibliotheek. Als spreker heeft Martijn o.a. deelgenomen aan Lezen Centraal en het Lerarencongres in Amersfoort. In beide gevallen maakte hij de koppeling van de theorie naar de dagelijkse praktijk op een basisschool. Van 2015 t/m 2017 is hij lid geweest van de Nationale Griffeljury.

Merel de Bondt is in 2016 begonnen met haar promotieonderzoek naar de langetermijneffecten van BoekStart aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Eerder heeft zij als orthopedagoog gewerkt met kinderen met leerproblemen. Ook heeft ze in het middelbaar onderwijs gewerkt, waar ze docenten adviseerde bij het vormgeven van Passend Onderwijs.


Lisa van der Sande studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Na de researchmaster Educational Sciences heeft zij op de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoek gedaan naar de effecten van leesmotivatie-interventies. Sinds december 2016 doet ze op de Vrije Universiteit Amsterdam promotieonderzoek naar de Bibliotheek op school en motivatiebevordering in het basisonderwijs.

Ilona Wildeman werkte na haar masteropleiding Preventieve Jeugdhulp en Opvoeding als projectmedewerker bij een landelijk instituut voor jeugdparticipatie. Vanaf april 2017 is zij werkzaam bij de Vrije Universiteit Amsterdam als junior onderzoeker. Hier onderzoekt zij de effectiviteit van de Bibliotheek op school in het vmbo.

Mia Stokmans is momenteel universitair hoofddocent aan Tilburg School of Humanities and Digital Sciences, Department of Culture Studies van de Tilburg University. Haar onderzoekinteresses gaan uit naar cultuurparticipatie, en naar het lezen in de vrije tijd in het bijzonder, waarbij een sociologische benadering gecombineerd wordt met inzichten uit de cognitieve en sociale psychologie. Ze heeft kwantitatief onderzoek gedaan naar leesattitude.

Femke Scheltinga is als adviseur en onderzoeker werkzaam bij het ITTA. Ze houdt zich bezig met diverse projecten op het gebied van taalonderwijs en in het bijzonder leesonderwijs. Daarbij is ze vooral geïnteresseerd in werkwijzen om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te ondersteunen.

Aalt Prins is docentenopleider op de Hogeschool van Amsterdam. Jarenlang werkte hij als leraar Nederlands op middelbare scholen. Zijn loopbaan op de middelbare school beëindigde hij met het opzetten een particuliere school in Amsterdam. Daarna vervolgde hij zijn weg op de hogeschool waar hij de vakken jeugdliteratuur, poëzie in de school, adolescentiepsychologie en leerlingbegeleiding verzorgt. Binnen die vakken voert hij een kleine kruistocht tegen de dorre vorm van het boekverslag. Door leerlingen keuzevrijheid te bieden en nadruk te leggen op beleving van verhalen, wil hij fictieonderwijs de aandacht en de ruimte geven die het verdient. 

Anouk de Kleijn werkt sinds september 2017, naast haar baan als docent Nederlands, aan haar promotieonderzoek naar persoonlijke groei en motivatie in het literatuuronderwijs. In dit onderzoek combineert zij haar kennis van en ervaring met het onderwijs met de kennis vanuit haar studies Psychologie en Nederlands.

Marloes Schrijvers studeerde Communicatie- en Jeugdliteratuurwetenschap en voltooide de lerarenopleiding Nederlands aan de Tilburg University. Haar promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam richt zich op de vraag hoe literatuuronderwijs het zelfinzicht en sociaal inzicht van havoleerlingen kan stimuleren. Tevens is ze lid van de raad van advies van het Letterenfonds.

Margot de Wit is docent Nederlands voor de bovenbouw havo en vwo op het Pierson College (vmbo-t, havo, atheneum) in Den Bosch. Zij heeft veel ervaring met het houden van groepsmondelingen en leeskringgesprekken, die sinds jaar en dag deel uitmaken van het curriculum op haar school. Zij heeft daarover gepubliceerd in vaktijdschriften. Een van de uitgangspunten daarbij is dat het gezamenlijk lezen en praten over literatuur leerlingen helpt zich te verplaatsen in anderen.